Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 februari 2017
gepubliceerd op 05 april 2017

Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201834
pub.
05/04/2017
prom.
16/02/2017
ELI
eli/decreet/2017/02/16/2017201834/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie

Artikel 1.Artikel 1 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, gewijzigd bij de decreten van 20 november 2008, 3 april 2009, 22 juli 2010, 22 december 2010, 23 januari 2014, 27 maart 2014 en 22 januari 2015 wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.De in artikel 2 bedoelde transversale maatregelen zijn van toepassing : 1° op de volgende beleidsgroepen : a) Beleidsgroep Wetenschappelijk beleid;b) Beleidsgroep Mobiliteit : c) Beleidsgroep Leefmilieu;d) Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening;e) Beleidgroep Landelijke Aangelegenheden;f) Beleidsgroep Energie;g) Beleidsgroep Huisvesting;2° op de adviescommissies van de "Conseil économique et social de Wallonie" (Sociaal-economische raad van Wallonië);a) Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen;b) "Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen);c) "Conseil wallon de l'économie sociale" (Waalse raad voor sociale economie);d) Waarnemingscentrum voor de Handel;e) "Conseil supérieur du tourisme" (Hoge Raad voor Toerisme);f) "Comité de contrôle de l'eau" (Comité voor watercontrole) g) Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling;3° op de volgende technische, erkennings- of daarmee gelijkgestelde instellingen : a) "Comité de concertation de la navigation intérieure" (Overlegcomité binnenvaart);b) "Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie" (Gewestelijk centrum vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië);c) Opvolgingscommissie opgericht in het kader van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen;d) Opvolgingscommissie opgericht in het kader van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen.e) Commissies voor schoolverplaatsingen;f) "Commission wallonne des marchés publics" (Waalse commissie inzake de overheidsopdrachten);g) "Commission d'avis sur les recours en matière d'Urbanisme" (Adviescommissie voor de beroepen inzake stedenbouw);h) "Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières" (Gewestelijke adviescommissie voor de ontginning van groeven);i) "Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires" (Wetenschappelijke commissie voor agrovoedingsproducten);j) "Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique" (Overleg- en opvolgingscomité voor landbouwkundig onderzoek);k) "Comité d'experts "Epuration individuelle " (Comité van deskundigen "Individuele zuivering");l) "Comité des experts de la Société publique de gestion de l'eau" (Comité van deskundigen van de openbare maatschappij voor waterbeheer);m) "Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale" (Adviserende en erkenningscommissie van sociale economiebedrijven);n) "Commission de suivi des associations de gestion centres-villes" (Opvolgingscommissie van de verenigingen voor stadscentrumbeheer);o) "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" (Raad van de Fiscaliteit en de Finaciën van Wallonië);p) "Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière" (Waalse hoge raad voor verkeersveiligheid);q) Opvolgingscomité ingesteld bij het decreet van 23 januari 2014 betreffende de erkenning en de structurele subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek;r) "Conseil wallon du bien-être des animaux" (Waalse Raad voor dierenwelzijn);s) "Commission consultative régionale de l'aménagement du territoire" (Gewestelijke adviescommissie ruimtelijke ordening).»

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 23 januari 2014 en 22 januari 2015, wordt gewijzigd als volgt : a) punt 4° wordt opgeheven;b) in 5° worden de woorden "de vergaderingen met raadgevende stem bijwonen " vervangen door de woorden "op de vergaderingen uitgenodigd worden";c) in 8° worden de woorden "de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne", ingesteld bij het decreet van 1 juli 1993 tot oprichting van een Hoge Raad voor Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest" opgeheven;d) in 10° wordt de zin "Deze regel is niet van toepassing op de "Commission consultative régionale de l'Aménagement du Territoire" ingesteld bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium" opgeheven;e) in 10° worden er een tweede en een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : « In afwijking van het vorige lid geven de in aritkel 1, 1°, bedoelde instellingen advies binnen vijfenveertig dagen, te rekenen van de datum van ontvangst van het volledige dossier betreffende de adviesaanvraag. De eerste en tweede leden zijn niet van toepassing op de in artikel 1, 1°, d) bedoelde Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening, noch op de in artikel 1, 2°, a) bedoelde Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen, noch op de in artikel 1, 3°, g) Adviescommissie voor de beroepen; f) 19° wordt aangevuld met volgend streepje : « - desgevallend, de gemeenschappelijke procedures betreffende de administratieve behandeling en de voorstelling van de dossiers.»

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk I/1 ingevoegd met als opschrift "Organisatie van de adviesverlenende functie in beleidsgroepen, hun opdrachten en hun samenstellingen".

Art. 4.In hoofdstuk I/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/1.§ 1. De bij dit hoofdstuk opgerichte beleidsgroepen zijn belast met opdrachten van raadgevende functie.

De zetel van die beleidsgroepen wordt gevestigd op de zetel van de "Conseil économique et social de Wallonie" die het secretariaat daarvan waarneemt. § 2. De raadregevende functie is de opdracht die erin bestaat om op verzoek van de Regering, het Parlement of op eigen initiatief adviezen uit te brengen, opmerkingen, suggesties, voorstellen of aanbevelingen te formuleren die betrekking hebben op, enerzijds, oriëntatienota's van de Regering of teksten met een algemene of strategische draagwijdte en, anderzijds, op voorontwerpen van decreten of besluiten met een reglementaire draagwijdte.

In de bij een decreet uitdrukkelijk bepaalde gevallen kan die opdracht verplicht zijn ».

Art. 5.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/2 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/2.§ 1. De Beleidsgroep Wetenschappelijk beleid wordt op eigen inititatief of op verzoek van de Regering ermee belast : 1° adviezen uit te brengen over het wetenschappelijk beleid m.b.t., enerzijds, oriëntatienota's van de Regering en, anderzijds, voorontwerpen van decreten of besluiten met een reglementaire draagwijdte; 2° middelen voor te stellen die uitgevoerd moeten worden om de ontwikkeling en de doeltreffende coördinaties van de activiteiten inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek te bevorderen zowel in de economische sector als in de academische sector, en dit, in verband met de economische, sociale en leefmilieubehoefte van het Gewest;3° suggesties over de financiering van het wetenschappelijk beleid voor de uitwerking van de begroting van het Gewest te formuleren;4° de Regering te adviseren over de deelneming van het Gewest aan de nationale, intergewestelijke en internationale activiteiten inzake wetenschappelijk en technologisch onderzoek;5° het wetenschappelijk beleid van het Gewest om de twee jaar te evalueren;6° advies uit te brengen over het meerjarenprogramma van de werken van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Prospectief beleid en Statistiek) en over zijn jaarlijkse activiteitenverslag;7° elke aanbeveling inzake statistiek, evaluatie, strategische raad of prospectief beleid aan de Regering te formuleren. Wat de in 5° bedoelde opdracht betreft, verstrekt de Regering alle nodige inlichtingen voor de uitvoering ervan aan de Beleidsgroep. § 2. De Beleidsgroep Wetenschappelijk Beleid bestaat uit twintig leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° tien vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° zes leden uit de in het Waalse Gewest actieve universitaire instellingen die door de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" kunnen worden voorgesteld;3° twee leden uit de in het Waalse Gewest actieve niet-universitaire instellingen van het hoger onderwijs die door de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" kunnen worden voorgesteld;4° twee vertegenwoordigers van de onderzoekscentra op de voordracht van Wal-Tech. De administrateur-generaal van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" woont de vergaderingen van de Beleidsgroep met raadgevende stem bij.

