Etaamb.openjustice.be
Document van 25 augustus 2011
gepubliceerd op 01 september 2011

Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003312
pub.
01/09/2011
prom.
25/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2011. - Beslissing van 25 augustus 2011 van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten


De voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het ministerieel besluit van 14 juni 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011003244 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding sluiten betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake uitvoering van de begroting en inzake begrotingsboekhouding en algemene boekhouding en meer bepaald artikel 10 krachtens hetwelke de voorzitter van het Directiecomité, de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole en de muntmeester kunnen, binnen de perken die zij vaststellen, een gedeelte van hun bevoegdheid subdelegeren, Besluit : HOOFDSTUK I. - Bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van deze beslissing wordt verstaan onder : 1° de specifieke uitgaven : de specifieke uitgaven verbonden aan de diensten van de administraties binnen de centrale diensten, hetzij : - de vervolgings- en gerechtelijke kosten; - de medische kosten voor het personeel; - de kosten van de experts; - de kosten van verbruiksgoederen, de onderhouds- en herstellingskosten van de specifieke technische uitrusting; - de operationele kosten van de opsporingsdiensten; - het onderhoud en het herstel van de domeingoederen; - de tekorten van de rekenplichtigen; - de te betalen rechtsplegingsvergoedingen; - de investeringsuitgaven voor specifieke uitrusting; 2° de uitgaven verbonden aan de uitvoering van geresponsabiliseerde budgetten : de beheersuitgaven van de administraties opgelopen wegens : - de organisatie van missies in het buitenland; - de organisatie van recepties en vergaderingen; - de terugbetaling van eigen managementkosten; 3° een aankoopgroep SAP - FEDCOM : een centrale kredietbeheerder die ertoe gemachtigd is bestelbonnen of uitgaven binnen beperkte aankoopdomeinen ter goedkeuring voor te leggen;4° btw : de belasting op de toegevoegde waarde;5° de FOD Financiën : de Federale Overheidsdienst Financiën. HOOFDSTUK II. - Subdelegaties van bevoegdheid voor de gunning van overheidsopdrachten

Art. 2.§ 1 - Subdelegatie om : - de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen, de procedure in te zetten en meer algemeen de handelingen te stellen en de beslissingen voorafgaand aan de toewijzing van een overheidsopdracht te nemen; - de kandidaten voor een opdracht te selecteren in het kader van een beperkte procedure of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking; - beroep te doen op een aankoopcentrale of opdrachtencentrale, een overheidsopdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen, de offerte goed te keuren en de contracten te ondertekenen, ongeacht de gekozen procedure; wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole voor zover het geraamde bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan 67.000 EUR exclusief btw; § 2 - Subdelegatie om de procedure in te zetten en een overheidsopdracht te gunnen of te beslissen deze niet te gunnen wordt verleend aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit, aan de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, aan de administrateur-generaal van de Inning en de Invordering, aan de administrateur-generaal van de Strijd tegen de Fiscale Fraude, aan de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie, aan de administrateur-generaal van de Thesaurie, aan de directeur van de Stafdienst ICT, aan de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en aan de directeur van de Stafdienst Logistiek voor zover de goed te keuren uitgave deel uitmaakt van zijn aankoopgroep SAP - FEDCOM, zoals sommige specifieke uitgaven of sommige beheersuitgaven van zijn administratie, en dat het geraamde bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan 5.500 EUR exclusief btw. HOOFDSTUK III. - Subdelegaties van bevoegdheid voor de uitvoering van overheidsopdrachten

Art. 3.§ 1 - Subdelegatie om : - de leidend ambtenaar aan te wijzen die is belast met de leiding en de controle over de uitvoering van een opdracht; - de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden; - de opties te lichten, de voorwaardelijke schijven te bestellen, van de essentiële clausules en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken, een dading te treffen en de boetes voor vertraging bij de uitvoering kwijt te schelden, ongeacht de gekozen procedure : wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole voor zover het geraamde bedrag van de opdracht, het bedrag van de bestelbon of van de financiële weerslag niet hoger ligt dan 67.000 EUR exclusief btw; § 2 - Subdelegatie om de leidend ambtenaar aan te wijzen en de bestelbon(nen) goed te keuren die in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht aan de opdrachtnemer wordt/worden verzonden, wordt verleend aan de administrateur-generaal van de Fiscaliteit, aan de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, aan de administrateur-generaal van de Inning en de Invordering, aan de administrateur-generaal van de Strijd tegen de Fiscale Fraude, aan de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie, aan de administrateur-generaal van de Thesaurie, aan de directeur van de Stafdienst ICT, aan de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en aan de directeur van de Stafdienst Logistiek voor zover de goed te keuren uitgave deel uitmaakt van zijn aankoopgroep SAP - FEDCOM, zoals sommige specifieke uitgaven of sommige beheersuitgaven van zijn administratie, en dat het geraamde bedrag van de opdracht of het bedrag van de bestelbon niet hoger ligt dan 5.500 EUR exclusief btw. HOOFDSTUK IV. - Subdelegaties van bevoegdheid voor diverse uitgaven

Art. 4.Subdelegatie om de diverse uitgaven goed te keuren en vast te leggen die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van de operationele diensten en van de diensten andere dan operationele van de FOD Financiën alsook de uitgaven die de tegenprestatie vormen van werken, leveringen of diensten die niet onder de regelgeving inzake overheidsopdrachten vallen, maar die het voorwerp uitmaken van overeenkomsten gesloten onder bezwarende titel door de FOD Financiën wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole voor zover het bedrag van de uitgave niet hoger ligt dan 67.000 EUR exclusief btw. HOOFDSTUK V. - Diverse bepalingen

Art. 5.Enkel de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole kan, binnen de perken die hij vaststelt, zijn bevoegdheid subdelegeren. Indien aldus subdelegaties van bevoegdheden worden verleend, dient zulks niet te worden gerechtvaardigd ten aanzien van derden. HOOFDSTUK VI. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 6.De beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van 26 augustus 2004 wordt opgeheven.

Art. 7.Deze beslissing treedt in werking op 1 september 2011.

Brussel, 25 augustus 2011.

H. D'HONDT, voorzitter van het Directiecomité, a.i.

^