Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2006
gepubliceerd op 26 januari 2007

Decreet tot wijziging van de artikelen L3341-1 tot L3341-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200225
pub.
26/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/decreet/2006/12/21/2007200225/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Decreet tot wijziging van de artikelen L3341-1 tot L3341-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het enig hoofdstuk en de artikelen L3341-1 en L3341-13 van titel IV - Subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut - van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie worden vervangen door volgende bepalingen : « Art. L3341-1. Dit decreet geldt voor het toekennen, door het Waalse Gewest, van subsidies ter aanmoediging van bepaalde investeringen van openbaar nut.

Art. L3341-2. In de zin van dit decreet wordt onder "de plenaire voorontwerpvergadering" verstaan, "de vergadering die in het schetsstadium plaatsvindt in het bijzijn van elke persoon die bij zou kunnen dragen aan het ontwerp en die tot doel heeft de kwaliteit van de projecten en de veiligheid van de werkzaamheden te waarborgen en, behalve in geval van overmacht, alle nieuwe werkzaamheden te voorkomen binnen de twee jaar in de omtrek van de investering waarvan sprake".

Art. L3341-3. Voor subsidies van het Gewest met het oog op investeringen van openbaar nut komen volgende personen, aanvragers genaamd, in aanmerking : 1° de provincies;2° de gemeenten;3° de verenigingen van gemeenten;4° de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten;5° de rechtspersonen die de goeden, noodzakelijk voor de beoefening van de lekenmoraal, beheren;6° elke andere rechtspersoon die door de Regering aangewezen is. Art. L3341-4. De investeringen bepaald in artikel L3341-1 worden opgenomen in een driejarenprogramma dat door de aanvrager opgesteld is met inachtneming van de door de Regering medegedeelde gewestelijke prioriteiten.

Afwijkend van vorig lid kan de investering die niet in een driejarenprogramma is opgenomen en die niet kon worden voorzien bij uitwerking daarvan, voor subsidiëring in aanmerking komen indien noodzakelijk gemaakt door overmacht of toeval.

Art. L3341-5. De investeringen bedoeld in artikel L3341-4, lid 1, van het Wetboek bestaan uit werken, met inbegrip van de onderzoeken, de voortests en de controletests en/of de hierna vermelde aanwinsten : 1° a.de aanleg, de inrichting en het buitengewoon onderhoud van openbare wegen waarvan de ondergrond eigendom is van een overheid, met inbegrip van toebehoren zoals stadsmeubilair, verkeerstekens, beplantingen en voor de gelegenheid ontworpen kunstwerken; b. de aanleg en de inrichting van parkeerplaatsen op het openbaar domein, voorzover die werken rekening houden met het gemeentelijk mobiliteitsplan indien bestaand en goedgekeurd. Indien de gemeente over een goedgekeurd gemeentelijk mobiliteitsplan beschikt, worden de eventuele afwijkingen van dat plan in het voorontwerp gemotiveerd; 2° de bouw, het herstel en de vernieuwing van waterleidingen en rioleringen, waarbij die laatsten opgenomen zijn als gemeenschappelijk saneringsgebied op het saneringsplan per onderstroomgebied;3° de installatie, de uitbreiding, de verplaatsing en de vernieuwing van de openbare verlichting;4° de bouw, de verbouwing en de vernieuwbouw en de aanleg van de toegangswegen : a.van gebouwen voor de huisvesting van gemeentelijke en provinciale diensten; b. van gebouwen voor de huisvesting van de administratieve lokalen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn;c. van gebouwen voor de beoefening van de erkende erediensten en de lekenmoraal;d. van gebouwen voor de huisvesting van de administratieve lokalen van de verenigingen van gemeenten waarvan enkel publiekrechtelijke rechtspersonen lid zijn;e. van kleine sociale buurtinfrastructuren en meer bepaald buurthuizen bedoeld voor de versteviging van het maatschappelijk leven of als ontmoetingsplaats tussen generaties, voorzover zij onvoorwaardelijk toegankelijk zijn voor allen en niet met handelsdoeleinden worden uitgebaat;f. van gebouwen voor de huisvesting van de administratieve en technische lokalen van de aanvragers bedoeld in artikel L3341-3, 6°, van het Wetboek;5° de aankoop, met uitsluiting van de grond, van onroerende goeden bestemd voor het gebruik van de rechtspersonen aangewezen in artikel L3341-3 van het Wetboek. Art. L3341-6. De Regering bepaalt : 1° het gebruik van de investeringen bedoeld in artikel L3341-5 die voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen;2° de bijzondere voorwaarden voor toekenning van subsidies, de procedure voor de indiening van de aanvragen en de lijst van de te verstrekken documenten;3° het over een periode van drie jaar geldende subsidiepercentage, en berekeningswijze ervan. Art. L3341-7. § 1. Het driejarenprogramma wordt door de Regering goedgekeurd.

