Etaamb.openjustice.be
Document van 23 februari 2012
gepubliceerd op 02 april 2012

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2012201617
pub.
02/04/2012
prom.
23/02/2012
ELI
eli/besluit/2012/02/23/2012201617/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2012. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 9 mei 1988 betreffende de opvang van kinderen tot twaalf jaar en het Fonds voor zwangere vrouwen in noodsituatie en voor kinderbescherming, artikel 4, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 15 maart 2010;

Gelet op het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap), artikel 32, § 1, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 4 februari 2003;

Gelet op het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie, de artikelen 3 en 4, en artikel 10.1, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap sluiten;

Gelet op het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming sluiten over de jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, artikel 25, § 1;

Gelet op het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp, artikel 10, § 1, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2011, en de artikelen 14 en 16, § 1;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 105;

Gelet op het overleg tussen de Regering en vertegenwoordigers van de sociale partners dat heeft plaatsgevonden op 17 december 2009, 18 januari 2010, 1 april 2010, 14 september 2010 en 17 februari 2011;

Gelet op de raamovereenkomst 2011-2014 van 19 mei 2011 voor de niet-commerciële sector in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 september 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 30 september 2011;

Gelet op advies 50.561/3 van de Raad van State, gegeven op 29 november 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage I van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", vervangen bij het besluit van 23 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1. weddeschaal 1 wordt opgeheven;2. in weddeschaal 2 worden de woorden "Arbeider met beroepservaring, zonder einddiploma of studieattest" vervangen door de woorden "ongeschoold arbeider, arbeider met beroepservaring, zonder einddiploma of studieattest";3. In weddeschaal 13 worden de woorden "maatschappelijk werker (m/v), graduaat in kinesitherapie, in logopedie, ergotherapeut (m/v), assistent in psychologie (m/v), gegradueerde verpleger (m/v), graduaat in de psychomotriciteit, hoofdopvoeder" vervangen door het woord "bachelor" en worden de woorden "houder van een graduaat waarmee één van die titels verleend wordt - van een graduaat in psychomotriciteit : houder van een graduaat waarmee deze specialisatie bekrachtigd wordt" vervangen door de woorden "houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt";4. in weddeschaal 15 worden de woorden "Licentiaat in de psychologie, pedagogie, kinesitherapie, logopedie, sociologie" vervangen door het woord "Master" en worden de woorden "houder van een diploma dat tot een van die beroepstitels toegang geeft" vervangen door de woorden "houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt";5. in weddeschaal 16 wordt het woord "Licentiaat" vervangen door het woord "Master" en worden de woorden "Houder van een in dit Besluit voorziene vereiste titel van licentiaat in de psychologie, pedagogie, kinesitherapie, logopedie, sociologie" vervangen door de woorden "Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt".

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 23 februari 2012.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS

^