De Beleidsgroep wijst uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan.

Het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de Beleidsgroep worden om de dertig maanden alternerend uitgeoefend door een vertegenwoordiger van sociale gesprekspartners, enerzijds, en een vertegenwoordiger van het universitair onderwijs of het niet-universitair hoger onderwijs of van de onderzoekscentra, anderzijds. »

Art. 6.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/3 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/3.§ 1. De Beleidsgroep Mobiliteit wordt ermee belast op eigen initiatief of op verzoek van de Regering adviezen uit te brengen over : 1° de oriëntatienota's van de Regering, anderzijds, en de voorontwerpen van decreten of besluiten met een reglementaire draagwijdte, anderzijds, wat het gewestelijke mobilieitsbeleid betreft;2° de strategische planningen inzake gewestelijke mobiliteit;3° elke vraag over het openbaar het vervoer van personen over de weg in het Waalse Gewest in het kader van een nauwe coördinatie met de andere vervoersmodi in voorkomend geval;4° alle opdrachten bedoeld in het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid. Op verzoek van de Regering wordt de Beleidsgroep "Mobiliteit" wordt ermee adviezen uit te brengen over : 1° het meerjareninvesteringpslan, het vervoerplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en het meerjareninvesteringplan van Infrabel;2° elke andere aangelegenheid betreffende het vervoer en de mobiliteit die door de Regering wordt bepaald. § 2. De Beleidsgroep Mobiliteit bestaat uit éénentwintig leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° acht vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° één vertegenwoordiger van het Operationeel Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen van de Waalse Overheidsdienst;3° één vertegenwoordiger van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse Overheidsdienst;4° een vertegenwoordiger van de "Société régionale wallonne du Transport" (Waalse Gewestelijke Vervoersmaatschappij);5° een vertegenwoordiger van de "Société wallonne des Aéroports" (Waalse Maatschappij voor Luchthavens);6° een vertegenwoordiger van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren);7° twee vertegenwoordigers van de leefmilieuverenigingen erkend krachtens het Milieuwetboek, 8° twee vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen op de voordracht van de "Union des Villes et Communes de Wallonie " (Unie van de Waalse steden en gemeenten);9° een vertegenwoordiger van de intercommunales voor economische ontwikkeling op de voordracht van "Wallonie-Développement";10° een vertegenwoordiger van de autonome havens;11° twee vertegenwoordigers van de gebruikers op de voordracht van de representatieve organisaties van deze gebruikers.»

Art. 7.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/4 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/4.§ 1. De Beleidsgroep Leefmilieu wordt op eigen inititatief of op verzoek van de Regering ermee belast : 1° adviezen uit te brengen over de voorontwerpen van decreten betreffende het leefmilieu en het waterbeleid zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, 1° tot 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014 en over het duurzame ontwikkelingsbeleid in verband met het leefmilieu; 2° adviezen uit te brengen in het kader van de milieuplanning zoals bedoeld in de artikelen D.37 tot D.41 van Boek I van het Milieuwetboek; 3° adviezen uit te brengen over de ontwerpen van reglementaire besluiten genomen in uitvoering van de bepalingen van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek en in de andere gevallen bepaald bij hetzelfde Wetboek en over de ontwerpen van reglementaire besluiten genomen krachtens het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, met uitzondering van de uitvoeringsbesluiten van de hoofdstukken V en X van dat dacreet;4° de taken uit te voeren die hem krachtens Boek I en Boek II van het Milieuwetboek worden toevertouwd;5° adviezen uit te brengen over de classificatie van de steenbergen zoals bedoeld in het decreet van 9 mei 1985 betreffende de ontsluiting van de steenbergen; 6° adviezen uit te brengen zoals bedoeld in de artikelen D.II.3, D.II.7, D.II.12, D.II.47, D.II.48, D.II.49, D.II.51, D.II.52, D.VIII.5, D.VIII.30, D.VIII.31 en D.VIII33 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