In de beslissing tot algehele of gedeeltelijke goedkeuring worden meer bepaald de technische en bedrijfswaarde van de investeringen en de financiële draagkracht van de aanvrager en het Gewest in overweging genomen.

De Regering beslist in negentig dagen na ontvangst van het volledige driejarenprogramma. Zij kan in een gemotiveerde beslissing waarvan voor verstrijken van de termijn kennis wordt gegeven aan de aanvrager de termijn één enkele keer verlengen met een nieuwe termijn van maximum vijfenveertig dagen.

Indien er geen kennisgeving door de Regering plaatsgevonden heeft binnen de vijfenveertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn bedoeld in het derde lid, wordt het programma geacht goedgekeurd te zijn.

Indien de Regering instemt met het driejarenprogramma, stelt zij voor elke investering die zij in aanmerking heeft genomen, het voorlopige subsidiebedrag vast. § 2. Het driejarenprogramma kan worden gewijzigd door de aanvrager op voorwaarde dat de wijziging behoorlijk verantwoord en door de Regering goedgekeurd wordt.

Als de wijziging van het driejarenprogramma een aanpassing inhoudt van de raming van een investering die in het goedgekeurde driejarenprogramma in aanmerking is genomen, wordt daarom verzocht door de aanvrager uiterlijk bij de goedkeuring van het ontwerp dat betrekking heeft op die investering.

De bepalingen betreffende de uitwerking van het driejarenprogramma gelden ook voor de wijziging.

Art. L3341-8. Elke investering bepaald in artikel L3341-1 wordt besproken in een plenaire voorontwerpvergadering die door de aanvrager belegd en voorgezeten worden. De Regering legt de vergaderwijze vast, evenals de lijst van de personen en instellingen die tussenbeide zouden kunnen komen in de uitwerking en de uitvoering van de investering.

Art. L3341-9. Met het oog op de plenaire voorontwerpvergadering maken de personen die gemachtigd zijn om de instellingen te vertegenwoordigen die tussenbeide zouden kunnen komen in de uitvoering van de investering alle reglementaire en technische gegevens aan de aanvrager over, in een volledige, duidelijke en beknopte vorm zodat hij onverminderd de te krijgen vergunningen het onderzoek in verband met de investering kan afwerken en de werken in aanbesteding kan geven of, in voorkomend geval, het ontwerp ter advies aan het bestuur kan voorleggen.

De aanvrager notuleert de vergadering en maakt de notulen binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de plenaire voorontwerpvergadering, over aan de personen waarvan sprake in lid 1.

Die personen beschikken over vijftien dagen te rekenen van de kennisgeving om hun opmerkingen aan de aanvrager over te maken, gestaafd met de aanvullende documenten indien nodig. De notulen worden hen binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van het einde van de termijn voor de ontvangst van de opmerkingen overgemaakt. Zij kunnen niet meer betwist worden. De notulen waarover geen opmerkingen zijn geformuleerd binnen de oorspronkelijke termijn van vijftien dagen worden geacht goedgekeurd te zijn.

De termijnen bedoeld in leden 2 en 3 worden eenmaal verlengd indien zij beginnen of vervallen tijdens de maanden juli en augustus. Zij worden opgeschort tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Ze worden naar de eerstvolgende werkdag verschoven indien ze vervallen op een zaterdag, een zondag of een feestdag.

Indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarde van een plenaire voorontwerpvergadering, wordt het voordeel van de subsidie voor de betrokken investering automatisch verworpen.

Art. L3341-10. De aanvrager wint het advies van het bestuur in over het eindontwerp.

Het advies van het bestuur betreft de naleving van de vigerende wetgeving en normen.

Dat advies wordt uitgebracht binnen een termijn van vijfenveertig dagen te rekenen van de ontvangst van het verzoek om advies.

