Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 november 2013
gepubliceerd op 11 juni 2014

Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol dat betrekking heeft op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen in New York op 10 december 2008

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031419
pub.
11/06/2014
prom.
28/11/2013
ELI
eli/decreet/2013/11/28/2014031419/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol dat betrekking heeft op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen in New York op 10 december 2008


Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Op voorstel van de Minister, lid van het college, bevoegd voor de internationale betrekkingen, Na beraadslaging, Besluit : De minister, lid van het College, bevoegd voor internationale betrekkingen, wordt belast met de voorstelling voor het Franstalig Brussels Parlement van het ontwerp van decreet, waarvan de inhoud volgt :

Artikel 1.Dit besluit regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, bepaalde aangelegenheden bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.Het facultatief Protocol dat betrekking heeft op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, en aangenomen werd in New York op 10 december 2008, zal volkomen uitwerking hebben.

Art. 3.De bevoegdheid van het Comité voor economische, sociale en culturele rechten wordt erkend om, overeenkomstig Artikel 10 van het facultatief Protocol, kennisgevingen te ontvangen van een Staat die deel uitmaakt van een pact en bevestigt dat een andere Staat die deel uitmaakt van een pact zijn verplichtingen niet eerbiedigt of om, overeenkomstig Artikelen 11 en 12 van het facultatief Protocol, een onderzoek in te stellen met betrekking tot ernstige en systematische schendingen van de economische, sociale en culturele rechten waarvan sprake is in het Verdrag, door een Staat die deel uitmaakt van een pact inzake economische, sociale en culturele rechten beschreven in het Verdrag.

Brussel, 28 november 2013.

Voor het College : De Minister, Lid van het College, bevoegd voor Internationale Betrekkingen, R. MADRANE

^