Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999000058 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994 type wet prom. 27/01/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999021253 bron diensten van de eerste minister Wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel, op 5 mei 1998

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1998003709 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 1999, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999012055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot invoeging van een hoofdstuk XVIIbis in het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1975 tot regeling van de organisatie der inspectie van de psycho-medisch-sociale centra en van de diensten voor studie- en beroepsoriëntering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 53 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren

document

type document prom. 27/01/1999 pub. 08/09/1999 numac 1999033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister tot uitvoering van de artikelen 4, § 2, en 5 van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap houdende vaststelling van het presentiegeld alsook houdende algemene regeling van de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten voor de leden van het het Comité van Jeugdbescherming in het gerechtelijk arrondissement Verviers, van de Duitstalige Jeugdraad en de Raad voor Volksopleiding en Vormingswerk voor volwassenen
^