Etaamb.openjustice.be
Document van 14 augustus 2014
gepubliceerd op 08 oktober 2014

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014205880
pub.
08/10/2014
prom.
14/08/2014
ELI
eli/besluit/2014/08/14/2014205880/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 AUGUSTUS 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 9 mei 1988 betreffende de opvang van kinderen tot twaalf jaar en het Fonds voor zwangere vrouwen in noodsituatie en voor kinderbescherming, artikel 4, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 7 januari 2002 en gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2010;

Gelet op het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap), artikel 32, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de decreten van 3 februari 2003 en 16 december 2003;

Gelet op het decreet van 1 juni 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2004 pub. 20/12/2004 numac 2004033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie 2004/33084 type decreet prom. 01/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen sluiten betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie, de artikelen 3 en 4 en artikel 10.1, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap sluiten;

Gelet op het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming sluiten over de jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, artikel 25, § 1;

Gelet op het decreet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp sluiten betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp, artikel 10, § 1, vervangen bij het decreet van 14 februari 2011, artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 13 februari 2012, en artikel 16, § 1, gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 105;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid";

Gelet op het overleg tussen de Regering en vertegenwoordigers van de sociale partners dat heeft plaatsgevonden op 26 juni 2012 en 16 oktober 2012;

Gelet op de raamovereenkomst 2011-2014 van 19 mei 2011 voor de niet-commerciële sector in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 1 april 2014;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap, gegeven op 25 april 2014;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie, uitgebracht op 28 maart 2014;

Gelet op advies 56.420/3 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bijlage 1 van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid", vervangen bij het besluit de Regering van 2 mei 2013, wordt vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bijlage 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 2 mei 2013, wordt vervangen door bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 augustus 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

Bijlage 1 « BIJLAGE 1. - Niet-geïndexeerde brutojaarwedden naargelang van de beroepscategorie en de dienstanciënniteit

2

3

Geschoold onderhoudswerkman

Eerste geschoold werkman

Ongeschoold werkman, werkman met beroepservaring zonder einddiploma of studieattest

Geschoold werkman : - houder van een einddiploma of studieattest (waaruit blijkt dat de studies met vrucht zijn gevolgd) van het hoger secundair onderwijs (technische of beroepsopleiding) - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de middenstandsopleiding (Gesellenbrief) - houder van een getuigschrift 'goede praktische kennis' van de middenstandsopleiding (Praktikerzertifikat) met 3 jaar nuttige beroepservaring Geschoold ondershoudswerkman met overeenstemmende bekwaamheid: - met minstens 5 jaar nuttige beroepservaring, verworven in de eigen dienst - met minstens 10 jaar nuttige ervaring

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

0

12.768,20 €

0

13.126,36 €

1

13.190,53 €

1

13.615,78 €

2

13.327,01 €

2

13.756,21 €

3

13.463,46 €

3

13.896,63 €

4

13.634,05 €

4

14.087,79 €

5

13.682,91 €

5

14.140,62 €

6

13.853,51 €

6

14.331,80 €

7

13.902,35 €

7

14.384,61 €

8

14.072,95 €

8

14.575,79 €

9

14.121,80 €

9

14.628,61 €

10

14.429,75 €

10

14.974,17 €

11

14.489,15 €

11

15.037,51 €

12

14.670,28 €

12

15.239,24 €

13

14.729,66 €

13

15.302,59 €

14

14.955,90 €

14

15.584,23 €

15

15.015,28 €

15

15.647,59 €

16

15.241,50 €

16

15.929,23 €

17

15.300,91 €

17

15.992,58 €

18

15.527,12 €

18

16.274,21 €

19

15.586,52 €

19

16.337,57 €

20

15.812,73 €

20

16.619,19 €

21

15.872,13 €

21

16.682,56 €

22

16.098,34 €

22

16.964,18 €

23

16.157,74 €

23

17.027,54 €

24

16.383,97 €

24

17.309,18 €

25

16.443,37 €

25

17.372,54 €

26

16.765,00 €

26

17.654,17 €

27

16.824,40 €

27

17.717,53 €

28

17.146,05 €

28

17.999,16 €

29

17.205,44 €

29

18.063,41 €

30

17.205,44 €

30

18.063,41 €

31

17.205,44 €

31

18.063,41 €


4

5

6

Administratief medewerker

Opsteller (m/v)

