Etaamb.openjustice.be
Document van 14 maart 2013
gepubliceerd op 29 maart 2013

Besluit van de Regering over de procedure om de geschiktheid voor het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling vast te stellen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013201888
pub.
29/03/2013
prom.
14/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/14/2013201888/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MAART 2013. - Besluit van de Regering over de procedure om de geschiktheid voor het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling vast te stellen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling, artikel 19, § 3, tweede lid;

Gelet op het protocol nr. S3/2013 OSUW2/2013 van 21 februari 2013 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in een gemeenschappelijke zitting van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap en van het subcomité bepaald in artikel 17, § 2ter, 3°, van het koninklijk besluit van 28 september 1984;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting d.d. 21 februari 2013;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid die gewettigd wordt door de omstandigheid dat de taken van de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling op 1 september 2013 van kracht worden; dat de kandidaten volgens de procedure voor de aanstelling van de onderwijsinspecteurs en de adviseurs voor schoolontwikkeling een procedure moeten doorlopen om vast te stellen of ze voor het ambt geschikt zijn; dat die procedure uitgewerkt moest worden; dat de oproep tot de kandidaten bekendgemaakt wordt nadat die procedure is vastgesteld; dat de onderwijsinspecteurs en de adviseurs voor schoolontwikkeling voor het einde van het schooljaar moeten worden aangesteld, zodat ze op 1 september 2013 hun werk in de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling kunnen aanvatten;

Gelet op advies 52.930/2 van de Raad van State, gegeven op 4 maart 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De procedure om de geschiktheid voor het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling vast te stellen, vermeld in artikel 19, § 3, tweede lid, van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling, omvat op zijn minst vier van de volgende oefeningen : 1° interview;2° tweegesprek (advisering, beoordeling);3° conflictgesprek;4° postbakoefening;5° presentatie;6° groepsdiscussie;7° gevalstudie. Voor de oefeningen kan de commissie vermeld in artikel 19 van hetzelfde decreet zich laten bijstaan door externe adviseurs.

Art. 2.De leden van de commissie toetsen de geschiktheid van de deelnemers in het licht van de in bijlage 1 vermelde vereisten aan de hand van het in bijlage 2 vermelde evaluatierooster.

De leden van de commissie wisselen elkaar af in een roulerend systeem, zodat elk lid elke deelnemer evalueert. De afsluitende eindevaluatie wordt door alle leden van de commissie per consensus vastgesteld.

Art. 3.De deelnemers zijn geslaagd indien de afsluitende eindevaluatie overeenstemt met alle minimumeisen voor het ambt waarnaar ze hebben gesolliciteerd.

De minimumeisen voor het ambt van onderwijsinspecteur zijn aangekruisd in het profiel vastgelegd in bijlage 3.

