Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015803 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft type wet prom. 14/11/2019 pub. 27/05/2022 numac 2022040730 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 26/11/2019 numac 2019204844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenheidswerk type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 12/12/2019 numac 2019204860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die, op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst, 59 jaar zijn en een beroepsverleden hebben van ten minste 40 jaar als loontrekkende werknemer type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 05/12/2019 numac 2019205240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2019 pub. 26/11/2019 numac 2019015326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst in het kader van de toekenning van het statuut van nationale solidariteit en een herstelpensioen aan de slachtoffers bedoeld bij artikel 3, derde lid van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

arrest

type arrest prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer tot delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen en haar uitvoeringsbesluiten

decreet

type decreet prom. 14/11/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019205700 bron waalse overheidsdienst Decreet tot oprichting van de "Stichting Joseph Denamur"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019015320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een werkingsdotatie van EUR 750.000 aan het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een saldo aan de bijzondere dotatie van EUR 15.163.000,00 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel als tussenkomst voor voorkeurtarieven voor 2019 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 26/11/2019 numac 2019015323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitwerking en goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2020" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 22/11/2019 numac 2019042475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een saldo aan de werkingsdotatie van EUR 177.995.000,00 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in 2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019042483 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Beheerraad voor gezinsbijslag van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2019 pub. 13/12/2019 numac 2019042788 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de jaarlijkse bijwerking van de locaties waarop het Plan permanente bewoning betrekking heeft type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205668 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017 betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen type besluit van de waalse regering prom. 14/11/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019205682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 19 mei 2019 als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020040110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de regeringscommissaris die behoort tot de Franse taalrol bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 21/01/2020 numac 2020040113 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de regeringscommissaris die behoort tot de Franse taalrol bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 14/11/2019 pub. 18/02/2020 numac 2020200781 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot opheffing van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 19 juli 2007 houdende oprichting in de Duitstalige Gemeenschap van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Solidariteit en Integratie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 59 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones

document

type document prom. 14/11/2019 pub. 29/04/2020 numac 2020200904 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de ondersteuning van ouderen type document prom. 14/11/2019 pub. 10/03/2020 numac 2020200976 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot verlenging van de erkenning van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type document prom. 14/11/2019 pub. 19/02/2020 numac 2020200779 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 maart 2013 tot aanwijzing van de leden van de commissie die belast is met de uitvoering van de procedure voor aanstellingen in het ambt van hoofd van de onderwijsinspectie en van het adviespunt voor schoolontwikkeling, het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling
^