Boekhouder 2e klasse (m/v)

Houder van een einddiploma of studieattest van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding)

Houder van : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - een attest van de dienst voor arbeidsbemiddeling dat men geslaagd is voor een opleiding tot polyvalente kantoorbediende - houder van een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als vervoercommissionair

Houder van : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding), afdeling handel - een attest uitgereikt door de dienst voor arbeidsbemiddeling na een met vrucht gevolgde opleiding tot hulpboekhouder - een eindeleertijdsgetuigschrift van de Middenstand (Gesellenbrief) als boekhouder

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

0

13.094,29 €

0

14.536,32 €

0

15.848,10 €

1

13.582,10 €

1

14.875,37 €

1

16.066,75 €

2

13.720,92 €

2

15.088,11 €

2

16.285,40 €

3

13.859,73 €

3

15.323,57 €

3

16.504,06 €

4

14.066,16 €

4

15.760,80 €

4

16.770,83 €

5

14.118,98 €

5

15.760,80 €

5

16.770,83 €

6

14.325,43 €

6

16.198,03 €

6

17.037,60 €

7

14.378,24 €

7

16.198,03 €

7

17.037,60 €

8

14.584,68 €

8

16.635,25 €

8

17.304,37 €

9

14.637,51 €

9

16.688,46 €

9

17.304,37 €

10

14.998,33 €

10

17.213,76 €

10

17.693,51 €

11

15.061,68 €

11

17.331,28 €

11

17.811,03 €

12

15.278,67 €

12

17.722,24 €

12

18.149,34 €

13

15.342,02 €

13

17.839,76 €

13

18.266,86 €

14

15.559,00 €

14

18.230,70 €

14

18.605,15 €

15

15.622,35 €

15

18.348,22 €

15

18.723,01 €

16

15.839,34 €

16

18.739,19 €

16

19.063,63 €

17

15.902,69 €

17

18.858,38 €

17

19.183,47 €

18

16.119,68 €

18

19.251,65 €

18

19.524,09 €

19

16.183,04 €

19

19.371,47 €

19

19.643,93 €

20

16.400,02 €

20

19.768,72 €

20

19.984,55 €

21

16.463,39 €

21

19.888,56 €

21

20.104,37 €

22

16.680,36 €

22

20.287,23 €

22

20.444,99 €

23

16.743,72 €

23

20.407,08 €

23

20.564,84 €

24

16.999,22 €

24

20.805,74 €

24

20.905,45 €

25

17.062,59 €

25

20.925,58 €

25

21.025,28 €

26

17.318,10 €

26

21.324,26 €

26

21.365,90 €

27

17.381,46 €

27

21.444,11 €

27

21.485,75 €

28

17.636,98 €

28

21.842,77 €

28

21.826,36 €

29

17.701,23 €

29

21.962,61 €

29

21.946,19 €

30

17.701,23 €

30

21.962,61 €

30

22.166,98 €

31

17.701,23 €

31

21.962,61 €

31

22.166,98 €


7

8

9

Opvoeder klasse III (m/v)

Opvoeder klasse IIB (m/v)

Kinderverzorger, gezins- en sanitaire hulp of gezins- en bejaardenhulp (m/v)

Houder van één van de volgende bekwaamheidsbewijzen : - diploma of getuigschrift van het lager secundair onderwijs (algemene of technische opleiding) - brevet, getuigschrift of studieattest van het hoger secundair beroepsonderwijs (met vrucht beëindigd).

