Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 juli 2016
gepubliceerd op 02 augustus 2016

Decreet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016203972
pub.
02/08/2016
prom.
20/07/2016
ELI
eli/decreet/2016/07/20/2016203972/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JULI 2016. - Decreet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 127, § 1, van de Grondwet. HOOFDSTUK I - Wijzigingen in de wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst

Art. 2.In artikel 1 van de wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, wordt het derde lid vervangen als volgt: "De Waalse Regering kan, na de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) en, in voorkomend geval, na de bevoegde commissie industriële leerovereenkomst te hebben geraadpleegd, zoals bepaald in artikel 13, het toepassingsgebied van deze wet uitbreiden tot de in het tweede lid uitgesloten activiteitssectoren.".

Art. 3.Artikel 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.In de ondernemingen die minder dan vijftig werknemers tewerkstellen is deze wet niet van toepassing op de beroepen waarvoor alternerende overeenkomsten aangegaan kunnen worden overeenkomstig het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie en van zijn uitvoeringsbesluiten.

Na het advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) te hebben ingewonnen en op voorstel van een commissie industriële leerovereenkomst, hierna de "commissie C.A.I." genoemd, kan de Waalse Regering evenwel toelaten dat in de ondernemingen bedoeld in het eerste lid, industriële leerovereenkomsten, hierna "C.A.I." genoemd, gesloten worden overeenkomstig deze wet voor de in het eerste lid bedoelde beroepen.".

Art. 4.In artikel 7, eerste lid, 10°, van dezelfde wet, worden de woorden "De rechten en" ingevoegd vóór de woorden "de verplichtingen".

Art. 5.In artikel 13, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 20 juli 1992, worden de woorden "het bevoegde paritair leercomité" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie.".

Art. 6.Artikel 19, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt: "Onverminderd de bepalingen vastgelegd in een door koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en op straffe van nietigheid mag niet worden afgeweken van de bij het eerste en het tweede lid vastgestelde aansprakelijkheid, tenzij, en alleen wat de aansprakelijkheid tegenover de patroon betreft, bij een besluit van de Waalse Regering.

Art. 7.In artikel 23, derde lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "aan het bevoegd paritair leercomité" worden vervangen door de woorden "aan de bevoegde C.A.I. commissie"; 2° in de Franse versie worden de woorden "à la demande de celui-ci" vervangen door de woorden "à la demande de celle-ci".

Art. 8.In artikel 25 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "Na advies van de Nationale Arbeidsraad stelt de Koning het op de leerling toepasselijk maximum van de maandelijkse leervergoeding vast" vervangen door de woorden "Na advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) stelt de Waalse Regering het op de leerling toepasselijk maximum van de maandelijkse leervergoeding vast";2° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "die de Koning bepaalt, na advies van de Nationale Arbeidsraad" vervangen door de woorden "die de Waalse Regering bepaalt, na advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië);3° in paragraaf 3 worden de woorden "Na advies van de Nationale Arbeidsraad bepaalt de Koning" vervangen door de woorden "Na advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) bepaalt de Waalse Regering".

Art. 9.In artikel 33, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie".

Art. 10.In artikel 34bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 20 juli 1992, worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie" en worden de woorden "het paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie".

Art. 11.In artikel 37bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" telkens vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie"; 2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "De bevoegde C.A.I. commissie"; 3° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "Hierbij dient het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "Hierbij dient de bevoegde C.A.I. commissie"; 4° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden "het paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie"; 5° in paragraaf 3, vierde lid, worden de woorden "dient het paritair leercomité" vervangen door de woorden "dient de bevoegde C.A.I. commissie"; 6° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "het paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie" en worden de woorden "en het bij hem aangetekend beroep inwilligt" vervangen door de woorden "en het bij haar aangetekend beroep inwilligt"; 7° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie"; 8° in paragraaf 5 worden de woorden "of nadat het bevoegd paritair leercomité zich overeenkomstig § 4 heeft uitgesproken" vervangen door de woorden "of nadat de bevoegde C.A.I. commissie zich overeenkomstig § 4 heeft uitgesproken"; 9° in paragraaf 6, tweede lid, worden de woorden "de uitspraak van het paritair leercomité" vervangen door de woorden "de uitspraak van de bevoegde C.A.I. commissie";

Art. 12.In artikel 40bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie".

Art. 13.In artikel 43 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de bevoegde C.A.I. commissie"; 3° in paragraaf 4 worden de woorden "De Koning" vervangen door de woorden "De Waalse Regering" en worden de woorden "Nationale Arbeidsraad" vervangen door de woorden "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië)".

