Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 maart 2014
gepubliceerd op 01 april 2014

Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting

bron
vlaamse overheid
numac
2014035362
pub.
01/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/28/2014035362/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder: 1° EVA: het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid;2° gebruikers: iedereen die gebruikmaakt van de leefomgeving, in het bijzonder de doelgroep van personen met een handicap en ouderen;3° kaderdecreet: het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;4° universal design: gebouwen, producten, reële en digitale omgevingen, programma's en diensten zodanig ontwerpen dat ze zowel esthetisch aantrekkelijk als functioneel zijn voor een zo groot mogelijke diversiteit aan gebruikers, zonder dat er voor specifieke gebruikers of groepen van gebruikers speciale aanpassingen vereist zijn. HOOFDSTUK 2. - Machtiging tot oprichting van een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Art. 3.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om, namens de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als vermeld in artikel 29 van het kaderdecreet, in de vorm van een private stichting op te richten, en te belasten met de missie en de taken, vermeld in hoofdstuk 3.

De stichting wordt "Toegankelijk Vlaanderen" genoemd. Een handelsbenaming voor de stichting kan in de statuten worden bepaald.

De statuten van het EVA, alsook de wijzigingen die erin worden aangebracht, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en worden meegedeeld aan het Vlaams Parlement. § 2. Behalve in geval van andersluidende bepalingen in dit decreet zijn de bepalingen van het kaderdecreet van toepassing op het EVA. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het EVA behoort. HOOFDSTUK 3. - Missie en taken

Art. 4.Het EVA heeft als missie te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

Het EVA integreert en promoot daarbij de principes van universal design, die de basisvoorwaarden scheppen, waardoor mensen, in al hun diversiteit en in een veelheid van situaties, op een zelfstandige, gelijkwaardige, veilige en gebruiksvriendelijke wijze kunnen gebruikmaken van de omgeving.

Het EVA vormt de katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Art. 5.§ 1. Het EVA heeft de volgende beleidsuitvoerende taken: 1° fungeren als Vlaams expertisecentrum voor integrale toegankelijkheid en universal design;2° de Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale overheden technisch en inhoudelijk begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun toegankelijkheidsbeleid;3° dienstverlening, advies, vorming, onderzoek en begeleiding over toegankelijkheid en universal design bieden aan andere overheden en aan derden;4° activiteiten ontwikkelen die de toegankelijkheid van evenementen bevorderen;5° toegankelijkheidsscreenings uitvoeren in het kader van en volgens de methodiek van de databank Toegankelijk Vlaanderen die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, erkend is;6° participeren in nationale en internationale initiatieven over toegankelijkheid, met het oog op expertiseopbouw en expertisedeling;7° alle andere initiatieven nemen en activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie van de missie, vermeld in dit hoofdstuk. In het eerste lid, 1°, van deze paragraaf, wordt verstaan onder integrale toegankelijkheid: de zelfstandige en gelijkwaardige bereikbaarheid, betreedbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid, alsook een gelijkwaardige betaalbaarheid voor gebruikers van de fysieke omgeving, van vervoer, van evenementen, van producten, van informatie, van communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en -systemen, en van alle andere voorzieningen en diensten die openstaan voor of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

In het eerste lid, 5°, van deze paragraaf, wordt verstaan onder databank Toegankelijk Vlaanderen: een online te consulteren databank die erkend is door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid, die, op basis van een eigen methodiek, geobjectiveerde informatie bevat over de toegankelijkheid van infrastructuur in Vlaanderen om: 1° personen met een handicap te informeren over de toegankelijkheid van een bestemming zodat ze in voorkomend geval de nodige voorzieningen kunnen treffen;2° eigenaars en beheerders van infrastructuur te informeren over knelpunten op het vlak van toegankelijkheid en over een gefaseerde doorvoering van mogelijke aanpassingen;3° beleidsinformatie te verstrekken over de toegankelijkheid in Vlaanderen. § 2. Het EVA is naast de taken, vermeld in paragraaf 1, in het kader van zijn beleidsuitvoerende taak, exclusief bevoegd voor het uitbrengen van de facultatieve en verplichte adviezen, vermeld in artikel 33 en 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid sluiten tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid. § 3. De Vlaamse Regering kan bijzondere opdrachten toewijzen aan het EVA, die aansluiten bij zijn missie en taken. HOOFDSTUK 4. - Bestuur, werking en middelen

Art. 6.De raad van bestuur van het EVA wordt als volgt samengesteld: 1° acht leden, onder wie de voorzitter, worden benoemd door de Vlaamse Regering, op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid;2° vijf leden worden benoemd door de Vlaamse Regering, op voordracht van de provincies. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 7.Met oog op de uitvoering van zijn missie en taken, vermeld in hoofdstuk 3, zal het EVA een gedecentraliseerde werking met vestigingsplaatsen ontplooien.

Art. 8.In het kader van zijn expertise-uitbouw en ter uitvoering van zijn taken incorporeert het EVA, door de oprichting van een of meer overlegorganen met adviserende bevoegdheid, de ervaringsdeskundigheid van gebruikers en stimuleert het de wisselwerking tussen gebruikers, professionelen en beleidsmakers.

Art. 9.Er wordt tussen de Vlaamse Regering en het EVA een samenwerkingsovereenkomst gesloten als vermeld in artikel 31 van het kaderdecreet.

