Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2011
gepubliceerd op 26 januari 2012

Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2012035049
pub.
26/01/2012
prom.
23/12/2011
ELI
eli/decreet/2011/12/23/2012035049/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende tweede aanpassing van de algmeene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

Artikel 1.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om, voor zover dit voordelig is voor de Vlaamse schatkist, leningen over te nemen van de NV Gemeentelijke Holding in plaats van de waarborgen uit te betalen aan de banken, voor een bedrag van maximaal 225 miljoen euro.

Art. 2.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2011 worden aangepast volgens de vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten belope van : (in duizend euro)

Aanpassingen

Niet-gesplitste kredieten

Gesplitste kredieten

Vastleggings- kredieten

Ordonnancerings- kredieten

Bijkredieten voor het lopend jaar

266.500

-

-


Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Ontwerp van decreet : 19 - Nr. 1. - Verslag : 19 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 20 en 21 december 2011.

TABEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^