Art. 14.In artikel 44, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de woorden "aan het overeenkomstig artikel 49, § 3, tweede lid, georganiseerd secretariaat" vervangen door de woorden "aan het secretariaat van de bevoegde C.A.I. commissie.".

Art. 15.In artikel 47 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord "volgens" vervangen door het woord "aan" en worden de woorden "aan het bevoegd paritair comité" vervangen door de woorden "aan de bevoegde C.A.I. commissie"; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "de Koning" vervangen door de woorden "de Waalse Regering" en worden de woorden "van het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "van de bevoegde C.A.I. commissie".

Art. 16.In artikel 48, tweede lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden de woorden "de voorzitter of het secretariaat van het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "de voorzitter of het secretariaat van de bevoegde C.A.I. commissie"; 2° in het vierde lid worden de woorden "aan het bevoegd paritair leercomité" vervangen door de woorden "aan de bevoegde C.A.I. commissie";

Art. 17.In artikel 49 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : " § 1.C.A.I. commissies worden op sectoraal niveau opgericht en steunen op kaderovereenkomsten van samenwerking inzake onderwijs, opleiding en beroepsinschakeling gesloten tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de beroepssectoren.

Elke C.A.I. commissie is samengesteld uit: 1° een voorzitter aangewezen op sectoraal niveau;2° een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werknemers en van de representatieve organisaties van werkgevers, voorgesteld op sectoraal niveau door de sociale partners die een kaderovereenkomst van samenwerking bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, hebben ondertekend; 3° een vertegenwoordiger van de « Office francophone de la formation en alternance » (Franstalige dienst alternerende opleiding) opgericht krachtens het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, hierna de "O.F.F.A" genoemd; 4° een vertegenwoordiger van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises » (Waals instituut voor alternerende opleiding en zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) opgericht krachtens het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises", hierna het "I.F.A.P.M.E." genoemd; 5° één vertegenwoordiger van het algemeen onderwijsbestuur. De vertegenwoordigers bedoeld in het tweede lid, 1° en 2°, zijn stemgerechtigd.

De vertegenwoordigers bedoeld in het tweede lid, 3° en 2°, hebben een raadgevende stem.

De kaderovereenkomst van samenwerking bedoeld in het eerste lid bepaalt de modaliteiten van organisatie van de vergaderingen waaronder het beheer van het secretariaat.

Uiterlijk 31 maart van elk jaar maakt de bevoegde C.A.I. commissie een verslag over aan de "I.F.A.P.M.E." waarbij minstens melding wordt gemaakt van het aantal industriële leerovereenkomsten erkend door de betrokken sector, het aantal toegekende afwijkingen en het aantal verleende attesten van verworven vaardigheid, alsook de noemenswaardige elementen betreffende de uitvoering van de C.A.I. en de organisatie van de eindproeven.

Op basis van het verslag opgesteld door elke bevoegde C.A.I. commissie, maakt het "I.F.A.P.M.E." jaarlijks aan de Waalse Regering, aan de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) en aan het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek), een globaal verslag over met het geheel van de gegevens overgemaakt voor elke sector."; 2° in paragraaf 2 worden de woorden "paritaire leercomités" telkens vervangen door de woorden "C.A.I. commissies", de woorden "paritaire sub-leercomités" worden vervangen door de woorden "C.A.I. sub-commissies" en de woorden "een paritair sub-leercomité" worden telkens vervangen door de woorden "een C.A.I. sub-commissie"; 3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "een aantal" vervangen door de woorden "één of meer" en worden de woorden "de Gemeenschapsregeringen" vervangen door de woorden "de Waalse Regering"; 4° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "door de Koning" vervangen door de woorden "door de Waalse Regering", de woorden "van het paritair leercomité" worden vervangen door de woorden "van de C.A.I. commissie" en de woorden "dit sub-leercomité" worden vervangen door de woorden "deze C.A.I. sub-commissie"; 5° in paragraaf 3 worden de woorden "de paritaire leercomités" telkens vervangen door de woorden "de C.A.I. commissies", en de woorden "paritaire sub-leercomités" worden telkens vervangen door de woorden "C.A.I. sub-commissies"; 6° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "Na advies van de Nationale Arbeidsraad" vervangen door de woorden "Na advies van de Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië)", de woorden "de Koning" worden vervangen door de woorden "de Waalse Regering" en de woorden ", het in artikel 53 bedoeld paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad" worden opgeheven;7° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden", het in artikel 53 bedoeld paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad" opgeheven.

