Etaamb.openjustice.be
Document van 27 januari 1999
gepubliceerd op 08 september 1999

Besluit van de minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor volwassenen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033026
pub.
08/09/1999
prom.
27/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/27/1999033026/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JANUARI 1999. - Besluit van de minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor volwassenen


De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 30 december 1993;

Gelet op het decreet van 17 juni 1998 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 26 september 1985 houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen, inzonderheid op de artikelen 4, § 2, en 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 1995 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 1995 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers;

Gelet op het akkoord van de President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 27 januari 1999, Besluit :

Artikel 1.Voor het hele jaar 1999 wordt de maximale grens van het aantal kilometers bedoeld in artikel 4, § 2 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen, als volgt vastgelegd : - voor de Voorzitter van de Duitstalige Jeugdraad : 2000 kilometer per jaar.

Art. 2.Voor het hele jaar 1999 wordt het forfait bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen, als volgt vastgelegd : - voor de Voorzitter van de Duitstalige Jeugdraad : 2000 frank per jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 1999.

Eupen, 27 januari 1999 K.-H. LAMBERTZ

^