Kinderverzorgers, gezins- en sanitaire hulp en ziekenoppassers (m/v) die houder zijn van één der volgende bekwaamheidsbewijzen: - brevet van kinderverzorger (m/v) -« brevet van gezins- en sanitaire hulp of kwalificatiegetuigschrift van gezins- en ziekenverzorger (m/v) - getuigschrift van ziekenoppasser of brevet van ziekenhuisbediende of brevet van ziekenhuisassistent (m/v)

Houder van een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs (algemene of technische opleiding)

Houder van een brevet of attest waarmee één van die beroepstitels wordt verleend

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

0

13.108,75 €

0

13.812,20 €

0

13.906,17 €

1

13.599,48 €

1

14.401,83 €

1

14.472,81 €

2

13.741,22 €

2

14.571,68 €

2

14.690,47 €

3

13.882,95 €

3

14.842,30 €

3

14.908,09 €

4

13.935,76 €

4

14.842,30 €

4

15.233,33 €

5

14.112,14 €

5

15.112,91 €

5

15.286,15 €

6

14.164,94 €

6

15.112,91 €

6

15.611,38 €

7

14.341,33 €

7

15.440,07 €

7

15.664,19 €

8

14.394,15 €

8

15.440,07 €

8

15.989,43 €

9

14.606,76 €

9

15.767,24 €

9

16.042,24 €

10

14.813,95 €

10

15.901,55 €

10

16.521,89 €

11

15.058,83 €

11

16.262,28 €

11

16.585,23 €

12

15.122,20 €

12

16.262,28 €

12

16.921,00 €

13

15.367,10 €

13

16.623,02 €

13

16.984,34 €

14

15.430,46 €

14

16.623,02 €

14

17.320,12 €

15

15.719,77 €

15

16.983,74 €

15

17.383,48 €

16

15.783,11 €

16

16.983,74 €

16

17.719,24 €

17

16.072,41 €

17

17.344,46 €

17

17.782,59 €

18

16.135,77 €

18

17.344,46 €

18

18.118,36 €

19

16.425,07 €

19

17.705,19 €

19

18.181,73 €

20

16.488,41 €

20

17.705,19 €

20

18.517,47 €

21

16.777,71 €

21

18.066,60 €

21

18.580,83 €

22

16.841,06 €

22

18.066,60 €

22

18.918,61 €

23

17.130,37 €

23

18.429,97 €

23

18.981,95 €

24

17.193,72 €

24

18.429,97 €

24

19.324,25 €

25

17.483,01 €

25

18.793,35 €

25

19.388,85 €

26

17.546,36 €

26

18.793,35 €

26

19.731,27 €

27

17.835,66 €

27

19.156,75 €

27

19.795,87 €

28

17.899,02 €

28

19.156,75 €

28

19.860,49 €

29

18.189,21 €

29

19.520,10 €

29

19.925,10 €

30

18.189,21 €

30

19.520,10 €

30

19.925,10 €

31

18.189,21 €

31

19.657,09 €

31

19.925,10 €


10

11

12

Opvoeder klasse IIA (m/v)

Verpleger A2 (m/v)

Opvoeder klasse I (m/v)

Houder van één der volgende bekwaamheidsbewijzen : - een einddiploma of studieattest van het hoger secundair onderwijs in de pedagogische, sociale en paramedische richtingen; - een brevet van verpleger - een diploma in de vermelde richtingen, verkregen via bijscholing of via een aanvullende opleiding

Houder van een brevet van verpleger

Houder van een einddiploma of studieattest van het hoger onderwijs, ten minste een onderwijs met volledig leerplan van het korte type of cursussen voor sociale promotie van het korte type; studierichtingen : pedagogie, psychologie, sociale of paramedische wetenschappen