De Beleidsgroep wordt ermee belast alle andere opdrachten die de Regering hem kan toevertouwen, uit te voeren. § 2. De Beleidsgroep Leefmilieu bestaat uit zeventien voortdurende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° acht vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° vier vertegenwoordigers van de leefmilieuverenigingen erkend krachtens het Milieuwetboek;3° twee vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen op de voordracht van de "Union des Villes et Communes de Wallonie " (Unie van de Waalse steden en gemeenten);4° twee leden die door in het Waalse Gewest actieve universitaire instellingen kunnen worden voorgesteld, en die bevoegd zijn in één van de volgende gebieden : a) ecologie, natuurwetenschappen;b) agronomie, bosbouw, hulpbronnen van de ondergrond;c) economie en milieurecht;d) toegepaste wetenschappen : industriële vervuilingen, waterbeheer, beheer van de luchtkwaliteite, afvalbeheer;e) openbare gezondheid, toxicologie;5° een vertegenwoordiger van de gebruikers op de voordracht van de representatieve gebruikersverenigingen. § 3. In geval van dossier betreffende het Waterbeleid zetelt de afdeling Water binnen de Beleidsgroep met stemrecht en bestaat ze uit tien tot elf bijkomende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° acht leden ter vertegenwoordiging van de sector van de waterproductie en -distributie, van de sanering en van de ontwatering op de voordracht van Aquawal;2° één vertegenwoordiger van de representatieve vissersverenigingen;3° een vertegenwoordiger van de riviercontracten;4° een vertegenwoordiger van verenigingen van landbouwers, tuinbouwers of fokkers indien de sector niet door de sociale gesprekspartners wordt vertegenwoordigd. § 4. In geval van dossier betreffende het afvalbeleid zetelt de afdeling "Afvalstoffen" binnen de Beleidsgroep met stemrecht en bestaat ze uit negen tot tien aanvullende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° drie vertegenwoordigers van de permanente Conferentie van de Waalse intercommunales voor afvalbeheer;2° twee vertegenwoordigers van de professionele verenigingen van de privaatrechtelijke operatoren van de afvalstoffensector;3° twee vertegenwoordigers van de sectoren van de chemie, van de cementfabrieken, van de elektriciteit, van de metallurgische fabricages, van de bouw, van de staanindustrie, van de industrie van de terugwinning van de verpakking of van de afvalbehandeling, en van wie de sector niet door de sociale gesprekspartners wordt;4° een vertegenwoordiger van de sociale economie actief in de milieusector;5° een vertegenwoordiger van verenigingen van landbouwers, tuinbouwers of fokkers indien de sector niet door de sociale gesprekspartners wordt vertegenwoordigd;6° een vertegenwoordiger van het " Institut scientifique de service public " (Openbaar Wetenschappelijk Instituut); § 5. In geval van dossier betreffende het grondenbeleid zetelt de afdeling Gronden binnen de Beleidsgroep met stemrecht en bestaat ze uit negen tot tien aanvullende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° drie vertegenwoordigers van de industriële sector;2° twee vertegenwoordigers belast met de waterproductie en -distributie op de voordracht van Aquawal;3° een vertegenwoordiger van de professionele vereniging die de sector van de sanering van de gronden vertegenwoordigt;4° een vertegenwoordiger van de professionele vereniging die de sector van de studiebureaus vertegenwoordigt;5° een vertegenwoordiger van de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" (Openbare maatschappij voor hulpverlening inzake de verbetering van het leefmilieu);6° een vertegenwoordiger van het " Institut scientifique de service public ";7° een vertegenwoordiger van verenigingen van landbouwers, tuinbouwers of fokkers indien de sector niet door de sociale gesprekspartners wordt vertegenwoordigd.»

Art. 8.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/5 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/5.§ 1. De Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening is op eigen initiatief of op verzoek van de Regering belast met de opdrachten toevertrouwd krachtens artikel D.I.4. van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. § 2. De samenstelling van de Beleidsgroep Ruimtelijke Ordening wordt bepaald in artikel D.I.5. van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. »

Art. 9.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/6 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/6.§ 1. De Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden wordt op eigen inititatief of op verzoek van de Regering ermee belast : 1° advies uit te brengen over de oriëntatienota's van de Regering, anderzijds, en de voorontwerpen van decreten of besluiten met een reglementaire draagwijdte, anderzijds, over het gewestelijke mobilieitsbeleid betreffende : a) de natuurbescherming en -behoud, met uitzondering van de invoer, uitvoer en doorvoer van niet-inheemse plantensoorten alsook van de niet-inheemse dierensoorten en de lijken ervan;b) de jacht, met uitzondering van de fabricage, de verhandeling en het bezitten van jachtwapens en de vogeljacht;b) de riviervisvangst en visteelt;d) de bossen;e) de houtfilière;f) de landbouw, de agrovoeding of de voeding;2° alle opdrachten uit te voeren die hem krachtens de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud worden toevertrouwd;3° alle opdrachten betreffende de bossen en wouden en de houtfilière uit te voeren die hem krachten het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek worden toevertrouwd;4° alle opdrachten betreffende de landbouw, de agrovoeding en de voeding uit te voeren die hem krachten het decreet van 27 maart 2014 betreffende het LAndbouwwetboek worden toevertrouwd; § 2. De Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden bestaat uit zestien voortdurende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° twee vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° twee vertegenwoordigers van de leefmilieuverenigingen erkend krachtens het Milieuwetboek, 3° twee vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen op de voordracht van de "Union des Villes et Communes de Wallonie ";4° twee vertegenwoordigers op de voordracht van de Waalse landbouwverenigingen, onder wie een lid dat in de Afdeling Landbouw, Agrovoeding en Voeding zetelt;5° twee vertegenwoordigers op de voordracht van de bosverenigingen en de houtfilière, onder wie een lid dat in de Afdeling Bos en Houtfilière zetelt;6° twee vertegenwoordigers van de verenigingen van de landelijke privé-eigenaars;7° een vertegenwoordiger van de verenigingen van de openbare eigenaars;8° de voorzitter van de Adeling Visvangst of zijn vertegenwoordiger;8° de voorzitter van de Adeling Jacht of zijn vertegenwoordiger;9° de voorzitter van de Adeling Natuur of zijn vertegenwoordiger; Een vertegenwoordiger van het Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst woont de vergaderingen van de beleidsgroep met raadgevende stem bij.