In de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, worden onder meer de volgende zaken bepaald: 1° de krachtlijnen, de nadere omschrijving en aanpak van de uit te voeren missie en taken, vermeld in hoofdstuk 3;2° de informatie- en rapportageverplichtingen over de missie en taken, vermeld in hoofdstuk 3, en de financiële situatie, waaronder minstens het opstellen van een jaarverslag;3° de nadere voorwaarden en modaliteiten van eventuele terbeschikkingstelling aan het EVA van statutaire personeelsleden, gebouwen en andere infrastructuur of andere middelen als vermeld in artikel 13 en 14;4° de regels en modaliteiten voor de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de werkings- en investeringssubsidies, vermeld in artikel 12, eerste lid, de indiening van aanvragen en bewijsstukken en de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies;5° de nadere bepalingen over het beheer van, het toezicht op en de werking van het EVA;6° de modaliteiten van de vergoeding voor de dienstverlening van het EVA;7° de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van de samenwerkingsovereenkomst;8° de centrale en gedecentraliseerde vestigingsplaatsen van het EVA met het oog op een laagdrempelige werking en een voldoende regionale spreiding als vermeld in artikel 7. De samenwerkingsovereenkomst bevat een antidiscriminatie- en een diversiteitsclausule.

Art. 10.Het EVA kan samenwerkingsprotocollen sluiten met andere overheden of rechtspersonen als die kunnen bijdragen tot het realiseren van zijn missie en taken. De samenwerkingsprotocollen bevatten een antidiscriminatie- en een diversiteitsclausule.

Art. 11.De dienstverlening van het EVA aan de provincies wordt nader geregeld in een dienstverleningsovereenkomst in overeenstemming met zijn missie en taken. De dienstverleningsovereenkomsten bevatten een antidiscriminatie- en een diversiteitsclausule. De dienstverleningsovereenkomsten worden meegedeeld aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het gelijkekansenbeleid.

Art. 12.Jaarlijks kunnen aan het EVA ten laste van de algemene uitgavenbegroting en binnen de beschikbare begrotingskredieten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest algemene werkings-, investerings- en projectsubsidies toegekend worden.

Het EVA kan naast de middelen, vermeld in het eerste lid, beschikken over ontvangsten vanuit de publieke en private sector als vergoeding voor zijn dienstverlening ter uitvoering van zijn missie en taken, vermeld in hoofdstuk 3.

Het EVA is gemachtigd om, telkens, na akkoord van de betrokken entiteiten, over te gaan tot overname van personeelsleden, instrumenten, gebouwen en andere infrastructuur van bestaande entiteiten.

Het EVA is gemachtigd om over te gaan tot terugvordering van de subsidies die de bestaande entiteiten hebben aangewend om een reserve op te bouwen of om gebouwen en andere infrastructuur te verwerven, en die ze niet meer kunnen aanwenden voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

Art. 13.De Vlaamse Regering is gemachtigd om statutaire personeelsleden van de Vlaamse ministeries, de IVA's met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijke EVA's, vermeld in het kaderdecreet, overeenkomstig de modaliteiten, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst, ter beschikking te stellen van het EVA.

Art. 14.De Vlaamse Regering is gemachtigd om gebouwen en andere infrastructuur of andere middelen als vermeld in de samenwerkingsovereenkomst, ter beschikking te stellen van het EVA. De terbeschikkingstelling geldt slechts tot wederopzegging, zonder dat daaruit schadeloosstelling ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest kan worden geëist door het EVA. HOOFDSTUK 5. - Toezicht en controle

Art. 15.Het EVA stelt een beëdigde bedrijfsrevisor aan die zijn financiële toestand, zijn jaarrekening en de regelmatigheid van zijn financiële verrichtingen controleert.

Art. 16.§ 1. De Vlaamse Regering stelt bij het EVA een regeringscommissaris aan.

De regeringscommissaris houdt toezicht op de overeenstemming van de verrichtingen en de werking van het EVA met het recht, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst.

Tegen elke beslissing van de raad van bestuur die hij strijdig acht met het recht, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, stelt de regeringscommissaris beroep in bij de Vlaamse Regering. Dat beroep wordt met redenen omkleed. Het wordt uitgeoefend binnen de vijf vrije dagen die volgen op de ontvangst door de regeringscommissaris van het afschrift van de beslissing.

De raad van bestuur wordt binnen dezelfde termijn op de hoogte gebracht van het beroep. De uitvoering van de beslissing wordt door het beroep geschorst. § 2. De regeringscommissaris heeft met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur van het EVA. Ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergaderingen ontvangt de regeringscommissaris de volledige agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur van het EVA, alsook alle documenten ter zake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van die bepaling worden afgeweken.

De regeringscommissaris kan op elk moment ter plaatse alle documenten en geschriften van het EVA inzien.

De regeringscommissaris kan van de bestuurders alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en hij kan alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. § 3. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van regeringscommissaris zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.

De Vlaamse Regering kan de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringscommissaris wordt aangesteld, nader bepalen. HOOFDSTUK 6. - Ontbinding en vereffening

Art. 17.In geval van ontbinding van het EVA wordt het actief, na aanzuivering van het passief, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, conform de regelen die de Vlaamse Regering bepaalt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2420 - Nr. 1. - Verslag, 2420 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2420 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 maart 2014.

^