Etaamb.openjustice.be
Document van 16 december 1998
gepubliceerd op 13 april 1999

Besluit van de Minister-President betreffende de intrekking van de erkenning en de sluiting van het bejaardentehuis « Haus Anna », Hebscheider Heide 61, in 4731 Eynatten-Lichtenbusch

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033021
pub.
13/04/1999
prom.
16/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 1998. - Besluit van de Minister-President betreffende de intrekking van de erkenning en de sluiting van het bejaardentehuis « Haus Anna », Hebscheider Heide 61, in 4731 Eynatten-Lichtenbusch


De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 16 december 1996;

Gelet op het decreet van 9 mei 1994 betreffende de toelating, de erkenning en de subsidiëring van opvangvoorzieningen voor bejaarden, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van 9 juni 1995 betreffende de toelating en de erkenning van opvangvoorzieningen voor bejaarden, inzonderheid op de artikels 14 tot 15;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 juni 1995 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 1995 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers;

Gelet op de brieven die de Minister-President op 19 november 1997, 22 januari 1998, 30 maart 1998 en 23 juni 1998 het bejaardentehuis « Haus Anna » heeft toegezonden;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden, gegeven op 13 januari 1998 en 12 maart 1998, waarvan de conclusies het betrokken bejaardentehuis tijdig medegedeeld zijn;

Gelet op het standpunt ingenomen door de beheerder van het bejaardentehuis « Haus Anna » op 17 december 1997 en 7 mei 1998;

Overwegende dat de inrichting, alhoewel verscheidene uitstellen gegeven werden, de bepalingen van de bijlage A, Hoofdstuk IV, 1a, 2a en 2b van het besluit van de Regering van 26 februari 1997 niet vervult op de dag waarop dit besluit wordt aangenomen;

Overwegende dat de beheerder van het bejaardentehuis door de Adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden in haar zitting van 10 december 1998 heeft gehoord, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 14 van het besluit van de Regering van 9 juni 1995 betreffende de toelating en de erkenning van opvangvoorzieningen voor bejaarden wordt de erkenning van het bejaardentehuis « Haus Anna », Herbscheider Heide 61, in 4731 Eynatten-Lichtenbusch, ingetrokken vanaf de dag waarop dit besluit aan de betrokken inrichting wordt betekend. De intrekking van de erkenning heeft de sluiting van de inrichting tot gevolg.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 15 van het in artikel 1 vermeld besluit kan het bejaardentehuis vanaf de datum van de intrekking geen nieuwe kostgangers meer opnemen. De beheerder van het bejaardentehuis moet bovendien ervoor zorgen, dat alle kostgangers de inrichting verlaten hebben binnen drie maanden na de intrekking van de erkenning.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Eupen, 16 december 1998.

J. MARAITE

^