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

0

14.491,34 €

0

15.257,37 €

0

16.967,99 €

1

15.100,59 €

1

15.863,79 €

1

17.625,21 €

2

15.290,08 €

2

16.033,67 €

2

18.027,82 €

3

15.580,32 €

3

16.304,29 €

3

18.557,73 €

4

15.932,28 €

4

16.304,29 €

4

19.289,47 €

5

16.033,04 €

5

16.608,48 €

5

19.289,47 €

6

16.384,99 €

6

16.608,48 €

6

20.032,52 €

7

17.190,94 €

7

17.702,68 €

7

20.602,67 €

8

17.542,91 €

8

17.702,68 €

8

21.067,37 €

9

17.643,68 €

9

19.370,23 €

9

21.272,84 €

10

18.129,94 €

10

19.507,19 €

10

21.874,51 €

11

18.265,61 €

11

20.052,31 €

11

22.079,98 €

12

18.617,58 €

12

20.052,31 €

12

22.544,67 €

13

18.754,55 €

13

20.597,44 €

13

22.750,13 €

14

19.106,50 €

14

20.597,44 €

14

23.214,83 €

15

19.243,47 €

15

21.142,58 €

15

23.420,30 €

16

19.595,43 €

16

21.142,58 €

16

24.592,75 €

17

19.732,41 €

17

21.687,69 €

17

24.798,22 €

18

20.084,37 €

18

21.687,69 €

18

25.262,90 €

19

20.221,35 €

19

22.232,82 €

19

25.468,37 €

20

20.573,31 €

20

22.232,82 €

20

25.933,06 €

21

20.710,26 €

21

22.777,95 €

21

26.138,54 €

22

21.062,22 €

22

22.777,95 €

22

26.603,24 €

23

21.199,20 €

23

23.323,09 €

23

26.808,70 €

24

21.551,15 €

24

23.323,09 €

24

27.273,39 €

25

21.688,14 €

25

23.868,22 €

25

27.478,86 €

26

22.040,09 €

26

23.868,22 €

26

27.943,56 €

27

22.177,05 €

27

24.413,33 €

27

28.149,03 €

28

22.529,02 €

28

24.413,33 €

28

28.149,03 €

29

22.665,99 €

29

24.752,99 €

29

28.149,03 €

30

22.665,99 €

30

24.752,99 €

30

28.149,03 €

31

22.802,96 €

31

24.752,99 €

31

28.149,03 €


13

14

15

Bachelor

Directeur of verantwoordelijke (m/v)

Master

Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt

Houder van één van de in dit besluit vermelde vereiste titels voor de weddeschalen 12 of 13

Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

0

16.971,70 €

0

20.692,63 €

0

21.401,82 €

1

17.669,84 €

1

21.348,60 €

1

22.249,36 €

2

18.292,06 €

2

21.686,56 €

2

22.685,91 €

3

19.014,84 €

3

22.256,93 €

3

23.490,60 €

4

19.939,44 €

4

22.721,63 €

4

24.307,35 €

5

20.145,54 €

5

22.954,03 €

5

24.675,49 €

6

20.888,60 €

6

23.418,73 €

6

25.514,53 €

7

21.138,05 €

7

23.651,14 €

7

25.860,39 €

8

21.275,55 €

8

24.115,83 €

8

26.820,52 €

9

21.481,02 €

9

24.348,23 €

9

27.045,28 €

10

22.200,04 €

10

24.949,91 €

10

28.126,52 €

11

22.405,51 €

11

25.182,32 €

11

28.367,17 €

12

22.987,56 €

12

25.647,01 €

12

29.432,51 €

13

23.193,02 €

13

25.879,42 €

13

29.552,05 €

14

23.900,58 €

14

26.344,11 €

14

30.738,50 €

15

23.980,54 €

15

26.576,52 €

15

30.738,50 €

16

24.688,29 €

16

27.068,04 €

16

32.044,49 €

17

25.475,80 €

17

27.273,62 €

17

32.044,49 €

18

25.475,80 €

18

27.811,10 €

18

33.350,49 €

19

26.263,31 €

19

27.970,72 €

19

33.350,49 €

20

26.263,31 €

20

28.554,15 €

20

34.656,48 €

21

27.050,85 €

21

28.667,83 €

21

34.656,48 €

22

27.050,85 €

22

29.297,21 €

22

35.962,47 €

23

27.838,36 €

23

29.364,93 €

23

35.962,47 €

24

27.838,36 €

24

30.040,27 €

24

37.268,46 €

25

28.625,88 €

25

30.062,04 €

25

37.268,46 €

26

28.625,88 €

26

30.783,32 €

26

37.268,46 €

27

28.831,35 €

27

30.783,32 €

27

37.268,46 €

28

28.831,35 €

28

30.783,32 €

28

37.268,46 €

29

28.831,35 €

29

30.783,32 €

29

37.268,46 €

30

28.831,35 €

30

30.783,32 €

30

37.268,46 €

31

28.831,35 €

31

30.783,32 €

31

37.268,46 €


16

17

18

Directeur/master (m/v)

