Etaamb.openjustice.be
Decreet van 29 april 2021
gepubliceerd op 07 mei 2021

Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de uitbreiding van het gewoon gewestelijk toezicht tot de hulpverleningszones

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021202204
pub.
07/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/29/2021202204/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie met het oog op de uitbreiding van het gewoon gewestelijk toezicht tot de hulpverleningszones (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel L3111-1, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205835 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut type decreet prom. 04/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018205187 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de lokale overheden sluiten, wordt aangevuld met een punt 10°, luidend als volgt: "10° over de hulpverleningszones van het Waalse Gewest, met uitzondering van die welke uitsluitend bestaan uit gemeenten van het Duitse taalgebied ".

Art. 2.In artikel L3111-2 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/10/2018 pub. 30/11/2018 numac 2018205835 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut type decreet prom. 04/10/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018205187 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie met het oog op de hervorming van het toezicht op de lokale overheden sluiten, wordt punt 5° opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 29 april 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Financiën, Begroting, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement 500 (2020-2021) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire zitting van 28 april 2021.

Bespreking.

Stemming.

^