Etaamb.openjustice.be
Document van 14 november 2019
gepubliceerd op 19 februari 2020

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020200779
pub.
19/02/2020
prom.
14/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling, artikel 19, § 1, gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- Het opschrift van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling wordt vervangen als volgt: "besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie, het ambt van onderwijsinspecteur, het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling en het ambt van adjunct voor inclusie en integratie".

Art. 2.- In de inleidende zin van artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling" vervangen door de woorden "het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie, het adviespunt voor schoolontwikkeling en het adviespunt voor inclusie en integratie, het ambt van onderwijsinspecteur, het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling en het ambt van adjunct voor inclusie en integratie".

Art. 3.- In artikel 2, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "mevrouw Brigitte Kocks" vervangen door de woorden "mevrouw Michèle Pommé".

Art. 4.- Artikel 3, 3°, a), van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 22 januari 2015, wordt vervangen als volgt: "a) dr. Ansgar Stracke-Mertes, hoofd van het Institut für Organisationsentwicklung und Schulentwicklung, Inklusion, Coaching, Beratung, Supervision, Moderation, Fort- und Weiterbildung"

Art. 5.- Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 6.- De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 november 2019.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

^