De voortdurende leden zetelen in aanwezigheid van één van de in de §§ 3 tot 7 bedoelde afdelingen. § 3. In geval van dossier betreffende het Natuurbehoud zetelt de afdeling Natuur binnen de Beleidsgroep met adviserende stem en bestaat ze uit tien aanvullende leden, onder wie minstens een Duitstalig lid, die aangewezen worden door de Regering als volgt : 1° zes leden uit de Hoge Scholen, de Onderzoeksinstituten of de in het Waalse Gewest actieve universitaire instellingen, waaronde de studie- of onderzoekprogramma's de volgende vakken of gebieden betreffen : a) het plantenrijk;a) het dierenrijk;c) de kennis en het beheer van het natuurlijk milieu;2° vier vertegenwoordigers uit de Verbonden, Verenigingen of niet-gouvernementele Organisaties met als doel het natuurbehoud en de milieubescherming, van wie de bevoegdheden uitgeoefend op het geheel van het Waalse grondgebied of op een belangrijk deel van dat grondgebied de volgende aspecten of indicatieve thema's betreffen : De bescherming van de biodiversiteit, het beheer van de beschermde natuurlijke sites, de natuurbehoudeducatie, de ontwikkeling van de natuurlijke parken, de vorming van de natuur-gidsen. § 4. In geval van dossier betreffende de jacht zetelt de afdeling Jacht binnen de Beleidsgroep met adviserende stem en bestaat ze uit achtttien aanvullende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° zestien vertegenwoordigers, onder wie minstens een Duitstalig lid, van de verschillende jachgebieden, van de verschillende jachtpraktijken en de meest representatieve jachtverenigingen of -groeperingen;2° twee vertegenwoordigers van de wetenschappelijke kring in rechstreeks verband met de jacht of het wild. De in 1° bedoelde leden zijn houder van een jachtvergunning die in het Waalse Gewest wordt afgegeven. § 5. In geval van dossier betreffende de visvangst zetelt de afdeling Visvangst binnen de Beleidsgroep met adviserende stem en bestaat ze uit twintig aanvullende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° zestien vertegenwoordigers van de verenigingen van vissers, onder wie minstens een Duitstalig lid;2° twee vertegenwoordigers van de viskwekers;3° twee vertegenwoordigers van de wetenschappelijke kringen die rechtstreeks verband houden met het vissen en de visbiologie. De in 1° bedoelde leden zijn houder van een visvergunning die in het Waalse Gewest wordt afgegeven. § 6. In geval van dossier betreffende het bos of de houtfilière zetelt de afdeling Bos en Houtfilière binnen de Beleidsgroep met adviserende stem en bestaat ze uit veertien aanvullende leden, onder wie minstens een Duitstalig lid, die aangewezen worden door de Regering als volgt : 1° twee vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° zes vertegenwoordigers van de verenigingen van de houtfilière;3° twee leden uit de in het Waalse Gewest actieve universitaire instellingen die de opleiding van de ingenieurs op het gebied van de natuur en de bossen organiseren;4° twee vertegenwoordigers van de verenigingen betreffende de sociaal-recreatieve functie van het bos;5° twee vertegenwoordigers van de verenigingen van aannemers van boswerkzaamheden. Een vertegenwoordiger van een Duitstalige vereniging van de houtfilière woont de vergaderingen van de afdeling met raadgevende stem bij. § 7. In geval van dossier betreffende de landbouw, de agrovoeding en de voeding zetelt de afdeling Landbouw, Agrovoeding en Voeding binnen de Beleidsgroep met adviserende stem en bestaat ze uit twintig aanvullende leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° twee vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° acht vertegenwoordigers op de voordracht van de Waalse landbouwverenigingen, onder wie minstens een Duitstalig lid;3° zes vertegenwoordigers op de voordracht van de beroepsverenigingen van de sector agrovoeding en distributie;4° twee vertegenwoordigers van de verbruikers op de voordracht van de representatieve verbruikersverenigingen;5° twee leden uit de wetenschappelijke en onderzoekskring die door de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur" kunnen worden voorgesteld. § 8. De Regering wijst voor elke van de afdelingen bedoeld in de §§ 3 tot 7 een voorzitter aan die ermee belast wordt de vergaderingen van de beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden voor te zitten. »

Art. 10.In hetzelfde hoofdstuk I/1 wordt een artikel 2/7 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/7.§ 1. De beleidsgroep "Energie" is met belast met de opdrachten bedoeld in artikel 51, § 1, van het decreet 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en in artikel 44 van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt. § 2. De samenstelling van de beleidsgroep Energie wordt bepaald in artikel 51, § 2, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. »

Art. 11.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/8 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/8.§ 1. De beleidsgroep Huisvesting is belast met de opdrachten bedoeld in artikel 200 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen. § 2. De samenstelling van de beleidsgroep Huisvesting wordt in artikel 200 van hetzelfde Wetboek bepaald. »

Art. 12.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/9 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/9.De volgende maatregelen zijn van toepassing op de in de artikelen 2/2 tot 2/8 bedoelde beleidsgroepen : 1° de adviesaanvragen van de vakministers gemandateerd door de Regering worden aan de "Conseil économique et social de Wallonie" gericht. De adviesaanvragen vermelden de beleidsgroep(en) met, in voorkomend geval, de aanvullende identificatie van de betrokken afdeling waarvan het advies wordt aangevraagd, onverminderd artikel 4, § 2, van het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat betreft de "Conseil économique et régional pour la Wallonie", van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de economische planning en decentralisatie en tot instelling van een "Conseil économique et social de Wallonie ».

De adviesaanvragen uitgaande van het parlementair initiatief dienen geformuleerd te worden bij een beslissing van een commissie van het Parlement.

Ze worden gericht aan de "Conseil économique et social de Wallonie".

Ze vermelden welke beleidsgroep(en) en, in voorkomend geval, welke afdeling ervan om advies wordt gevraagd.

De "Conseil économique et social de Wallonie" vraagt om en maakt het advies van betrokken beleidsgroepen over. Een afschrift ervan wordt aan de Regering overgemaakt.

De "Conseil économique et social de Wallonie" vraagt het advies van de beleidsgroep(en) zoasl geïdentificeerd door de Regering en maakt bedoeld advies over; 2° de beleidsgroepen kunnen in het kader van een adviesprocedure gezamenlijk bijeenkomen;3° behoudens andersluidende bepaling behoorlijk gemotiveerd en uidtrukkelijk voorzien door de Regering wordt geen presentiegeld als vergoeding toegekend aan de leden van de beleidsgroepen. De vergoedingen waarop ze in die hoedanigheid kunnen aanspraak maken, zijn ten laste van de dotatie van de "Conseil économique et social de Wallonie"; 4° de maatregelen bedoeld in het decreet van 27 maart 2004 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen zijn van toepassing op de beleidsgroepen.»

Art. 13.In hetzelfde hoofdfstuk I/1 wordt een artikel 2/10 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/10.De werkingskosten van de beleidsgroepen zijn ten laste van de door de Regering toegekende dotatie van de "Conseil économiqu et social de Wallonie" en dit, onverminderd de regels bedoeld in het decreet van 25 mei 1983 tot wijziging, wat betreft de "Conseil économique et régional pour la Wallonie", van de kaderwet van 15 juli 1970 houdende organisatie van de economische planning en decentralisatie en tot instelling van een "Conseil économique et social de la Région wallonne". »

Art. 14.In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk I/2 ingevoegd met als opschrift "Raadgevende functie van de plaatselijke besturen".

Art. 15.In hoofdstuk I/2, ingevoegd bij artikel 14, wordt een artikel 2/11 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/11.Aan het advies van de "Union des Villes et des Communes de Wallonie" wordt onderworpen : 1° elk ontwerp en voorstel van decreet van het Waalse Parlement alsook elk ontwerp van besluit van de Waalse Regering dat een weerslag zou kunnen hebben op de financiën en/of het bestuur van de steden, gemeenten en provincies, met uitzondering van de decreten betreffende de algemene ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegrotingvan het Waalse Gewest;2° elk ontwerp van omzendbrief betreffende de steden en gemeenten".»

