Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 september 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006003410 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit d(...) Stad Bergen (vroeger Maisières) Twee percelen grond gelegen rue des Wartons, gekadastreerd of v(...) type wet prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009617 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde type wet prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling type wet prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006027133 bron ministerie van het waalse gewest Provincie- en Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 Mededeling Tabel van de toegelaten maximumbedragen van de verkiezingsuitgaven in uitvoering van artikel 5 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de ver I. PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN PROVINCIE HENEGOUWEN Voor de r(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006054394 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Legrain, Jean, en van Vasamuliet, Suzanne Legrain, Jean Camille, geboren te Namen op 13 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het addendum van de wet van 13 februari 2005 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006008014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectiereglement tot vaststelling van de criteria en de regels voor het vergelijkend examen van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verze Examencontext Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005 zal SELOR een vergelijkend examen(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006009632 bron federale overheidsdienst justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk - De Mare », met zetel te 2020 Antwerpen, Karel Mirystraa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006009642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006009674 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 is de heer Lykops, F., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hoei, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van bero Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toewijzing van de ambtenaren van niveau A van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie aan een vakrichting. - Erratum type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006012251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006014181 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht. - Koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen Wijzigingen aan het Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goeder(...) type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022862 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2006 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 02/05/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 15/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende het tewerkstellings- en vormingsbeleid type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de personeelsovername ten gevolge van een overdracht van een onderhoudscontract type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de gewaarborgde minimumlonen voor jonge en nieuwe werknemers type koninklijk besluit prom. 05/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. 19/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing en vervanging van artikelen 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2003 tot invoering van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen erkend door de "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées " (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022827 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het rookverbodsteken voor openbare plaatsen type ministerieel besluit prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022898 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2006 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006202513 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 123/2006 van 28 juli 2006 Rolnummer 3331 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 99 en 104 (leefloon) van de programmawet van 9 ju(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...)

decreet

type decreet prom. 23/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036221 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036328 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kampala op 1 februari 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036329 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Protocol bij de Overeenkomst, ondertekend in Peking op 6 juni 2005 type decreet prom. 07/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036327 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kinshasa op 17 februari 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de gedeeltelijke opheffing van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan nr. 4 « Laarbeek » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 november 1951, meermaals gewijzigd en uitgebreid, in het bijzonder gedeeltelijk gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 7 maart 1991 voor de afdeling nr. 4.06 waarin de gedeeltelijke opheffing is gelegen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-27 « Dambordstraat en haar omgeving », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1969 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara II », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 1999, al gedeeltelijk opgeheven type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Etterbeek. - Bijzonder bestemmingsplan Blok nr. 702. - « Kazerne Rolin ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2006 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan voor het blok nr. 702 « type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemene nutte van gedeelten van 13 percelen gelegen te Ukkel, langs de Zandbeekstraat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 3, 3bis, 3ter « Winkelhaakstraat » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 oktober 1951, gewijzigd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Bijzonder bestemmingsplan « Wijk Roodebeek - Dries » Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14bis « Wijk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juni 1998 houdende bijzondere bepalingen ten gunste van het contractuele informaticapersoneel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van toelagen aan gemeenten voor het ontwikkelen van een geautomatiseerd fietsverhuursysteem type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van de terreinen gelegen op het grondgebied van de gemeente Vorst met het oog op de verbredingswerken aan de Brusselsesteenweg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031432 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de CVBA Sibelga als distributienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de naamloze vennootschap Elia System Operator als beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de investeringsplannen van de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, respectievelijk voor de periode 2005-2012 en 2006-2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031437 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de investeringsplannen van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, respectievelijk voor de periode 2005-2009 en 2006-2010 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de investeringsplannen van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, respectievelijk voor de periode 2005-2009 en 2006-2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen en ordonnanceringskredieten van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006036297 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overheveling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie 00.26 van het programma 24.6 CAO-provisie

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 14 juni 2006 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, ve Bij besluit van 30 juni 2006 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006202841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch deskundigen verwarming (niveau B) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) (AFG06013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006015117 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 25 juli 2006 heeft Mevr. **** **** ****. **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat uitwerkin Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde Commissie voor een termijn verstrijken(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022849 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Deschoolmeester, E., benoemd bij genoemde Raad, in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022850 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Vermeiren, P., benoemd bij genoemde Raad, in de hoedanigheid v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsvezekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr. Penne, K., in de hoedanigheid va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022851 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Huntjens, P., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022853 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendm Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Thuer, L., benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij geno(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006009668 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan Het voeren van een hedendaags personeelsbeleid in de rechterlijke organisatie is uite De Regering nam reeds diverse regelgevende initiatieven met het oog op de uitwerking van een fundam(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006009673 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie De adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie kan, na de oproep tot kandid Er wordt aldus overgegaan tot een tweede oproep. De opdracht van de commissie bestaat uit het vo(...)

document

type document prom. -- pub. 01/09/2006 numac 2006022899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen. - Carbaglu, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden Bij ministeriële beslissing van 24 augustus type document prom. 29/08/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Volgnummers toegekend aan de lijstenverenigingen met vermelding van hun letterwoorden
^