Art. 18.In artikel 50 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "paritaire leercomités" vervangen door de woorden "C.A.I. commissies"; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 19.In artikel 51 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1992, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "paritaire leercomités" worden telkens vervangen door de woorden "C.A.I. commissies"; 2° in het eerste lid worden de woorden "het door de bevoegde Gemeenschapsministers" vervangen door de woorden "het door het bevoegde lid van de Waalse Regering";

Art. 20.In artikel 52 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "paritaire leercomités" worden telkens vervangen door de woorden "C.A.I. commissies"; 2° in het eerste lid worden de woorden "inzake Tewerkstelling en Arbeid" vervangen door de woorden "inzake Vorming";3° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden "en delen hem elk voorstel mee die de voorziening kan verbeteren".

Art. 21.In Titel III van dezelfde wet, wordt Hoofdstuk II dat artikel 53 inhoudt, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1988, opgeheven.

Art. 22.In Titel III van dezelfde wet, wordt Hoofdstuk II dat artikel 54 inhoudt, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1988, opgeheven.

Art. 23.In Titel III van dezelfde wet, wordt Hoofdstuk II dat artikel 55 inhoudt, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1988, opgeheven.

Art. 24.In Titel III van dezelfde wet, wordt Hoofdstuk II dat artikel 56 inhoudt, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1988, opgeheven.

Art. 25.In Titel III van dezelfde wet, wordt Hoofdstuk II dat artikel 57 inhoudt, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1988, opgeheven.

Art. 26.Artikel 58 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, wordt vervangen als volgt:

Art. 58.De kosten i.v.m. de vergaderingen van de C.A.I. commissies georganiseerd door de O.F.F.A. worden ten laste genomen door laatstgenoemde volgens de modaliteiten bepaald door de Waalse Regering.".

Art. 27.In dezelfde wet wordt er, wat betreft het Waalse Gewest, een titel IIIbis ingevoegd met als opschrift "Toezicht en controle".

Art. 28.In Titel IIIbis, ingevoegd bij artikel 27, wordt er een artikel 60bis ingevoegd, luidend als volgt: "Art.60bis. De controle en het toezicht op de naleving van deze wet en van de desbetreffende uitvoeringsmaatregelen worden uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998027078 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing sluiten houdende toezicht en controle op de naleving van de wetgeving betreffende de omscholing en de bijscholing.".

Art. 29.In artikel 61 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De Nationale Arbeidsraad" vervangen door de woorden "Le Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië) en wordt het woord "nationaal" vervangen door het woord "gewestelijk";2° in het tweede lid worden de woorden "van Tewerkstelling en Arbeid" vervangen door de woorden "van Vorming".

Art. 30.In artikel 62 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "De Koning kan, na advies van de Nationale Arbeidsraad, bij een in Ministerraad overlegd besluit" worden vervangen door de woorden "De Waalse Regering kan, na advies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië)"; 2° de woorden "paritaire leercomités" worden vervangen door de woorden "C.A.I. commissies"; 3° de woorden "en 53" worden opgeheven. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen in het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende vorming, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)

Art. 31.Artikel 2 van het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003027695 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (1) sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding en van de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), wordt aangevuld als volgt: "17° industriële leerovereenkomst, hierna "C.A.I." genoemd: de overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij de patroon de verbintenis aangaat de industriële leerling een opleiding te verstrekken of te laten verstrekken met het oog op het uitoefenen van het gekozen beroep, en waarbij de leerling zich ertoe verbindt de praktijk van het beroep onder het gezag van de patroon aan te leren en onder diens toezicht de voor zijn opleiding noodzakelijke leergangen te volgen.".

Art. 32.Artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 mei 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013203383 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2013 tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (1) sluiten wordt aangevuld met een paragraaf 1ter, luidend als volgt: " § 1ter. Het Instituut heeft als opdracht de informatie, de steun en de coördinatie van de voorziening van het industrieel leerlingwezen van beroepen uitgeoefend door loontrekkende werknemers bij of krachtens een wettelijke of decretale bepaling.".

Art. 33.Met uitzondering van artikel 28, treedt dit decreet in werking op 1 augustus 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 20 juli 2016.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Stukken van het Waalse Parlement, 541 (2015-2016) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare zitting van 19 juli 2016.

Bespreking.

Volledig verslag, openbare zitting van 20 juli 2016.

Stemming.

^