Art. 16.In hetzelfde hoofdstuk I/1 wordt een artikel 2/12 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/12.Aan het advies van de Federatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de "Union des Villes et des Communes de Wallonie" onderworpen wordt : 1° elk ontwerp en voorstel van decreet van het Waalse Parlement alsook elk ontwerp van besluit van de Waalse Regering dat een weerslag zou kunnen hebben op de financiën en/of het bestuur van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met uitzondering van de decreten betreffende de algemene ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegrotingvan het Waalse Gewest;2° elk ontwerp van omzendbrief betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn".»

Art. 17.In hetzelfde hoofdfstuk I/2 wordt een artikel 2/13 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/13.Aan het advies van de "Association des provinces wallones" (Vereniging van de Waalse provincies) wordt onderworpen : 1° elk ontwerp en voorstel van decreet van het Waalse Parlement alsook elk ontwerp van besluit van de Waalse Regering dat een weerslag zou kunnen hebben op de financiën en/of het bestuur van de provincies, met uitzondering van de decreten betreffende de algemene ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegrotingvan het Waalse Gewest;2° elk ontwerp van omzendbrief betreffende de provincies".»

Art. 18.In hetzelfde hoofdfstuk I/2 wordt een artikel 2/14 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 2/14.Artikel 2, § 1, 10°, is van toepassing op de in de artikelen 2 tot 1er bedoelde beleidsgroepen : »

Art. 19.De artikelen 3 tot 7 van hetzelfde decreet worden opgeheven.

Art. 20.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt afdeling 2, die artikel 9 omvat, opgeheven.

Art. 21.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt afdeling 3, die artikel 10 omvat, opgeheven.

Art. 22.In hoofdstuk II van hetzelfde decreet wordt afdeling 5, die de artikelen 15 tot 24 omvat, opgeheven.

Art. 23.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt afdeling 1, die de artikelen 40 tot 42 omvat, opgeheven.

Art. 24.In artikel 43 van hetzelfde decreet worden de woorden "bedoeld in dit decreet" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 1, 3°". HOOFDSTUK II. - Wijzigingsbepalingen betreffende de adviesverlende functie Afdeling 1. - Wijzigingen betreffende de invoering van de beleidsgroep

"Wetenschappelijk beleid"

Art. 25.In artikel 1 van het decreet van 4 december 2003 betreffende de oprichting van het " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt opgeheven;3° in 4° worden de woorden "bedoeld in artikel 5" vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 17/1".

Art. 26.In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk II, dat de afdelingen 1 tot 3 en de artikelen 2 tot 7 omvat, opgeheven.

Art. 27.In hetzelfde decreet wordt, na artikel 17, een hoofdstuk III/1 ingevoegd, luidend als volgt : « Waarnemingscentra ».

Art. 28.In hoofdstuk I/1, ingevoegd bij artikel 27, wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 17/1.Het Instituut kan in zijn taak bijgestaan worden door waarnemingscentra waarvan de lijst door de Regering wordt bepaald.

Een waarnemingscentrum is een sectorale maatschappelijke raad die ermee belast wordt om uitleg te geven aan de bevoegde Minister en aan de Regering over een specifiek activiteitsgebied.

Het Instituut kan bijdragen bij de waarnermingscentra aanvragen. »

Art. 29.In hetzelfde hoofdfstuk III/1 wordt een artikel 17/2 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 17/2.Onverminderd de opdrachten die hun bij besluit worden toevertrouwd zijn de opdrachten van de in artikel 17/1, eerste lid, bedoelde waarnemingscentra in het kader van dit decreet de volgende : 1° een geheel van statistische indicatoren betreffende hun activiteitengebied vaststellen en bijwerken om een voorspellende analyse van de ontwikkeling ervan mogelijk te maken;2° voor een voortdurende verspreiding van de behandelde informatie zorgen;3° verschillende evaluaties in hun activiteitengebied uitvoeren of laten uitvoeren;4° adviezen uitbrengen over de vragen met een wetenschappelijk karakter ter attentie van de Regering en van het Instituut.»

Art. 30.In hetzelfde hoofdfstuk III/1 wordt een artikel 17/3 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 17/3.Elk waarnemingscentrum wordt bijgestaan door een sectorale cel die binnen het Instituut gespecialiseerd is en die belast is met het uivoering van de sectorale onderzoeken bepaald in hun activiteitenprogramma alsook met het waarnemen van het secretariaat van het waarnemingscentrum. »

Art. 31.In hetzelfde decreet worden de woorden "Afdeling 6 - Slotbepalingen" vervangen door de woorden "Hoofdstuk III/2 - Slotbepalingen".

Art. 32.In artikel 61, vierde lid, van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië worden de woorden "Raad voor Wetenschapsbeleid" vervangen door de woorden "beleidgsgroep "Wetenschappelijk Beleid"".

Art. 33.In artikel 15 van het decreet van 28 november 2013 houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" (Agentschap Ondernemen en Innoveren), afgekort : A.E.I, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden « "Conseil wallon de la Politique scientifique" (Waalse raad voor Wetenschappelijk Beleid) " vervangen door de woorden "beleidsgroep "Wetenschappelijk Beleid" »;2° het tweede lid wordt gewijzigd en aangevuld als volgt "die binnen dertig dagen, wat betreft de Raad, en binnen vijfenveertig dagen, wat betreft de beleidsgroep, gezamenlijk hun opmerkingen meedelen";3° in het derde lid worden de woorden "van die Raden" vervangen door de woorden "van die Raad en van die beleidsgroep".

Art. 34.Het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende oprichting van een Raad van het Wetenschappelijk beleid in het Waalse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van 1 juli 1993, 6 februari 2003 en 30 april 2009 wordt opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen betreffende de invoering van de Beleidsgroep

Mobiliteit

Art. 35.Artikel 33bis van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest, ingevoegd bij het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie wordt opgeheven.

Art. 36.Het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid wordt gewijzigd als volgt : 1° artikel 2, 2°, wordt vervangen als volgt : "Beleidsgroep Mobiliteit" : de beleidsgroep opgericht in artikel 2/3 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie";2° in artikel 4, § 2, wordt de zin "De gewestelijke commissie wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van de werken en kan elk ogenblik de suggesties die ze nodig acht, formuleren" vervangen als volgt : « De beleidsgroep Mobiliteit wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang van de werken en kan elk ogenblik de suggesties die hij nodig acht, formuleren »;3° in de artikelen 6, § 2, eerste lid, 7, 11 en 22 worden de woorden "de gewestelijke commissie" vervangen door de woorden "de beleidsgroep "Mobiliteit"";4° in artikel 6, § 2, tweede lid, worden de woorden "de gewestelijke commissie" vervangen door de woorden "de Beleidsgroep Mobiliteit";5° in artikel 11 worden de woorden "De gemeenten en de gewestelijke commissie" vervangen door de woorden "De gemeenten en de Beleidsgroep Mobiliteit";6° in de artikeenl 21 en 29 worden de woorden "aan de gewestelijke commissie" vervangen door de woorden "aan de Beleidsgroep Mobiliteit".

