Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 december 2013
gepubliceerd op 23 januari 2014

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 juli 2013, gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, waarbij, voor het jaar 2014, de bijdrage van Wallonië in de financiering van het "Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture "FRIA" wordt verhoogd (1)

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029009
pub.
23/01/2014
prom.
18/12/2013
ELI
eli/decreet/2013/12/18/2014029009/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 juli 2013, gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, waarbij, voor het jaar 2014, de bijdrage van Wallonië in de financiering van het "Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture "FRIA" (Fonds voor de opleiding tot onderzoek in de industrie en de landbouw) wordt verhoogd (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord, op 11 juli 2013 gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, waarbij, voor het jaar 2014, de bijdrage van Wallonië in de financiering van het "Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture "FRIA" (Fonds voor de opleiding tot onderzoek in de industrie en de landbouw) wordt verhoogd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 18 december 2013.

De Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS _______ Nota (1) Zitting 2013 - 2014. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 568-1. - Verslag, nr. 568-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 18 december 2013.

Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, waarbij, voor het jaar 2014, de bijdrage van Wallonië in de financiering van het "Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture "FRIA" (Fonds voor de opleiding tot onderzoek in de industrie en de landbouw) wordt verhoogd De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de heer Rudy Demotte, Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, en door de heer Jean-Marc Nollet, Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap en Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de heer Rudy Demotte, Minister-President van de Regering van het Waalse Gewest, en door de heer Jean-Marc Nollet, Vice-President van de Regering van het Waalse Gewest, Gelet op de artikelen 127, 128 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Overwegende dat de noodzakelijke solidariteit tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzonderheid op de gebieden van het wetenschappelijk onderzoek tot uiting moet komen;

Overwegende dat de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek van wezenlijk belang is voor de duurzame ontwikkeling van de Waalse samenleving en economie;

Overwegende dat dit akkoord bijdraagt tot het intensifiëren van de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en gunstig is voor de bevolking en de instellingen van beide entiteiten;

Zijn overeengekomen als volgt :

Artikel 1.In artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 22 juni 2000 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over de financiering van de samenwerking in het kader van gemeenschappelijke beleidsacties, over de Europese Structuurfondsen en de ontwikkeling van cultuurondernemingen, wordt de volgende bepaling toegevoegd : "4.4. In afwijking van punt 4.1 van dit artikel, wordt het bedrag dat door het Waalse Gewest in 2014 wordt bestemd, met het bedrag van 5.371.000 EUR verhoogd. Dat bedrag wordt aangepast aan de schommelingen van de gezondheidsindex van de consumptieprijzen, door die te vermenigvuldigen met een aanpassingscijfer dat wordt berekend volgens de formule : Gezondheidsindex van januari 2014 Gezondheidsindex van januari 2013 ".

Art. 2.Dit akkoord wordt in twee originele versies gesloten.

Art. 3.Dit akkoord treedt in werking op 1 januari 2014.

Namen, 11 juli 2013.

Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderzoek, J.-M. NOLLET Voor het Waalse Gewest : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Onderzoek, J.-M. NOLLET

^