Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013003069 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kre(...) type wet prom. 28/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoering van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013024104 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekking Een betrekking van wetenschappelijk onderzoeker staat open op de campus Elsene van het WIV. Deze betrekking zal worden toegewezen aan kandidaten die kunnen worden ingeschr(...) De kandidaat moet de volgende toelatingsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een St(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2012205035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tijdelijke regeling inzake conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2012205033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2012205034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009 betreffende de toekenning van het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 29/03/2013 numac 2012206449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden der metaalfabrikantennijverheid type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013009151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012, in werking tredend op 31 maart 2013 s avonds, is de heer Van Nuffel J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op zijn Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...) type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren voor de sector Energie type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels inzake overdracht van sommige begunstigden van het sociale element van de universele dienst type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inhoud en nadere regels van de aangifte in verband met de vrijwillige levering van het sociale element van de universele dienst type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011151 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw, op 15 november, over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de droogte van de lente 2011 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011169 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2012 type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011170 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013018075 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling B&S Qualicert SPRL - rue du G-001 "Autocontrolegids Dierenvoeders" G-010 "Autocontrole gids in de sector van (...) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 29/03/2013 numac 2013012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen en Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, tot ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid der hardsteengroeven" type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013021024 bron grondwettelijk hof **** eretekens Bij koninklijk besluit van 7 mei 2012 werden de volgende burgerlijke eretekens verleend aan de hierna vermelde rechter, griffier, referendaris en lid van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof : Voor 35 Het kruis 1**** klasse : De heer **** **** Groot, rechter; De heer **** ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013021023 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2012, 5 juli 2012, 7 januari 2013 en 17 januari 2013, werden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechters, referendaris, griffiers en leden van het administra Leopoldsorde Commandeur De heer Jan Vanhumbeeck, adviseur (15 november 2012, als houder van d(...) type koninklijk besluit prom. 30/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2013 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2013, 122.19 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 22/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201940 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202016 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 is de heer Vandenbussche, W., eresubstituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202015 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 maart 2013 : - zijn in het eerste artikel van het koninklijk besluit van 9 januari 2013 waarbij de heer Haelterman, J., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Ge - is de heer Gruyters, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische **** voor **** kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en ****, afgeleverd aan vreemde onderdanen type ministerieel besluit prom. 20/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de modaliteiten voor het indienen van de aanvragen alsmede de wijze van onderzoek bij uitvoering van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 waarbij de droogte van de lente 2011 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld type ministerieel besluit prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 3 juli 2012 betreffende de maandelijkse en driemaandelijkse steekproefenquêtes met het oog op het opstellen van kortetermijnstatistieken type ministerieel besluit prom. 26/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013018179 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 27/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 27/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 07/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013031164 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanstelling van beambten of personen belast met het verstrekken van technische toelichting bij het openbaar onderzoek voor het ontwerp van Zonale Gewestelijke Stedelijke Verordening betreffende de perimeter van de Wetstraat en onmiddellijke omgeving type ministerieel besluit prom. 05/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201900 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vangst en het bezit van vissen die de reglementaire afmetingen niet hebben, tijdelijk worden toegelaten gedurende het verloop van openbaar aangekondigde viswedstrijden in het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202017 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 maart 2013 is er een einde gesteld aan de hoedanigheid als geassocieerd notaris ter standplaats Kortrijk van Mevr. De Waele, H., op datum van 30 oktober 2012. De a(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

arrest

type arrest prom. 25/03/2012 pub. 29/03/2013 numac 2013022184 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2013 voor de Rijksdienst voor Pensioenen type arrest prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201484 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 Rolnummer 5401 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers, ingesteld d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201565 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2013 van 21 februari 2013 Rolnummer : 5282 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door het Arbeidshof t Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201639 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2013 van 28 februari 2013 Rolnummer : 5364 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 228 van het decreetgevende gedeelte van boek II van het Milieuwetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201692 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2013 van 28 februari 2013 Rolnummer : 5376 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 54 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, gesteld door de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202000 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 februari 2013 in zake het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge tegen de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het « Depar « Schendt artikel 4.8.16, § 1, eerste lid, 6° VCRO in de versie vóór de wijziging ervan bij he(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013031187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013031186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013035299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlagen XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201827 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de organieke personeelsformatie van het personeel van het steunpunt informatica van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens wat betreft het in dienst genomen personeel binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de organieke personeelsformatie van het personeel van « e-Wallonie-Bruxelles Simplification », afgekort « eWBS », en van het organiserende steunpunt van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens type besluit van de waalse regering prom. 14/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201828 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het steunpunt informatica van de Kruispuntbank voor de Uitwisseling van Gegevens wat betreft het personeel toegewezen aan het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën van de Waalse Overheidsdienst, Departement Informatie- en Communicatietechnologieën

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201777 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 februari 2013, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5592 van de rol van het Hof. De griffier, F. Mee(...) type bericht prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201788 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 22 en 25 februari 2013 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 25 en 26 februari Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5591 en 5597 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. type bericht prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201789 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep t 2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201790 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2013, is beroep t 2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2013 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201904 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 februari 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 februari 2013, is beroep t b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2013 ter post aangetekende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013201981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige account manager voor de Regie der Gebouwen Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type lijst prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertaler-revisor (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG13022) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden w(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? lic(...)

document

type document prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013003071 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2014 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende echtgenoot en bedri Die vermeerdering kan evenwel worden vermeden door die belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013003084 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2012, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h 1. VERLOOP VAN DE VOORNAAMSTE BALANSPOSTEN VAN HET RENTENFONDS (zie ook tabel 1 en verklarende bijl(...)

erratum

type erratum prom. 13/02/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013027077 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de « survey landbouwoppervlakten » overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt. - Erratum

document

type document prom. 14/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013201888 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering over de procedure om de geschiktheid voor het ambt van onderwijsinspecteur en het ambt van adviseur voor schoolontwikkeling vast te stellen type document prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van hoofdboekhouder-diensthoofd administratie (niveau B) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (AFG13037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdboekhouders- diensthoofden Administratie (niveau B) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie (BIRA) (ANG13018). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsb(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 maart 2013 wordt de heer Joachim DURNEZ met ingang van 9 mei 2012 benoemd in de functie van hoofdcommissaris-examinator bij de Algemen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013, dat in werking treedt de dag van deze bekend

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013009155 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2013, tweede uitgave, blz. 19376, akte nr. 2013/09138 : - derde alinea Franse tekst, moet gelezen worden : « ... du tribunal de commerce francopho - negende alinea Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « ... voorzien in artikel 274, § 4, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/03/2013 numac 2013202002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** juriste-**** gerechtelijke navordering De vergelijkende selectie van **** juriste-**** gerechtelijke navordering (niveau ****) ****(...) Er zijn 4 geslaagden. (...)

document

type document prom. 12/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van een lid
^