Art. 37.Het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 tot oprichting van een "Comité consultatif des transports publics de personnes par route" (Adviescomité voor het openbaar personenvervoer over de weg wordt opgeheven. Afdeling 3. - Wijzigingen betreffende de invoering van de Beleidsgroep

Leefmilieu Onderafdeling 1. - Wijzigingen van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek

Art. 38.In Boek I van het Milieuwetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel D.6 van hetzelfde Boek, vervangen bij het decreet van 31 mei 2007 en gewijzigd bij het decreet van 22 juli 2010 wordt 4° vervangen als volgt : « 4° Beleidsgroep Leefmilieu : de beleidsgroep bedoeld in artikel 2/4 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie; »; 2° artikel D.7 van hetzelfde Boek wordt opgeheven. 3° artikel D.8 van hetzelfde Boek wordt vervangen door hetgeen volgt : « D.8. De Beleidsgroep Leefmilieu is ermee belast de taken uit te voeren die hem toevertrouwd worden bij de artikelen 30 tot 48 et 49 tot 81. »; 4° artikel D.9 van hetzelfde Boek wordt opgeheven. 5° in artikel D.20.3., § 1, 4°, van hetzelde Boek, ingevoegd bij het decreet van 16 maart 2006 worden de woorden "door de CWEED" vervangen door de woorden "door de beleidsgroep Leefmilieu"; 6° in artikel D.28-17, § 3, van hetzelde Boek, ingevoegd bij het decreet van 23 januari 2014, wordt 6° vervangen als volgt : « 6° een vertegenwoordiger van de beleidsgroep Leefmilieu; » 5° in artikel D.35, van hetzelde Boek worden de woorden "de in artikel 7 bedoelde Waalse milieuraad voor de duurzame ontwikkeling" vervangen door de woorden "de Beleidsgroep Leefmilieu" en worden de woorden "De Waalse milieuraad voor de duurzame ontwikkeling (CWEDD)" vervangen door de woorden "De beleidsgroep Leefmilieu"; 8° in de artikelen D.36, D.38, D.42, D.53, § 1, derde lid, en § 2, eerste en tweede leden van hetzelfde Boek worden de woorden "de CWEDD" telkens vervangen door de woorden "de beleidsgroep Leefmilieu"; 8° in de artikelen D.56, § 4, eerste lid, en D.57, § 3 van hetzelfde Boek worden de woorden "aan de CWEDD" telkens vervangen door de woorden "aan de beleidsgroep Leefmilieu; 10° in artikel D.70, eerste lid, van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2007 wordt de zin "Elke intrekking van erkenning vereist het advies van de " CWEDD " alsook van de Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening bedoeld in artikel 1 van het CWATUP als het effectonderzoek dat kwalitatief duidelijk te wensen overlaat, betrekking heeft op een plan van aanleg of een ontwerp van ruimtelijke ordening, stedenbouw of infrastructuur." ogeheven; 8° in artikel D.72 van hetzelfde Boek, gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2007, worden de woorden "De CWEDD" vervangen door de woorden "De beleidsgroep Leefmilieu"; 12° in artikel D.86, § 3, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011, van hetzelfde Boek wordt de zin « Het advies van de "Commission régionale des déchets" (Gewestelijke commissie voor afvalstoffen), van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling) en van de "Commission consultative de l'eau" (Adviescommissie inzake water) wordt gevraagd wanneer de ontwerpen van milieu-overeenkomsten betrekking hebben op materies waarvoor ze bevoegd zijn. » Vervangen door de zin "Het advies van de beleidsgroep Leefmilieu wordt gevraagd wanneer de ontwerpen van milieu-overeenkomsten betrekking hebben op materies waarvoor hij bevoegd is.".

Art. 39.In Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : In Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 2° in Deel I, Titel III, van hetzelfde Boek, wordt hoofdstuk I, dat artikel D.3 omvat, opgeheven; 3° in artikel D.11, § 5, van hetzelde Boek wordt de zin "Het brengt regelmatig de wateradviescommissie op de hoogte van de resultaten van zijn werkzaamheden of studies" vervangen door de zin "Het brengt regelmatig de beleidsgroep Leefmilieu op de hoogte van de resultaten van zijn werkzaamheden of studies."; 4° in artikel D.22, § 10, van hetzelfde Boek worden de woorden "van de Wateradviescommissie" vervangen door de woorden "van de beleidsgroep Leefmilieu"; 8° in de artikelen D.26, § 4, D.27, § 4, en D.28, § 4, van hetzelfde Boek worden de woorden « de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" » telkens vervangen door de woorden de beleidsgroep Leefmilieu en worden de woorden "de Wateradviescommissie" opgeheven; 6° In artikel D.156 van hetzelfde decreet, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in § 1, derde lid, worden de "van de Wateradviescommissie" vervangen door de woorden "van de beleidsgroep Leefmilieu";b) in § 1, vierde lid, worden de woorden "van dezelfde commissie" vervangen door de woorden "van de beleidsgroep Leefmilieu";a) in § 2, worden de woorden "van de wateradviescommissie" vervangen door de woorden "van de beleidsgroep Leefmilieu". Onderafdeling 2. - Diverse wijzigingen

Art. 40.In de artikelen 14, § 1, tweede lid, § 2, eerste lid, § 3 en § 4, derde lid, 17, § 1, tweede lid, § 3 en § 4, derde lid, 18ter, § 2, tweede lid, 33, § 3, eerste lid, en § 4, zevende lid, 42, vierde lid, 43, § 4, eerste lid, 44, zevende lid, 46, § 2, eerste lid, 50, § 2, tweede en derde lid, 51, § 3, eerste lid, 52, § 3, vierde lid, 136bis, § 2, eerste lid, en 6, 168, tweede lid, 169, § 2, eerste lid, en 256/5, eerste lid van het "Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Erfgoed" worden de woorden « "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse milieuraad voor de duurzame ontwikkeling) » telkens vervangen door de woorden "beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 41.In artikel 3 van het decreet van 9 mei 1985 betreffende de ontsluiting van de steenbergen, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008, worden de woorden « en na advies van de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" » vervangen door de woorden "en na advies van de beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 42.In het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk VII wordt afdeling 2 die artikel 33 omvat, opgeheven;2° artikel 71 wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel 19, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij het decreet van 6 november 2008, worden de woorden "de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" vervangen door de woorden "de beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 44.In artikel 18, eerste lid, van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen worden, in de Franse versie, de woorden "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" vervangen door de woorden "beleidsgroep "Leemilieu".