Huisarts (m/v)

Geneesheer-specialist (m/v)

Houder van een diploma waarmee die titel verleend wordt

Houder van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde

Houder van het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde alsmede van een specialisatie die vereist is overeenkomstig het advies van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

DA *

Brutobasisloon

0

24.082,18 €

0

24.703,90 €

0

33.064,97

1

24.723,03 €

1

25.311,85 €

1

33.756,09

2

25.238,70 €

2

25.919,81 €

2

34.447,22

3

25.754,36 €

3

26.527,76 €

3

35.138,34

4

26.672,71 €

4

27.135,72 €

4

36.431,42

5

26.878,81 €

5

28.216,52 €

5

36.431,42

6

27.978,70 €

6

28.216,52 €

6

37.724,50

7

27.978,70 €

7

29.297,33 €

7

37.724,50

8

29.807,90 €

8

29.297,33 €

8

39.017,57

9

29.807,90 €

9

30.378,14 €

9

39.017,57

10

30.926,23 €

10

30.378,14 €

10

40.310,65

11

30.926,23 €

11

31.458,94 €

11

40.310,65

12

32.044,57 €

12

31.458,94 €

12

41.603,72

13

32.044,57 €

13

32.539,76 €

13

41.603,72

14

33.162,91 €

14

32.539,76 €

14

42.896,79

15

33.162,91 €

15

33.620,57 €

15

42.896,79

16

34.281,25 €

16

33.620,57 €

16

44.189,86

17

35.211,95 €

17

34.701,37 €

17

44.189,86

18

35.399,59 €

18

34.701,37 €

18

45.482,94

19

36.330,30 €

19

35.782,18 €

19

45.482,94

20

36.517,92 €

20

35.782,18 €

20

46.776,01

21

37.448,64 €

21

36.862,99 €

21

46.776,01

22

37.636,27 €

22

36.862,99 €

22

48.069,08

23

38.566,97 €

23

37.943,79 €

23

48.069,08

24

38.754,60 €

24

37.943,79 €

24

49.362,15

25

39.685,31 €

25

39.024,60 €

25

49.362,15

26

39.685,31 €

26

39.024,60 €

26

49.362,15

27

39.685,31 €

27

40.105,41 €

27

49.362,15

28

39.685,31 €

28

40.105,41 €

28

49.362,15

29

39.685,31 €

29

40.105,41 €

29

49.362,15

30

39.685,31 €

30

40.105,41 €

30

49.362,15

31

39.685,31 €

31

40.105,41 €

31

49.362,15


* DA = dienstanciënniteit » Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 14 augustus 2014 tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid".

Eupen, 14 augustus 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

Bijlage 2 « BIJLAGE 3. - Niet-geïndexeerde brutojaarwedden van het kaderpersoneel in de beschutte werkplaatsen naargelang van de beroepscategorie en de dienstanciënniteit

