Etaamb.openjustice.be
Document van 15 januari 2020
gepubliceerd op 13 februari 2020

Vlaamse Landmaatschappij. - Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 15 januari 2020 houdende de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtingsproject landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand"

bron
vlaamse overheid
numac
2020020186
pub.
13/02/2020
prom.
15/01/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


15 JANUARI 2020. - Vlaamse Landmaatschappij. - Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij van 15 januari 2020 houdende de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat past in het inrichtingsproject landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand"


1) Geografische omschrijving: De onroerende goederen die worden onteigend op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode voor de realisatie van de maatregelen "6.1.8a Het herinrichten van de Schipvijver in functie van publieke ontsluiting, ecologie en beperkte waterberging", "6.1.8b Verwerving van de Schipvijver" en "6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in functie van waterberging en ecologie van het landinrichtingsplan "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand" zijn in kleur aangeduid op het onteigeningsplan, opgenomen in bijlage 2 die bij het definitief onteigeningsbesluit is gevoegd, en zijn opgenomen in de onteigeningstabel, opgenomen in bijlage 1 die bij het definitief onteigeningsbesluit is gevoegd en dewelke hieronder wordt weergegeven onder punt 2. 2) Kadastrale gegevens

Gemeente - Afdeling

Sectie

Nummer

Oppervlakte perceel

Totaal

Te onteigenen

ha a ca

ha a ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

37/B

00ha 02a 00ca

00ha 02a 00ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

41/C

00ha 15a 40ca

00ha 15a 40ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

43/R

00ha 16a 05ca

00ha 16a 05ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

43/X

00ha 12a 25ca

00ha 12a 25ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

43/Y

00ha 12a 00ca

00ha 12a 00ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

42/C

01ha 37a 75ca

01ha 37a 75ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

43/F/02

00ha 55a 52ca

00ha 55a 52ca

Sint-Genesius-Rode 1

B

23/L/deel

02ha 57a 00ca

00ha 14a 19ca

Totaal te onteigenen oppervlakte: 2ha 65a 16ca


3) Reden van het vaststellen van het definitief onteigeningsbesluit: Onteigeningsdoel Het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" heeft als doelstelling om de bebouwde centra van Sint-Genesius-Rode, Dworp en Alsemberg te vrijwaren van wateroverlast door overstromingen.In de vallei van de Molenbeek wordt hiervoor de natuurlijke buffercapaciteit van de vallei maximaal gevrijwaard en extra buffercapaciteit gecreëerd voor de afwatering van de Molenbeek.

De volgende doelstellingen van algemeen nut worden nagestreefd: o Het realiseren van zones voor waterbuffering om overstroming van de dorpskernen te voorkomen. o Het verhogen van de ecologische waarde in de vallei van de Molenbeek. o Het realiseren van zachte en recreatieve verbindingen langsheen de Molenbeek.

De Vlaamse Landmaatschappij is overeenkomstig het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" belast met het realiseren van de maatregelen "6.1.8a Het herinrichten van de Schipvijver in functie van publieke ontsluiting, ecologie en beperkte waterberging", "6.1.8b Verwerving van de Schipvijver" en "6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in functie van waterberging en ecologie". De te verwerven gronden zullen na de uitvoering van de inrichtingswerken door de VLM overgedragen worden aan de gemeente Sint-Genesius-Rode.

Noodzaak van het onteigeningsdoel - Overstromingen in 2010 en 2012 hebben voor wateroverlast gezorgd in de dorpskernen van Sint-Genesius-Rode en Alsemberg maar ook meer stroomafwaarts in Dworp, Huizingen en Lot. Daarom werd naar oplossingen gezocht in eerste instantie door het uitvoeren van studies en daarna door de maatregelen te concretiseren in een landinrichtingsplan. Dit is ook uitgewerkt in de projectnota die opgenomen is in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd. - In de "Studie opmaak visie open ruimte Molenbeekvallei" die door het studiebureau Omgeving cvba is opgemaakt in 2013 in opdracht van de VLM (en mee begeleid werd door de gemeentes Sint-Genesius-Rode en Beersel) werd onderzocht op welke plaatsen in het stroomgebied van de Molenbeekvallei best kan gebufferd worden om overstromingen te vermijden. Als basis voor deze studie werd gerefereerd naar de oppervlaktewater-kwantiteitsmodellering van de Zenne-Molenbeek uit 2007 van de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de hydronautstudie BRL03RH uit 2010 van Aquafin. - De verwerving van de Schipvijver is noodzakelijk omdat uit de "Studie "Opmaak visie open ruimte Molenbeekvallei" blijkt dat deze vijver door zijn ligging in de vallei (het meest stroomopwaarts van alle vijvers langs de Molenbeek, maar op een plaats waar toch reeds aanzienlijk debiet is in de Molenbeek) de meest efficiënte locatie is voor waterberging bij grote waterafvoer via de Molenbeek te Sint-Genesius-Rode.