Art. 45.Het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid wordt gewijzigd als volgt : 1° artikel 2, 5°, wordt vervangen als volgt : "Beleidsgroep Leefmilieu" : de beleidsgroep opgericht in artikel 2/4 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;2° in de artikelen 6, § 2, 28, eerste ld, 29, tweede lid, en 31, derde lid worden de woorden "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" telkens vervangen door de woorden "Beleidsgroep Leefmilieu.

Art. 46.In artikel 3,1°, tweede lid,, van het decreet van 27 juni 2013 betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling worden de woorden « "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling)" en de gebeurlijke afkortingen tot "CWEDD" » vervangen door de woorden "Beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 47.2° in de artikelen 13, § 3, en 19, § 5, eerste lid, van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen worden de woorden "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (Waalse Milieuraad voor Duurzame Ontwikkeling)" telkens vervangen door de woorden "Beleidsgroep Leefmilieu".

Art. 48.Het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 1996 betreffende de samenstelling en de werking van de Afvalstoffencommissie wordt opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen betreffende de invoering van de Beleidsgroep

Landelijke Aangelegenheden

Art. 49.In de jachtwet van 28 februari 1882 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 1, § 1, 3° wordt vervangen door wat volgt : « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden : de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Jacht", bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 4 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;»; 2° artikel 1, § 2, wordt opgeheven;3° in de artikelen 1ter, 1quater, 1quinquies, 1sexies, 2, 7, 9, 9bis, 10, 12, 12bis, 12ter en 30ter worden de woorden "de Raad" telkens vervangen door de woorden "de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden".

Art. 50.In de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 16 worden de woorden "de bij artikel 32 bedoelde Hoge Raad voor natuurbehoud" vervangen door de woorden « de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 3 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie »;2° in artikel 16 worden het woord "Raad" vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" »;3° in de artikelen 17, 30, 33, 56, § 3, 58quinquies worden de woorden "Hoge Raad voor natuurbehoud" telkens vervangen door de woorden "Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden.4° in artikel 33, tweede lid, worden de woorden "De Raad en ieder der kamers dienen" vergangen door de woorden « De Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" dient »;5° in artikel 33, derde lid, worden de woorden "de hoge Raad" vergangen door de woorden « de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" »;6° in artikel 33, vijfde lid, worden de woorden "hoge Jachtraad" vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Jacht" »;7° in artikel 33, zesde lid, worden de woorden "hoge Bosraad" vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Bos en Houtfilière" »;8° in artikel 33, zevende lid, worden de woorden "hoge Landbouwraad" vergangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Landbouw, Agrovoeding en Voeding" »;3° in de artikelen 36 en 37 worden de woorden "van de hoge Raad voor natuurbehoud of van de bevoegde kamer van die (hoge) Raad" telkens vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" »;10° in hoofdstuk IX wordt het opschrift van afdeling 1 vervangen door wat volgt : « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" »;11° artikel 52 van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 11 april 1987, wordt vervangen als volgt : « Art.52. De beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur", bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 3, van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie oefent in het Waalse Gewest de bevoegdheden uit die door de hoofdstukken II tot VI toegekend zijn aan de Hoge Raad voor natuurbehoud en aan de Waalse Kamer ervan, opgericht door artikel 32, behalve wat de uitvoering van artikel 5, eerste lid, betreft. »; 12° artikel 53, ingevoegd bij het decreet van 11 april 1984, wordt opgeheven;13° In artikel 54, ingevoegd bij het decreet van 11 april 1984 worden de woorden "Waalse Hoge Raad" vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" ».

Art. 51.In het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken worden de volgende wijzigingen aangebracht : 3° in de artikelen 4, § 3, 17, § 5, en 20 worden de woorden "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), dan wel "Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud" telkens vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" »;2° het opschrift van hoofdstuk V, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 20008, wordt vervangen als volgt : « Raadpleging van de beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden", afdeling "Natuur" ».

Art. 52.In Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel D.27, § 4, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, worden de woorden « de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad), zoals ingesteld bij artikel 24 van hetzelfde decreet » vervangen door de woorden « de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Visvangst", bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 5, van et decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie »; 2° in artikel D.28, § 4, gewijzigd bij het decreet van 27 maart 2014, worden de woorden « de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad), zoals ingesteld bij artikel 24 van hetzelfde decreet » vervangen door de woorden « de Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Visvangst", bedoeld in artikel 2/6, §§ 1,2 en 5, van et decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie ».

Art. 53.In het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van titel II wordt vervangen als volgt : « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Bos en Houtfilière" »;2° artikel 6 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Art.6. De "Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Bos en Houtfilière", bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 6 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie is belast met de opdrachten die hem bij of krachtens dit Wetboek worden toevertrouwd.

Hij wordt er bovendien mee belast advies, op eigen initiatief of op verzoek van de Regering, uit te brengen over de vraagstukken van algemeen nut betreffende de houten, de bossen en de houtfilière »; 3° in de artikelen 7 en 60 worden de woorden "Conseil supérieur wallon des forêts et de la filière bois" telkens vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Bos en Houtfilière" »;4° in artikel 64, van hetzelfde decreet worden de woorden "Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature" telkens vervangen door de woorden « beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" ».

Art. 54.In het decreet van 27 maart 2014 betreffende het Waalse Landbouwwetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in titel III wordt het opschrift van hoofdstuk I vervangen als volgt : « Beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Landbouw, Agrovoeding en Voeding" »; 2° artikel D.64 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : « Art. D.64. De Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Landbouw, Agrovoeding en Voeding" bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 7, van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie heeft als opdracht advies uit te brengen over elk vraagstuk van algemeen beleid of over de ontwerpen van decreten en besluiten in verband met landbouw, hem voorgelegd door de Regering of het strategisch comité voor landbouw, agrovoeding of voeding.

De Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Landbouw, Agrovoeding en Voeding "kan op eigen initiatief advies uitbrengen in verband met elk desbetreffend vraagstuk."; 3° de artikelen D.65, D.66 en D.67 van hetzelfde decreet worden opgeheven. 4° in de artikelen D.83, D.85, D.90 van hetzelfde decreet worden de woorden « "Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de l'Alimentation" » telkens vervangen door de woorden « beleidsgroep "Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Landbouw, Agrovoeding en Voeding" ».

