Etaamb.openjustice.be
Document van 21 april 2022
gepubliceerd op 21 september 2022

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2022204259
pub.
21/09/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014202570 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de kinderopvang sluiten betreffende de kinderopvang, artikel 12, tweede lid, 3°;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 30 maart 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd door het feit dat de dagvergoeding die aan de aangesloten onthaalouders wordt toegekend, op 1 april 2022 werd verhoogd; dat de werkingstoelage voor zelfstandige (mede-)onthaalouders moet worden afgestemd op de verhoogde dagvergoeding voor aangesloten onthaalouders om discriminatie onder de verschillende dienstverrichters in de kinderopvang te voorkomen; dat de dagvergoeding voor aangesloten onthaalouders vorig jaar met 17,70 % werd verhoogd, wat voor de werkingstoelage ongeveer neerkomt op een verhoging met 100 euro per opvangplaats per jaar (geïndexeerd bedrag); dat het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap vanaf 1 april 2022 over een dienovereenkomstige rechtsgrond moet beschikken om de betrokken toeslagen uit te betalen; dat dit besluit dus zo snel mogelijk in werking moet treden;

Op de voordracht van de minister die bevoegd is voor de kinderopvang;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 29.2, § 1, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders, ingevoegd bij het besluit van 20 mei 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het bedrag "861,57" vervangen door het bedrag "915,70";2° in het tweede lid wordt het bedrag "574,38" vervangen door het bedrag "628,50".

Art. 2.In artikel 50.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 20 mei 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het bedrag "1.148,77" vervangen door het bedrag "1.202,90"; 2° in het tweede lid wordt het bedrag "861,57" vervangen door het bedrag "915,70".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor de kinderopvang is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 april 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap: De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, L. KLINKENBERG

^