Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 januari 2007

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007009071 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gegeven op 8 januari 2007, is ten verzoeke van Mevr.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006000928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006000989 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006003571 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Podium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006009809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Schlenter, Harald, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren, type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 14 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Keutgen, Daniel, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Amblève/Bullange/Burg-Reuland/Butgen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007003031 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Cleopatra » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot bepaling van de uitgiftemodaliteiten van de loterij met biljetten genaamd « Cleopatra », een door de Nati - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 450) op 27 januari 200(...) type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 26/01/2007 numac 2007009047 bron federale overheidsdienst justitie 22 JANUARI 2007 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van artikel 4 van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 26/01/2007 numac 2007009067 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007009090 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 januari 2007 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Vanlaer, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum van de e Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te C(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007009092 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 januari 2007 zijn benoemd, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 februari 2007 : - werkend assessor in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen - gespecialiseerd in penitentiaire zaken, de heer Gerits, R., attaché- herstelconsulent in de gevan(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007011037 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van Antwerpen, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Zandh type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de addenda bij de 5e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld "addendum 5.3", "addendum 5.4" en "addendum 5.5" type koninklijk besluit prom. 09/01/2007 pub. 26/01/2007 numac 2007022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2007 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/01/2007 pub. 26/01/2007 numac 2007022104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding en -behandeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 wordt, met ingang van 1 februari 2007, de managementfunctie van adjunct-administrateur Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.100.591 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 13/11/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 117.937 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 10/11/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007022085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.207.472 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200153 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 21 november 2006 wordt de BVBA "Architecture & Urbanisme Bruyère-Bruyère" niet erkend voor de uitwerking of de herziening van de gemeentelijke structuurplannen en de gemeentelijke Bij ministerieel besluit van 21 november 2006 wordt de heer Jacques Lagneaux niet erkend als pr(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200085 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 164/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3852 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 4 en 5, 4°, van de wet van 3 december 1999 betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200083 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 165/2006 van 8 november 2006 Rolnummer 3861 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 39 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200166 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 157/2006 van 18 oktober 2006 Rolnummer 3818 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 161 en 164 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Verviers. Het Arbitrage samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, M. (...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007200225 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen L3341-1 tot L3341-13 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de gevels en bedakingen, tuinen en achteruitbouwstroken van de gebouwen gelegen F Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007200151 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, een landbouwgebied en een groengebied te Yvoir type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007200188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche"

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directie Wegverkeer. - Dienst Voertuigen. - Omzendbrief betreffende de vrijstelling van de snelheidsbegrenzer voor de voertuigen van de categorieën N2 en N3 uitsluitend voorbehouden voor het transport van fondsen De Minister van Mobiliteit, A In toepassing van artikel 78 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 dat bepaalt dat de Minist(...) type omzendbrief prom. 08/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2007200187 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 23 december 2005 betreffende de toelaatbaarheidscriteria en de uitwerkingsmodaliteiten voor de riviercontracten in het Waalse Gewest

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007041701 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 339e AANVULLING Bijwerking op 10 januari 2007 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch medewerkers-plaatijzerbewerkers (niveau D) voor het Ministerie van Defensie (Rocourt) (AFG06026) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200239 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige strategische medewerkers « witteboordencriminaliteit » (niveau A) voor de Dienst voor het Strafrechterlijk Beleid (AFG06033) Na deze selectie, wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken atelier (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (ANG06840) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...) type lijst prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch medewerkers-bedieners machine-werktuigen (niveau D) voor het Ministerie van Defensie (Rocourt) (AFG06025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handic(...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor alle FOD's, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, federale instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van Defensie (ANG06850(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. In(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 357 van 24 november 2005 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 50633 dient te worden gelezen « De heer Hendrik Mondelaers, raadsheer in sociale zaken al type erratum prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007040613 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie Maandelijkse schatkisttoesstand Toestand op 30 september 2006. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2007, akte nr. 2006/40609, bl. 2664, moet na punt G ingevoegd worden : H.Personenbelastin Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld I.F(...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007095206 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 18 juli 2006 De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007095205 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in België, tengevolge een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de C Deze fusie door overneming werd in Nederland door de Nederlandsche Bank op 29 november 2006 goedgek(...)

document

type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige projectmanagers (niveau A) voor Fedict - FOD Informatie en Communicatietechnologie (AFG06830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SUCQUET, VINCENT, 77140 NEMO(...) 2. SCHNEIDER, OLIVER, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE. 3. VAN MEERBECK, ERIC, 5340 FAULX-LES-TOMBES. type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés, functie : industrieel ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW0603A). - Uitslagen Rangschikking van d(...) 1. DEWALLEF, GENEVIEVE, 4420 SAINT-NICOLAS. 2. HELAS, BENOIT, 5060 AUVELAIS. 3. FOULON, DAVI(...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés, functie : architect (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW0602A). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de sta(...) 1. GERMAIN, BERENICE, 1180 UCCLE. 2. PIERART, HERVE, 1190 FOREST. 3. COLLARD, BRUNO, 4000 LIE(...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés, functie : burgerlijk ingenieur, optie elektriciteit, mechanica, fysica, metaalbewerking, elektromecanica, elektronica en telecommunicatie (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nu(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. QUOILIN, ISABELLE, 40(...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** attachés, functie : jurist (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het **** **** (****0604****). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage (...) 1. ****, ****, 5100 ****. 2. ****, ****, 4000 ****. 3. ****, ****, 6820 FLOR(...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200219 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés, functie : burgerlijk ingenieur, optie bouwkunde, urbanisatie (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW0605A). - Uitslagen Rangschikking van de gesla(...) 1. LORQUET, ANNE, 4000 LIEGE. 2. MERTENS, ANNE, 4460 GRACE-HOLLOGNE. 3. CHAINEUX, GERALDINE, (...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige attachés, functie : burgerlijk ingenieur, optie openbare werken en bouwkunde (niveau 1) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW0606A). - Uitslagen Rangschikking van de(...) 1. BARONCINI, MAJA, 4480 ENGIS. 2. BOUSMAR, DIDIER, 7063 SOIGNIES. 3. VAN REYBROECK, ANTOINE,(...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200221 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige gegradueerden, functie : bouwkunde (niveau 2+) voor de Ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW0607B). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot (...) 1. STASSART, SABINE, 4340 AWANS. 2. COLLIN, CEDRIC, 4651 HERVE. 3. DESPIEGELEER, VINCENT, 604(...) type document prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200242 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ombudsmannen Pensioenen (niveau A) voor de Ombudsdienst Pensioenen (CNE07001) Na afloop van deze fase stelt SELOR een gemotiveerd en omstandig selectieverslag op waarin minimum drie en maximum v(...) Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u - om benoemd te worden - op de datum van indiensttre(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 januari 2007 wordt de heer Michiel Goethals met ingang van 1 juli 2006 tot rijksambtenaar benoemd als attaché in de vakklasse A2-Techniek en infrastructuur, met terugwerkende kracht op 1 juli Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor pensioenen. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 januari 2007 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het - wordt M. Coulon, Dominique, benoemd tot effectief lid van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigh(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007009089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de politierechtbank te Aalst : 1, vanaf 10 juni 2007; - griffier : - bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1, vanaf 1 juli 2007 ; - bij de rechtbank van koophandel te B(...) - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Gent : 1; - Dend(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/01/2007 numac 2007200214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Wervingen. - Uitslagen Selectie van **** **** (niveau ****) voor **** - **** **** en **** (****06830). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : (...) 2. ****, ****, 9300 ****. 3. VAN ****, ****, 9940 ****. 4. **** ****, ****(...)
^