Etaamb.openjustice.be
Document van 02 februari 2018
gepubliceerd op 09 april 2018

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018201417
pub.
09/04/2018
prom.
02/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/02/2018201417/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990 en 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Personeel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.De directieraad van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap is samengesteld uit : - de secretaris-generaal; - de plaatsvervangende secretaris-generaal die bevoegd is voor Personeel en Organisatie; - de plaatsvervangende secretaris-generaal die bevoegd is voor Kwaliteitsmanagement en Bescherming van de persoonsgegevens; - de plaatsvervangende secretaris-generaal die bevoegd is voor Begroting en Financiën; - de plaatsvervangende secretaris-generaal die bevoegd is voor Dienstverlening en Burgergerichtheid."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Personeel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 2 februari 2018.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President O. PAASCH

^