Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998003655 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998011365 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot opdracht aan de Minister van Economie en aan de Minister belast met Energie van de bevoegdheid modellen van formulieren aan te passen aan de euro type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998011391 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998011410 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998014348 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de vergunning om het MOB2-mobilofoonnet aan te leggen en te exploiteren type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016369 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 1999 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 16/01/1999 numac 1998022825 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022835 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 1999, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot uitvoering van artikel 213, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende vastlegging, voor het jaar 1998, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999014005 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Dienst voor Regeling der Binnenvaart type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999022056 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 23/06/1999 numac 1999033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type koninklijk besluit prom. 16/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Koninklijk besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van de artikelen 119 en 120 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen, en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998011399 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1993 tot verplichte mededeling van de gegevens voor de berekening van het indexcijfer der consumptieprijzen type ministerieel besluit prom. 16/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1998011403 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 1993 tot vaststelling van het model van het formulier van verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 16/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1998011404 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi type ministerieel besluit prom. 16/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Dienst voor Regeling der Binnenvaart van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 16/12/1998 pub. 21/01/1999 numac 1999016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1998 tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling van de samenstelling van zijn sociaal comité type ministerieel besluit prom. 16/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999022849 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

decreet

type decreet prom. 16/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998027700 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 16/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998027701 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 16/12/1998 pub. 15/12/1999 numac 1999027729 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 16/12/1998 pub. 17/12/1999 numac 1999027753 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 16/12/1998 pub. 06/01/1999 numac 1998003701 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 16/12/1998 pub. 24/02/1999 numac 1999033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 juli 1993 betreffende de examens afgelegd met het oog op het verkrijgen van het directiebrevet voor een inrichting voor lager secundair onderwijs en voor een inrichting voor hoger secundair onderwijs

programmadecreet

type programmadecreet prom. 16/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998027702 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake belastingen, taksen, afvalwaterzuivering, plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening en gewestelijke luchthavens type programmadecreet prom. 16/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998027703 bron ministerie van het waalse gewest Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie

document

type document prom. 16/12/1998 pub. 13/05/1999 numac 1999033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie type document prom. 16/12/1998 pub. 13/04/1999 numac 1999033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister-President betreffende de intrekking van de erkenning en de sluiting van het bejaardentehuis « Haus Anna », Hebscheider Heide 61, in 4731 Eynatten-Lichtenbusch
^