DA

Cat. 8

Cat. 9

Cat. 10

Cat. 11

Cat. 12

Cat. 13

Cat. 14

1/50

1/39

1/43-1/55

1/55-1/61-/77

1/66

1/78s

1/87

0

13.503,29 €

14.446,79 €

14.971,67 €

16.225,13 €

19.144,90 €

20.920,67 €

23.635,09 €

1

13.965,29 €

14.917,31 €

15.441,98 €

16.775,66 €

19.611,73 €

21.317,29 €

24.080,38 €

2

14.245,49 €

15.183,00 €

15.707,68 €

17.113,47 €

19.901,96 €

21.564,78 €

24.413,24 €

3

14.525,77 €

15.496,04 €

16.020,53 €

17.545,76 €

20.320,57 €

21.921,27 €

24.918,75 €

4

14.805,95 €

15.761,83 €

16.286,22 €

17.883,67 €

20.610,70 €

22.168,76 €

25.251,61 €

5

15.086,15 €

16.090,62 €

16.614,81 €

18.315,95 €

21.029,31 €

22.525,24 €

25.757,22 €

6

15.398,64 €

16.356,42 €

16.880,50 €

18.653,77 €

21.319,44 €

22.772,74 €

26.090,07 €

7

15.711,14 €

16.748,10 €

17.553,05 €

19.455,66 €

21.738,15 €

23.129,22 €

26.595,68 €

8

16.023,64 €

17.013,88 €

17.818,75 €

19.793,37 €

22.028,28 €

23.376,71 €

26.928,54 €

9

16.336,13 €

17.405,57 €

18.180,59 €

20.227,63 €

22.446,88 €

23.733,20 €

27.434,05 €

10

16.711,74 €

17.734,35 €

18.510,52 €

20.629,76 €

22.801,25 €

24.044,92 €

27.766,91 €

11

17.024,23 €

18.110,38 €

18.872,48 €

21.063,83 €

23.219,95 €

24.401,41 €

28.272,42 €

12

17.336,74 €

18.376,17 €

19.138,17 €

21.401,73 €

23.510,08 €

24.648,91 €

28.605,28 €

13

17.649,24 €

18.752,90 €

19.500,12 €

21.835,89 €

23.928,69 €

25.005,39 €

29.110,78 €

14

17.961,73 €

19.018,70 €

19.765,82 €

22.173,71 €

24.218,82 €

25.252,89 €

29.443,74 €

15

18.274,23 €

19.396,91 €

20.127,77 €

22.607,97 €

24.637,53 €

25.609,37 €

29.949,35 €

16

18.586,73 €

19.662,60 €

20.393,46 €

23.277,67 €

24.927,65 €

25.856,86 €

30.282,22 €

17

18.900,11 €

20.040,92 €

20.755,42 €

23.711,83 €

25.346,27 €

26.213,35 €

30.787,72 €

18

19.213,70 €

20.306,62 €

21.021,11 €

24.049,64 €

25.636,39 €

26.460,84 €

31.120,58 €

19

19.527,27 €

20.684,84 €

21.382,96 €

24.483,90 €

26.055,11 €

26.817,32 €

31.626,08 €

20

19.840,86 €

20.950,53 €

21.648,66 €

24.821,70 €

26.345,23 €

27.064,82 €

31.958,95 €

21

20.154,45 €

21.328,74 €

22.010,61 €

25.255,88 €

26.763,84 €

27.421,30 €

32.463,13 €

22

20.468,03 €

21.594,43 €

22.276,30 €

25.593,78 €

27.054,07 €

27.668,79 €

32.795,99 €

23

20.781,62 €

21.972,75 €

22.638,26 €

26.027,94 €

27.472,68 €

28.025,28 €

33.302,93 €

24

21.095,30 €

22.238,45 €

22.903,96 €

26.365,75 €

27.762,80 €

28.272,77 €

33.635,88 €

25

21.408,88 €

22.616,66 €

23.265,90 €

26.800,01 €

28.181,42 €

28.629,25 €

34.141,39 €

26

21.722,47 €

22.882,46 €

23.531,60 €

27.137,82 €

28.471,64 €

28.876,75 €

34.474,25 €

27

22.036,06 €

23.260,57 €

23.893,55 €

27.571,98 €

28.890,24 €

29.233,23 €

34.807,21 €

28

22.349,63 €

23.526,36 €

24.159,14 €

27.909,89 €

29.180,38 €

29.480,73 €

35.140,08 €

29

22.663,22 €

23.904,58 €

24.424,74 €

28.247,70 €

29.470,60 €

29.728,22 €

35.472,93 €

30

22.920,61 €

24.170,38 €

24.690,44 €

28.585,50 €

29.760,74 €

29.975,72 €

35.805,80 €

31

22.920,61 €

24.170,38 €

24.690,44 €

28.585,50 €

29.760,74 €

29.975,72 €

35.805,80 €


DA = dienstanciënniteit » Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 14 augustus 2014 tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid".

Eupen, 14 augustus 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^