Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 februari 2002
gepubliceerd op 23 maart 2002

Decreet houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035306
pub.
23/03/2002
prom.
22/02/2002
ELI
eli/decreet/2002/02/22/2002035306/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


22 FEBRUARI 2002. - Decreet houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2 Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997, zullen volkomen gevolg hebben, voor wat het Vlaamse Gewest betreft.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 februari 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS _______ Nota Zitting 2001-2002.

Stukken. - Ontwerp van decreet : 839, nr. 1. Verslag : 839, nr. 2.

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 839, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 30 januari 2002.

^