Noodzaak van de onteigening als middel - De VLM moet eigenaar zijn van de hierboven vermelde onroerende goederen om de hierboven vermelde inrichtingsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Het is cruciaal dat een overheid eigenaar is omwille van verschillende aspecten op vlak van beheer, looptijd van de werking als buffer en de publieke ontsluiting. - Het beheer van de Schipvijver en de infrastructuur voor waterberging (de stuw) vraagt om regelmatig nazicht en onderhoud. Mogelijk dient de stuw ook bijgesteld te worden in functie van de specifieke terreinsituatie die zou kunnen wijzigen in de loop van de tijd (bijvoorbeeld tijdens of naar aanleiding van werken in de omgeving).

Deze taak kan best door de overheid opgenomen worden. - Men verwacht dat de waterproblematiek nog zal toenemen (o.a. door klimaatsveranderingen). Waterberging zal dus ook op lange termijn (meer dan 100 jaar) nodig zijn, wat de eigendom door de overheid staaft. - Het project voorziet ook in publieke ontsluiting van de Schipvijver: de vijver ligt aan een officiële voetweg (het Visserspad). Zo kan er hiervandaan een wandellus voorzien worden langs de vijver voor wandelaars en buurtbewoners. Dat is niet mogelijk als de Schipvijver in private eigendom is. - Na herhaalde onderhandelingen gedurende geruime periode, is de eigenaar van de te onteigenen goederen niet bereid om zijn percelen in der minne te verkopen. Met eigenaar werd sinds 2016 reeds meermaals contact opgenomen in functie van een mogelijke minnelijke verkoop (zoals ook blijkt uit het verslag van minnelijke onderhandeling dat bijgevoegd werd bij de aanvraag voor de machtiging tot onteigening voor algemeen nut van de minister).

Noodzaak van het voorwerp van de onteigening - Aangezien de zuidelijke grens van perceel 42/C samenvalt met de rand van de vijver, wordt van het grotere perceel 23/L (2ha 57a 00) een deel afgesplitst (14a 19ca), waardoor een randwandeling mogelijk wordt gemaakt. - De volgende inrichtingsmaatregelen zijn voorzien op de te onteigenen onroerende goederen:

Gemeente, afdeling

sectie

nummer

inrichtingsmaatregel

Sint-Genesius-Rode, 1ste afdeling

B

23/L/deel 37/B 41/C 42/C 43/F/02 43/R 43/X 43/Y

6.1.8a Het herinrichten van de Schipvijver in functie van publieke ontsluiting, ecologie en beperkte waterberging 6.1.8b Verwerving van de Schipvijver 6.1.8c Ontslibbing van de Schipvijver in functie van waterberging en ecologie


De verwerving van de hoger vermelde onroerende goederen is bijgevolg noodzakelijk voor de verwezenlijking 4) Onteigenende instantie De Vlaamse Landmaatschappij (NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0236.506.685, RPR Brussel; tel.: 02 543 72 00, e-mail: info@vlm.be), opgericht bij decreet van 21 december 1988 (B.S. 29 december 1988), het laatst gewijzigd bij decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019012533 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten (B.S. 29 mei 2018), waarvan de statuten goedgekeurd werden bij besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 (B.S. 2 maart 1990), het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017032196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2017032204 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 sluiten (B.S. 9 januari 2018). 5) Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit en bijlagen Het definitieve onteigeningsbesluit en haar bijlagen wordt met een beveiligde zending overgemaakt aan de onteigenen partijen. Een uittreksel van het definitieve onteigeningsbesluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het definitief onteigeningsbesluit en haar bijlagen zullen raadpleegbaar zijn op de website van de VLM (www.vlm.be) en van de gemeente Sint-Genesius-Rode (www.sint-genesius-rode.be). 6) Wettelijke basis De onteigening gebeurt op grond van art.3.3.2 van het decreet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting sluiten betreffende de landinrichting en wordt uitgevoerd overeenkomstig het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

De raad van bestuur heeft op 15 januari 2020 het definitieve onteigeningsbesluit vastgesteld, na machtiging van de Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme bij ministerieel besluit van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2020010065 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021155 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 109.889,30 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 09/07/2020 numac 2020021154 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.359.700 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 27/03/2020 numac 2020201385 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020101 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling van « Bachelor informatica en systemen - studierichting : informaticatechnologie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042849 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 29/01/2020 numac 2020020100 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor informatica en systemen - studierichting : netwerken en telecommunicatie » gerangschikt op het gebied van de wetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type sluiten houdende machtiging van de Vlaamse Landmaatschappij tot onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen gelegen in de gemeente Sint-Genesius-Rode die bestemd zijn voor de uitvoering van het landinrichtingsplan "Molenbeekvallei" dat pas in het inrichtingsproject landinrichting "Rode-Dilbeek" van het planprogramma "Vlaamse Rand". 7) Beroep Iedere belanghebbende kan, binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat de dag na kennisgeving van de vaststelling van het definitieve onteigeningsbesluit of de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring instellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging wordt per beveiligde zending ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035564 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 8) Bijlagen Het definitief onteigeningsbesluit bevat de volgende bijlagen: a) onteigeningstabel b) onteigeningsplan c) projectnota d) verslag van het openbaar onderzoek e) machtiging tot onteigening

^