Etaamb.openjustice.be
Decreet van 29 maart 2001
gepubliceerd op 28 april 2001

Decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029184
pub.
28/04/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/decreet/2001/03/29/2001029184/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Decreet tot wijziging van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie (1)


De Raad van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen wat volgt :

Artikel 1.In artikel 4 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 3, eerste lid, 3°, wordt opgeheven, waardoor 4° in de plaats treedt van 3°;2° in § 3, tweede lid, worden de woorden « of Hoge » geschrapt.

Art. 2.In artikel 54 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2, eerste lid, wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2.De Hoge Raad erkent als instellingen of vestigingen die maatregelen voor positieve discriminatie genieten, degene die een door de Regering op advies van de Raad vastgelegd percentage of aantal cursisten onthalen die een volledige werkloosheidsuitkering trekken en werkzoekend zijn alsook vrijgesteld zijn van het inschrijvingsgeld overeenkomstig artikel 12, § 3, vierde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving »; 2° § 4 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 4.De lijst van de instellingen of vestigingen die maatregelen voor positieve discriminatie genieten, wordt jaarlijks herzien. »; 3° er wordt een § 5 ingevoegd, luidend als volgt : « § 5.Vanaf 2003 houdt het percentage of het aantal bedoeld in § 2 eveneens rekening met de cursisten die het bestaansminimum genieten, de zogenaamde « bestaansminimumtrekkers », bedoeld in artikel 12, § 3, vierde lid, van voormelde wet van 29 mei 1959. »; 4° er wordt een § 6 toegevoegd, luidend als volgt : « § 6.De in §§ 2 en 5 bedoelde gegevens worden meegedeeld door de inrichtingen die deze inwinnen krachtens artikel 12, § 3, van voormelde wet van 29 mei 1959. ».

Art. 3.Artikel 55, 1°, d), van hetzelfde decreet wordt vervangen door de volgende bepaling : « d) contractuelen die worden aangeworven in het raam van verschillende maatregelen van het wedertewerkstellingsbeleid, in samenwerking met de Gewesten en de federale overheid : ».

Art. 4.In artikel 57, eerste lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden « Van het in artikel 56 bedoelde budget wordt een bedrag van ten minste 35 miljoen frank » vervangen door de woorden « Een bedrag gelijk aan minstens 85 % en hoogstens 90 % van het in artikel 56 bedoeld budget wordt ».

Art. 5.In artikel 59, § 1, van hetzelfde decreet, worden de woorden « beroepsovergang » vervangen door de woorden « wedertewerkstelling » .

Art. 6.Artikel 65 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 7.Dit decreet treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Gedaan te Brussel, op 29 maart 2001.

De Minister-President, belast met Internationale Betrekkingen, H. HASQUIN De Minister van Cultuur, Begroting, Openbaar Ambt, Jeugdzaken en Sport, R. DEMOTTE De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de « ONE », J.-M. NOLLET De Minister van Secundair en Bijzonder Onderwijs, P. HAZETTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER De Minister van Jeugd- en Gezondheidszorg, Mevr. N. MARECHAL _______ Nota's (1) Zitting 2000-2001 Documenten van de Raad.- Ontwerpdecreet, nr. 151-1 - Amendementen van de commissie, nr. 151-2. - Verslag, nr. 151-3 Integraal verslag. - Bespreking en stemming. Zitting van 27 maart 2001.

^