Etaamb.openjustice.be
Decreet
gepubliceerd op 24 december 2018

13 DECEMBER 2018. - NADO Vlaanderen. - Besluit van de directeur houdende vaststelling van diverse formulieren in uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 DE DIRECTEUR VAN NADO VLAANDEREN, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betre Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 10, § 6, eerste lid, vervangen bij het(...)

bron
vlaamse overheid
numac
2018015438
pub.
24/12/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


13 DECEMBER 2018. - NADO Vlaanderen. - Besluit van de directeur houdende vaststelling van diverse formulieren in uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten DE DIRECTEUR VAN NADO VLAANDEREN, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen", artikel 5, § 1, eerste lid, 8°, en derde lid, vervangen bij het decreet van 4 december 2015;

Gelet op het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, artikel 10, § 6, eerste lid, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, artikel 15, § 4,eerste lid, vervangen bij het decreet van 19 december 2014, en artikel 19, § 5, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, artikel 9, § 2, derde lid, artikel 21, vierde lid, artikel 37, § 1, eerste lid en § 4, artikel 38, tweede lid, en artikel 64, § 3, vierde lid;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 20 januari 2017 houdende delegatie van bevoegdheden aan de directeur van NADO Vlaanderen, artikel 11, tweede lid, 2° en 3°, artikel 14, § 1, 1°, b), en § 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van de directeur van 14 juni 2016 houdende vaststelling van de formulieren die voor een controle-of analyseopdracht gebruikt moeten worden, Besluit :

Artikel 1.Het dopingcontroleformulier, vermeld in artikel 37, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, is opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Aanvullende informatie bij het dopingcontroleformulier, vermeld in artikel 1, of elke onregelmatigheid vastgesteld door een controlearts in het kader van een dopingcontrole, wordt gerapporteerd in een aanvullend verslag waarvan het model opgenomen is in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Van elke mislukte poging om een monster af te nemen bij een sporter die deel uitmaakt van de nationale doelgroep, wordt een rapport van mislukte poging opgemaakt waarvan het model opgenomen is in bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.De overdracht van bewaring van het monster tussen personen, gedocumenteerd conform artikel 38, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 26/03/2015 numac 2015035376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 sluiten houdende uitvoering van het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport type decreet prom. 25/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203386 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (1) type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 25/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012203157 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen sluiten, en de opdracht voor het uitvoeren van de analyse aan het laboratorium, worden genoteerd op het beheersketenformulier, waarvan een model is opgenomen in bijlage 4 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.De opdracht voor het uitvoeren van een dopingcontrole binnen wedstrijdverband met inbegrip van de uit te voeren monsternemingen en door te geven opdracht voor analyse aan het laboratorium, wordt gegeven aan de controlearts met het formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 5 die bij dit besluit is gevoegd.

De opdracht voor het uitvoeren van een dopingcontrole buiten wedstrijdverband met inbegrip van de uit te voeren monsternemingen en door te geven opdracht voor analyse aan het laboratorium, wordt gegeven aan de controlearts met het formulier waarvan het model is opgenomen in bijlage 6 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.De modelformulier die gebruikt moeten worden voor de toestemming of de weigering van een TTN worden opgenomen in bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Het besluit van de directeur van 14 juni 2016 houdende vaststelling van de formulieren die voor een controle-of analyseopdracht gebruikt moeten worden, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 13 december 2018.

De directeur van NADO Vlaanderen, M. VAN DER BEKEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^