Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 juni 2006
gepubliceerd op 01 september 2006

Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst

bron
vlaamse overheid
numac
2006036221
pub.
01/09/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/decreet/2006/06/23/2006036221/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2006. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan hoofdstuk 1 van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst wordt een artikel 2bis toegevoegd, dat luidt als volgt : «

Artikel 2bis.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° bestuursinstantie : a) een rechtspersoon die is opgericht bij of krachtens de Grondwet, een wet, decreet of ordonnantie;b) een natuurlijke persoon.een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of groepering van rechtspersonen die in hun werking bepaald en gecontroleerd worden door a); c) een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen, een rechtspersoon of een groepering van rechtspersonen, voor zover zij door een bestuursinstantie in de zin van a) zijn belast met de uitoefening van een taak van algemeen belang of voor zover zij een taak van algemeen belang behartigen en beslissingen nemen die derden binden. Het Vlaams Parlement en zijn diensten en instellingen vallen buiten deze definitie. De uitvoerende macht valt er eveneens buiten voor zover die optreedt in een rechterlijke hoedanigheid; 2° bestuursinstantie van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest : elk ministerie, departement of verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse administratie, een Vlaamse wetenschappelijke instelling of een Vlaamse openbare instelling.Als Vlaamse openbare instelling wordt beschouwd elke publiekrechtelijke rechtspersoon die werd opgericht bij of krachtens een wet of decreet, en die ressorteert onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt vervangen door wat volgt : « § 1.De Vlaamse ombudsman heeft als opdracht : 1° klachten te onderzoeken over de handelingen en de werking van de bestuursinstanties van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en daarbij bemiddelend op te treden;2° door te verwijzen naar andere bevoegde instanties, voorzover het geen klacht betreft;3° op basis van de bevindingen die worden gedaan bij de uitvoering van de opdrachten bedoeld in 1° en § 2, voorstellen en aanbevelingen te formuleren om de dienstverlening van de bestuursinstanties van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest te verbeteren en verslag uit te brengen overeenkomstig de artikelen 16, § 2, en 18;4° de overtredingen van de deontologische code door de Vlaamse volksvertegenwoordigers die hem ter kennis worden gebracht, te melden aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. De behandeling van klachten over het algemeen beleid of over de decreten, besluiten en reglementen behoort niet tot zijn opdracht.

De Vlaamse ombudsman kan zijn bevoegdheid eveneens uitoefenen ten aanzien van andere bestuursinstanties, telkens wanneer hun door decreten of reglementen taken worden toevertrouwd die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren, ongeacht of dat gebeurt door middel van deconcentratie of decentralisatie van bevoegdheden : » : 2° in § 2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, worden de woorden "administratieve overheden" vervangen door het woord "bestuursinstanties" en worden de woorden "administratieve overheid" vervangen door het woord "bestuursinstantie";3° in § 2, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 10 van hetzelfde decreet worden de woorden "administratieve overheid" vervangen door het woord "bestuursinstantie".

Art. 5.In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "administratieve overheid als bedoeld in artikel 3" vervangen door het woord "bestuursinstantie als bedoeld in artikel 2bis", 2° in § 2 worden de woorden "andere administratieve overheid dan de overheid, bedoeld in artikel 3" vervangen door de woorden "andere bestuursinstantie dan de bestuursinstantie, bedoeld in artikel 2bis" en worden de woorden "administratieve overheid" vervangen door het woord "bestuursinstantie".

Art. 6.In artikel 126bis van hetzelfde decreet worden de woorden "een administratieve overheid als bedoeld in artikel 3" vervangen door de woorden "een bestuursinstantie van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest".

Art. 7.In artikel 13, § 2, punten 2° en 4°, en § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden "administratieve overheid" telkens vervangen door het woord "bestuursinstantie".

Art. 8.In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de woorden "administratieve overheid" vervangen door het woord "bestuursinstantie".

Art. 9.In artikel 15, §§ 1 en 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "administratieve overheid" telkens vervangen door het woord "bestuursinstantie".

Art. 10.In artikel 16 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de woorden "administratieve overheid" vervangen door het woord "bestuursinstantie";2° in § 2, gewijzigd bij het decreet van 9 december 2005, worden de woorden "administratieve overheid" telkens vervangen door het woord "bestuursinstantie" en worden de woorden "administratieve overheden" vervangen door het woord "bestuursinstanties".

Art. 11.In artikel 18 van hetzelfde decreet worden de woorden "administratieve overheden" vervangen door het woord "bestuursinstanties".

Art. 12.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2006.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 juni 2006.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, G. BOURGEOIS _______ Nota's (1) Zitting 2005-2006. Stukken. - Ontwerp van decreet 794 - Nr. 1. - Verslag 794 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 794 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 14 juni 2006.

^