Art. L3341-11. § 1. Binnen de zes maanden te rekenen van de plenaire voorontwerpvergadering maakt de aanvrager het volledige dossier betreffende de toewijzing van de opdracht aan de Regering over.

Die termijn kan evenwel door de Regering worden verlengd met maximum zes maanden op gemotiveerd verzoek van de aanvrager. § 2. De Inspecteur van Financiën brengt binnen dertig dagen na ontvangst door de Regering advies uit. Bij ontstentenis wordt dat advies gunstig geacht.

Art. L3341-12. § 1. Voorzover aan de opmerkingen opgenomen in de notulen van de plenaire voorontwerpvergadering en in het advies van het bestuur over het eindontwerp tegemoet is gekomen, geeft de Regering kennis aan de aanvrager binnen de dertig dagen na het verval van de termijn voor nietigverklaring, van het subsidiebedrag dat is vastgesteld op grond van de goedgekeurde offerte indien de bij de wet of de begroting bepaalde kredieten of machtigingen tot vastlegging beschikbaar zijn.

De definitieve subsidie mag het voorlopige subsidiebedrag bepaald in artikel L3341-7, § 1, lid 5, van het Wetboek, niet met meer dan 10 % overschrijden. § 2. Bepaalde posten van werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, kunnen vermeerderd worden met 15 % van de subsidiepercentages vastgesteld bij het besluit ter uitvoering van dit decreet indien het bijzondere bestek voor die posten de sociale clausule bevat betreffende de opleiding of de inschakeling van werkzoekenden in de door de Regering vastgestelde beroepen of indien de werken toevertrouwd worden aan sociale inschakelingsondernemingen in de zin van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Worden bedoelde posten niet in bovenvermelde voorwaarden uitgevoerd, wordt de subsidiëring teruggebracht tot de percentages bij bedoeld besluit vastgelegd.

Een jaarverslag betreffende de toepassing ervan wordt gevoegd bij het verantwoordingsprogramma van de begroting van het daaropvolgende jaar.

Art. L3341-13. Voorschotten op het bedrag van de subsidies kunnen tegen de door de Regering vastgestelde voorwaarden toegekend worden.

De Regering kan bij de eindafrekening van de werken de in meer of minder afwijkende hoeveelheden en de noodzakelijke aanpassingen van de werken verbonden aan de oorspronkelijk voorziene werken in overweging nemen, zonder het bedrag van de subsidie die toegekend is overeenkomstig artikel L3341-12, § 1, te overschrijden.

Art. L3341-14. Jaarlijks stelt de Regering een algemeen verslag op over de toepassing van dit decreet.

Dat verslag bevat minstens per gemeente volgende gegevens : - de aanvragen ingediend door de personen bedoeld in artikel L3341-3; - de ontwerpen goedgekeurd in de driejarenprogramma's; - het percentage en het bedrag van de toegekende subsidies; - de in percentage uitgedrukte staat van vordering van de werken; - een kwantitatieve evaluatie.

Het verslag wordt uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar overgemaakt.

Art. L3341-15. Bij verstrijken van de periode gedekt door het driejarenprogramma vervallen de subsidieaanvragen waarvoor de kennisgeving bedoeld in artikel L3341-12, § 1, niet is gedaan. De investeringen waarvoor het volledige dossier betreffende de toewijzing van de opdracht ingediend is voor 1 maart van het jaar volgende op de datum waarop het driejarenprogramma verstrijkt overeenkomstig artikel L3341-11, § 1, van het Wetboek, worden in een driejarig overgangsprogramma opgenomen. »

Art. 2.Het decreet van 1 december 1988 betreffende subsidies toegekend door het Waalse Gewest voor sommige investeringen van openbaar nut, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 1989, 30 april 1990, 19 december 1996 en 8 december 2005 ingevoegd in de artikelen L3341-1 tot en met L3314-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt opgeheven; het decreet van 29 april 2004 betreffende de gesubsidieerde werken wordt opgeheven.

De artikelen L3341-1 tot en met L3341-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, in werking op 31 december 2006, blijven van toepassing op de investeringsprojecten waarvoor overeenkomstig artikel L3341-7 van dat Wetboek de kennisgeving van de vaste belofte over het ontwerp is geschied vóór 31 december 2006.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2007.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 21 december 2006.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waalse Parlement 497, (2006-2007), nrs. 1 en 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 21 december 2006.

Bespreking. Stemmingen.

^