De minimumeisen voor het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling zijn aangekruisd in het profiel vastgelegd in bijlage 4.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 maart 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Bijlage 1 Vereisten 1. Mediacompetentie Bedienen en gebruiken ? Beheerst de programma's MS Outlook, MS Word en MS Excel (in het bijzonder de onderwijsinspecteur) Informatie inwinnen en opzoeken ? Kent en gebruikt verschillende wegen en middelen om relevante informatie te verkrijgen ? Zoekt uit welke informatie hij zelf kan vinden ? Bezorgt informatie zo snel mogelijk en op eigen verantwoordelijkheid ? Selecteert informatie Communiceren en samenwerken ? Gebruikt media om te communiceren ? Kent en gebruikt communicatiekanalen (bijvoorbeeld : gebruikt, naar gelang van de situatie of het probleem, het passende kanaal zoals telefoon, e-mail enz.en licht de betrokken personen in, bijvoorbeeld door ze in carbon copy te zetten) Produceren en presenteren ? Organiseert met behulp van media ? Bereidt informatie doelgroepgericht voor ? Ondersteunt mondelinge presentaties door ze te visualiseren ? Zorgt voor correcte vormgeving, lay-out en kleuren ? Zorgt voor leesbaarheid en correcte citaten 2. Projectmanagement ? Beheerst de grondslagen van projectmanagement 3.Analyseren, reflecteren en handelen ? Neemt informatie snel op en maakt ze zich eigen ? Herkent wezenlijke factoren en samenhangen ? Werkt gestructureerde en doordachte concepten en oplossingen voor problemen uit ? Argumenteert logisch en begrijpelijk ? Bepaalt hoeveel tijd nodig is om taken te vervullen ? Behoudt het overzicht bij het vervullen van verscheidene taken ? Onderscheidt hoofdzaak van bijzaak, stelt prioriteiten 4. Zin voor verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid ? Kent al zijn plichten en taken ? Ageert herkenbaar om die plichten/taken te vervullen ? Draagt de gevolgen van zijn handelingen/beslissingen ? Houdt rekening met de gevolgen van zijn handelingen/beslissingen op middellange en lange termijn ? Controleert werkresultaten op fouten, volledigheid, begrijpelijkheid enz.voordat anderen er toegang toe krijgen ? Bereikt resultaten met zo weinig mogelijk fouten ? Vervult opgelegde taken binnen de gestelde termijn 5. Bereidheid om te leren, flexibiliteit en openheid ? Wijzigt gedrag indien oude gedrag niet tot gewenste resultaten leidt ? Aanvaardt eigen fouten en fouten van anderen en geeft eigen fouten toe ? Vraagt (regelmatig) feedback ? Probeert feedback (stuk voor stuk) toe te passen ? Aanvaardt kritiek zonder zich te rechtvaardigen ? Denkt na over eigen sterke punten en verbeterbare punten ? Werkt aan eigen verbeterbare punten ? Vraagt naar het waarom en reflecteert over de standpunten en de handelwijze van anderen ? Interesseert zich voor nieuwe dingen ? Benut vormingsaanbod ? Interesseert zich voor onderwerpen die niet rechtstreeks met het werk te maken hebben ? Past met succes toe wat hij geleerd heeft 6.Belastbaarheid ? Blijft rustig en gelaten, ook onder buitengewone druk (duur, intensiteit) ? Brengt verwachte prestaties onder buitengewone druk ? Stippelt stappen uit om hindernissen te overwinnen ? Blijft onder druk uiterlijk rustig en doordacht, blijft in staat om te handelen ? Stelt onder druk prioriteiten wat zijn werk betreft ? Reageert bedaard op gewijzigde taken en nieuwe situaties ? Kent strategieën om stress te overwinnen en past ze met succes toe 7. Doelstellingen nastreven, beslissingen nemen en organiseren ? Past zijn aanpak aan de doelstellingen aan ? Streeft het gestelde doel na ? Stelt koers zo nodig bij (voornamelijk planning en prioriteiten) ? Streeft ook doelstellingen op langere termijn na ? Benut manoeuvreer- en beslissingsruimte ? Beslist binnen redelijke termijn (bijvoorbeeld : zonder lang te aarzelen) ? Beslist ook als daarmee risico's verbonden zijn ? Handelt op eigen initiatief ? Draagt actief bij tot het bereiken van resultaten, fungeert als motor voor de uitvoering ? Doet voorstellen om processen te verbeteren ? Beïnvloedt processen met nieuwe eigen ideeën 8.Communicatievermogen ? Drukt zich mondeling en schriftelijk duidelijk, kernachtig en begrijpelijk uit ? Laat anderen uitpraten, luistert actief, stelt vragen ? Zet woorden kracht bij met mimiek en gebaren ? Gebruikt een ruime woordenschat ? Past taalgebruik aan gesprekspartner aan (moeilijkheidsgraad, tempo) ? Illustreert de feiten met beelden, voorbeelden enz. ? Verdedigt zijn standpunt met verscheidene argumenten ? Zorgt voor terugkoppeling naar de gesprekspartners 9. Vermogen om gesprekken te leiden ? Plant besprekingen, uitwisseling enz.zowel qua tijd als qua inhoud ? Betrekt alle deelnemers bij het gesprek ? Leidt en structureert de uitwisseling met behulp van verscheidene gespreksmethoden ? Maakt gebruik van visualiseringstechnieken ? Organiseert besprekingen enz. resultaatgericht 10. Zelfverzekerd optreden ? Gaat uit eigen beweging naar anderen toe ? Zoekt oogcontact met zijn gesprekspartner ? Spreekt vloeiend, zonder haperingen, zonder 'euh' enz. ? Vindt verscheidene/overtuigende argumenten ? Beantwoordt vragen, kritiek enz. rustig met argumenten, vragen enz. ? Straalt uit dat hij taken en problemen aankan ? Wekt bij anderen snel en blijvend enthousiasme voor zijn eigen ideeën 11. Conflictmanagement ? Kent oorzaken, symptomen, verloop en escalatiegraad van conflicten ? Onderkent symptomen en escalatiegraad van conflicten en brengt beide aspecten ter sprake ? Maakt verschillende belangen en gemeenschappelijke doelstellingen duidelijk ? Gedraagt zich neutraal en onpartijdig als bemiddelaar ? Stelt vragen in functie van behoeften, doelstellingen en volgende stappen ? Bemiddelt bij conflicten oplossingsgericht tussen de betrokken partijen ? Bereikt bij de betrokken partijen begrip voor verschillende standpunten Gezien om bij het besluit van de Regering 3402/EX/VII/B/II van 14 maart 2013 gevoegd te worden. Eupen, 14 maart 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Bijlage 2 Evaluatierooster

