Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 14 november 2019
gepubliceerd op 11 december 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017 betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019205668
pub.
11/12/2019
prom.
14/11/2019
ELI
eli/besluit/2019/11/14/2019205668/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017031186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen sluiten betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot opheffing van verordening nr. 820/97 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

Gelet op gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren;

Gelet op uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren;

Gelet op het Waals Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.164, lid 1, en D.170;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017031186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen sluiten betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestelijke Regeringen en de Federale overheid van 23 mei 2019, goedgekeurd op 3 juni 2019;

Gelet op het rapport van 10 mei 2019, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 66.534/4 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017031186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen sluiten betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de punten 7° tot 10° worden vervangen door wat volgt: "7° Verordening nr.1308/2013: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad; 8° Verordening nr.2017/1182: gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/1182 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van de marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren; 9° Verordening nr.2017/1184: uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1184 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schema's van de Unie voor de indeling van runder-, varkens- en schapenkarkassen en wat betreft de mededeling van marktprijzen voor bepaalde categorieën karkassen en levende dieren; 10° de Dienst: de Directie Kwaliteit en Dierenwelzijn binnen de administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Wetboek;"; b) het wordt aangevuld met een punt 11°, luidend als volgt: "11° de inspecteur-generaal : de inspecteur-generaal van het Departement Ontwikkeling, Landelijke Aangelegenheden, Waterlopen en Dierenwelzijn binnen de administratie in de zin van artikel D.3, 3°, van het Wetboek.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3 luidend als volgt : " § 3. Voor elk rund meet en registreert het slachthuis waarvoor de karkasindeling geldt, het levend gewicht vóór het slachten met geijkte apparatuur die erkend is als zijnde in overeenstemming met de geldende wettelijke normen.

Het slachthuis, dat op de datum van inwerkingtreding van dit paragraaf niet in staat is de verplichtingen bedoeld in het eerste lid na te komen, dient binnen drie maanden na de inwerkingtreding van dit besluit een met redenen omkleed plan voor het conform maken in bij de Dienst.

Art. 3.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Verordening nr. 1249/2008" vervangen door de woorden "Verordening nr. 2017/1182".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 3 luidend als volgt : " § 3. Een videobewaking wordt geïnstalleerd op de slachtlijn op de weeglocatie. De beelden van deze videobewaking worden gedurende 30 dagen na de datum van registratie bewaard en op verzoek van de Controle-instelling of de Dienst ter beschikking gesteld.

Art. 5.In artikel 6, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Overeenkomstig artikel 8 van Verordening nr. 2017/1182, gebeurt het merken door middel van een etiket.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 6/1.Het slachthuis zet een systeem op om binnen 24 uur na de indeling op verzoek van de Controle-instelling of de Dienst een nieuwe weging van een ingedeelde karkas, in zijn geheel of in kwartier, uit te voeren.

Art. 7.In artikel 15 van hetzelfde besluit wordt het geheel van het eerste lid vervangen door wat volgt: "De karkassen worden gemerkt overeenkomstig artikel 8 van Verordening nr. 2017/1182.".

Art. 8.In artikel 22, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden "in artikel 7, 2°, van Verordening (EEG) nr 1249/2008" vervangen door de woorden "in artikel 1 van Verordening nr. 2017/1184.".

Art. 9.In artikel 23 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "uiterlijk de werkdag volgend op het slachten, het resultaat van de indeling van de karkassen mee" worden vervangen door de woorden "op de dag van de slacht, het resultaat van de indeling van de betrokken karkassen mee"; b) punt 1° wordt aangevuld met een punt o), luidend als volgt: "o) het levend gewicht.".

Art. 10.In artikel 24 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, eerste lid, 1°, wordt aangevuld met een punt i) luidend als volgt : "i) het levend gewicht."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "in bijlage 3 van Verordening nr. 1249/2008" vervangen door de woorden "in de bijlage van Verordening nr. 2017/1184.".

Art. 11.In artikel 30, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt punt 11° vervangen door wat volgt: "11° de beroepsprocedure die gevolgd moet worden bij klacht van de producent of de leverancier, met inbegrip van de onmiddellijke doorzending van de klacht aan de controle-instelling, en het gevolg dat door het slachthuis aan de klacht wordt gegeven;".

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 2, 4 en 6, die zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit in werking treden.

Art. 13.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 14 november 2019.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^