Etaamb.openjustice.be
Document van 03 juni 2010
gepubliceerd op 09 september 2010

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010204556
pub.
09/09/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010204556/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 februari 2010;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 4 maart 2010;

Gelet op het advies nr. 48.160/2 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 9 van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs, vervangen bij het besluit van 5 juli 2007, wordt vervangen als volgt : «

Art. 9.Het bedrag van het inschrijvingsgeld zoals bepaald in artikel 4, § 1, van het decreet van 17 juli 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs wordt als volgt vastgesteld : 1° versnelde cursussen : a) 20 uren : 50,00 euro;b) 40 uren : 75,00 euro;c) 60 uren : 125,00 euro;d) 80 uren : 150,00 euro;e) 100 uren : 175,00 euro. Voor de in artikel 10 vermelde leerlingen wordt het bedrag van het inschrijvingsgeld tot 5,00 euro, 10,00 euro, 15,00 euro, 20,00 euro resp. 25,00 euro teruggebracht. 2° cursussen voor de voortgezette schoolopleiding : a) tussen 100 en 200 uren per schooljaar : 150,00 euro;b) meer dan 200 uren per schooljaar : 200,00 euro. Voor de in artikel 10 vermelde leerlingen wordt het bedrag van het inschrijvingsgeld tot 30,00 euro resp. 45,00 euro teruggebracht. 3° cursussen voor de socio-professionele en socio-culturele voortgezette opleiding : a) tussen 100 en 200 uren per schooljaar : 150,00 euro;b) meer dan 200 uren per schooljaar : 200,00 euro. Voor de in artikel 10 vermelde leerlingen wordt het bedrag van het inschrijvingsgeld tot 30,00 euro resp. 45,00 euro teruggebracht. »

Art. 2.Artikel 10 v an hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 5 juli 2007, wordt vervangen als volgt : 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "niet-werkende werkzoekenden" vervangen door de woorden "werkzoekenden die ofwel minder dan een halftijdse betrekking ofwel een PWA-job hebben";2° het artikel wordt met de bepalingen onder 4°, 5° en 6° aangevuld, luidende : « 4° de personen met een handicap, ingeschreven bij de Dienst voor de Personen met een Handicap;5° de Belgische leerlingen die een opleiding van het aanvullend beroepssecundair onderwijs in een erkende Belgische onderwijsinrichting volgen;6° de Belgische studenten die hogere of universitaire studies in een erkende Belgische onderwijsinrichting volgen of studenten die in de Duitstalige Gemeenschap woonachtig zijn en in het buitenland een hogere of universitaire studies volgen.»

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 4.De Minister bevoegd inzake Onderwijs wordt belast met de uitvoering van voorliggend besluit.

Eupen, 3 juni 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^