Vereisten

Waarneembaarheid

Niet doorlopend Waarneembaar Waarneembaar

1

2

3

4

5

Mediacompetentie


Projectmanagement


Analyseren, reflecteren en handelen


Zin voor verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid


Bereidheid om te leren, flexibiliteit, openheid


Belastbaarheid


Doelstellingen nastreven, beslissingen nemen en organiseren


Communicatievermogen


Vermogen om gesprekken te leiden


Zelfverzekerd optreden


Conflictmanagement


1

2

3

4

5

Niet waarneembaar

Nauwelijks/zelden waarneembaar

Vaak waarneembaar

Zeer vaak waarneembaar

Altijd/doorlopend waarneembaar


Gezien om bij het besluit van de Regering 3402/EX/VII/B/II van 14 maart 2013 gevoegd te worden.

Eupen, 14 maart 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Bijlage 3 Profiel vereist van de onderwijsinspecteur

Vereisten

Waarneembaarheid

Niet doorlopend Waarneembaar Waarneembaar

1

2

3

4

5

Mediacompetentie

x


Projectmanagement

x


Analyseren, reflecteren en handelen

x


Zin voor verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

x


Bereidheid om te leren, flexibiliteit, openheid

x


Belastbaarheid

x


Doelstellingen nastreven, beslissingen nemen en organiseren

x


Communicatievermogen

x


Vermogen om gesprekken te leiden

x


Zelfverzekerd optreden

x


Conflictmanagement

x


1

2

3

4

5

Niet waarneembaar

Nauwelijks/zelden waarneembaar

Vaak waarneembaar

Zeer vaak waarneembaar

Altijd/doorlopend waarneembaar


Gezien om bij het besluit van de Regering 3402/EX/VII/B/II van 14 maart 2013 gevoegd te worden.

Eupen, 14 maart 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Bijlage 4 Profiel vereist van de adviseur voor schoolontwikkeling

Vereisten

Waarneembaarheid

Niet doorlopend Waarneembaar Waarneembaar

1

2

3

4

5

Mediacompetentie

x


Projectmanagement

x


Analyseren, reflecteren en handelen

x


Zin voor verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid en nauwkeurigheid

x


Bereidheid om te leren, flexibiliteit, openheid

x


Belastbaarheid

x


Doelstellingen nastreven, beslissingen nemen en organiseren

x


Communicatievermogen

x


Vermogen om gesprekken te leiden

x


Zelfverzekerd optreden

x


Conflictmanagement

x


1

2

3

4

5

Niet waarneembaar

Nauwelijks/zelden waarneembaar

Vaak waarneembaar

Zeer vaak waarneembaar

Altijd/doorlopend waarneembaar


Gezien om bij het besluit van de Regering 3402/EX/VII/B/II van 14 maart 2013 gevoegd te worden.

Eupen, 14 maart 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^