Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002024002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Oprichting van een maatschappij van onderlinge bijstand en goedkeuring van de statuten In toepassing van de artikelen 11 en 43bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controled

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002000168 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan het Secretariaat-generaal, afdeling Personeelsbeheer, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 12/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002003148 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de regels inzake rangschikking van het personeel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002009290 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, Mevr. Renson, B. Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2002 zijn benoemd tot griffier bij - Mevr. Leus, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Dubelloy, T.,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 1978, zal het Instituut voor Wegtransport De schriftelijke gedeelten van de examens zullen plaatsvinden op de volgende data : 24 maart 200(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002014080 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 18 maart 1991, zal het Instituut voor Wegtransport in opdracht van het Ministerie van (...) De schriftelijke gedeelten van de examens zullen plaatsvinden op de volgende data : 24 maart 200(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002003104 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 maart 1997-2000-2002-2004, voor de periode van 18 maart 2002 tot 17 maart 2004 bevestigt type ministerieel besluit prom. 11/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002022235 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende samenstelling van de selectiecommissie belast met het voordragen van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 12/02/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002027298 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/02/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002027301 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 20/02/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002027300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

decreet

type decreet prom. 22/02/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002035306 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, en met de Bijlagen A en B, opgemaakt te Kyoto op 11 december 1997 type decreet prom. 08/03/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/1998 pub. 23/03/2002 numac 2002031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 december 1993 waarbij de ambtenaren en beambten worden aangewezen die dienen toe te zien op de naleving van de bepalingen van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/10/2000 pub. 23/03/2002 numac 2002031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de delegatie van de overheid in de basisoverleg- en de tussenoverlegcomités opgericht in het gebied van Sector XVII bij besluit van de Regering van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités en tot aanwijzing van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van deze comités

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2002 pub. 23/03/2002 numac 2002035322 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 23/03/2002 numac 2002035385 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende oprichting van een tijdelijke stuurgroep ter ondersteuning van de PMS-centra en de MST-equipes bij hun omvorming tot centra voor leerlingenbegeleiding

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002011053 bron ministerie van economische zaken Uitvoeringsreglement van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken Aanpassing van de rechten en vergoedingen per 1 april 2002 Tijdens zijn vergadering van 20 en 21 december 2001 heeft de Raad van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau de tarieven a De aldus gewijzigde tekst van artikel 25, 26, 32 en 33 luidt als volgt : Artikel 25 1. Het be(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002021108 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 februari 2 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2370 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002021107 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 januari 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 januari 200 Die zaak is ingeschreven onder nummer 2332 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002021120 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vier afzonderlijke verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 25 en 31 januari 2002 en 1 en 2 februari 2002 ter post aangetekend - M. Guillaume, wonende te 1040 Brussel, Nieuwelaan 131, en J.- Y. Mangnay, wonende te 1150 Brussel(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002095010 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht v Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 20 december 2001, is tegenstelbaar aan alle derden door(...)

document

type document prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002008098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-adviseurs jurist (rang 10) voor de Directie van het Rijbewijs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar gel(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 6 apri(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002009278 bron ministerie van justitie Gerechtelijke diensten. - Adreswijziging De hieronder vermelde diensten zijn verhuisd naar « l'Ilot Saint-Michel, rue Joffre 12, te 4000 Luik » op volgende data : - 12, 13 maart 2002 : secties Ecofin en burgerlijke stand van het parket van d - 20, 21, 22 maart : rechtbank van koophandel.

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002009292 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, bladzijde 11215, regels 11 tot 14, lezen : - is Mevr. Neels, S., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Ieper en Poperinge, tijdelijk opdracht ge

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002009291 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluiten van 12 maart 2002 : - is de heer Vandermotten, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. Hi - is Mevr. Swerts, N., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, benoemd t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002011119 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2002 wordt de heer Bernard Lacrosse, benoemd tot lid van het directiecomité en directeur van de administratieve directie van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2002 numac 2002009294 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Anderlecht : 1. In toepassing van artikel 43, § 12, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze vier plaatsen te worden voorzien doo - Kasterlee (deelgemeente Lichtaart) : 1; - Herenthout : 1; - Kapelle-op-den-Bos : 1; - Ge(...)
^