Art. 55.In Boek IV, Titel I, Hoofdstuk III van het Waals Toerismewetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 544.D, c), worden de woorden « "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse hoge jachtraad) » vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Jacht" »; 2° in artikel 544.D, d) worden de woorden « "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" (Waalse Hoge Raad voor het Bos en de Houtkolom) »vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Bos en Houtfilière" » en worden de woorden "de ene met de hoedanigheid van privé-boseigenaar, de andere met de hoedanigheid van bosuitbater" opgeheven; 3° in artikel 544.D, e), worden de woorden « "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud)" » vervangen door de woorden « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Natuur" ».

Art. 56.In het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 2, 5°, wordt vervangen als volgt : « Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Visvangst" » : De Beleidsgroep Landelijke Aangelegenheden, afdeling "Visvangst" bedoeld in artikel 2/6, §§ 1, 2 en 5 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie";2° in de artikelen 1, 7, § 2, 8, § 2, 9, eerste lid, 10, §§ 1 tot 4, 13, 14, § 1, 15, 17, 23, 27, 28, § 1, 29 en 31 worden het woord "Raad" vervangen door de woorden "beleidgsgroep "Landelijke Aangelegenheden", afdeling "Visvangst";3° in hoofdstuk IV wordt afdeling 3, die de artikelen 24 tot 26 omvat, opgeheven.

Art. 57.Het besluit van de Waalse Regering van 23 maart 1995 tot vaststelling van de werking en de modaliteiten tot raadpleging van de "Conseil supérieur wallon de la chasse" (Waalse Hoge Jachtraad) wordt opgeheven.

Art. 58.Het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 1995 betreffende de simultane raadpleging van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), de "Conseil supérieur wallon de la pêche" (Waalse Hoge Raad voor de Riviervisserij) en de "Conseil supérieur wallon de la Chasse" (Waalse Hoge Jachtraad) wordt opgeheven.

Art. 59.Het besluit van de Waalse Regering van 15 juni 2006 tot vastlegging van de samenstelling en de werkingswijze van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" (Waalse Hoge Visraad), gewijzigd bij het besluit van 12 juli 2007, wordt opgeheven. Afdeling 5. - Wijzigingen betreffende de invoering van de beleidsgroep

"Energie"

Art. 60.In het decreet van 12 april 2001betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt wordt het opschrift van hoofdstuk XII vervangen als volgt : « Beleidsgroep "Energie" ».

Art. 61.Artikel 51 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 11 april 2014, wordt vervangen als volgt : «

Art. 51.§ 1. De beleidsgroep "Energie" bedoeld in artikel 2/7 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie heeft de volgende opdrachten : 1° op advies van de Regering of op eigen initiatief adviezen uitbrengen, opmerkingen, suggesties, voorstellen of aanbevelingen formuleren die betrekking hebben op, enerzijds, oriëntatienota's van de Regering of teksten met een algemene of strategische draagwijdte en, anderzijds, op voorontwerpen van decreten of besluiten met een reglementaire draagwijdte inzake energie;2° op verzoek van de CWAPE of van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst advies uitbrengen over elke vraag die hem door laatstgenoemden wordt gesteld. § 2. De beleidsgroep "Energie" bestaat uit tweeentwing leden die door de Regering na oproep tot belangverklaring aangewezen worden als volgt : 1° zes vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° twee vertegenwoordigers van de residentiële verbruikers op de voordracht van de grote verbruikers; 3° twee vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen en een vertegenwoordiger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op de voordracht van respectievelijk de "Union des Villes et Communes de Wallonie" en de Federatie van de O.C.M.W.'s; 4° een vertegenwoordiger van de milieuverenigingen erkend krachtens het Milieuwetboek en een vertegenwoordiger van de op het gebied van energie actieve verenigingen;5° vier vertegenwoordigers van de producenten, onder wie een vertegenwoordiger van de gecentraliseerde producenten, een vertegengwoordiger van de producenten van hernieuwbare energie, een vertegenwoordiger van de producenten van energie uit kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling en een vertegenwoordiger van de autoproducenten;6° drie vertegenwoordigers van de beheerders van de plaatselijke transmissie- en distributienetten;7° twee vertegenwoordigers van de gas- en elektriciteitsleveranciers. Voor de in artikel 51, § 1, 1°, bedoelde opdracht zetelen de leden bedoeld in artikel 51, § 2, 1°, 2°, 3° en 4° met stemrecht en zetelen de leden bedoeld in artikel 51, § 2, 5°, 6° en 7° met raadgevende stem.

Voor de opdracht bedoeld in artikel 51, § 1, 2°, zetelt het geheel van de leden met stemrecht. § 3. De voorzitter van de beleidsgroep "Energie" wordt door de Regering aangewezen onder de vertegenwoordigers bedoeld in § 2, 3°. § 4. De voorzitter of een directeur van de "CWaPE" en de vertegenwoordiger van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst woont de vergaderingen met raadgevende stem bij.".

Art. 62.In artikel 51bis van hetzelfde decreet wordt punt 11°, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008 en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014, opgeheven.

Art. 63.In de artikelen 13 en 64 van hetzelfde decreet worden de woorden "algemene raad" telkens vervangen door de woorden « beleidsgroep "Energie" ».

Art. 64.In het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in artikel 14, eerste lid, worden de woorden "algemene raad" vergangen door de woorden " beleidsgroep "Energie";2° in hoofdstuk XI wordt het opschrift vervangen als volgt : « Beleidsgroep "Energie" »;3° in artikel 44, gewijzigd bij het decreet van 21 mei 2015, worden de woorden "Het algemene raad opgericht bij" vervangen door de woorden « De beleidsgroep "Energie" bedoeld in »;4° in artikel 75 worden de woorden "algemene raad" vergangen door de woorden « beleidsgroep "Energie" ». Afdeling 6. - Wijzigingen betreffende de invoering van de beleidsgroep

"Huisvesting"

Art. 65.In artikel 161, § 2, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, vervangen bij het decreet van 30 maart 2006 worden de woorden "Hoge Huisvestingsraad" vervangen door de woorden « beleidsgroep "Huisvesting" ».

Art. 66.In hetzelfde Wetboek, titel III, wordt het opschrift van hoofdstuk VII vervangen als volgt : « Beleidsgroep "Huisvesting" ».

Art. 67.Artikel 200 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het Waalse decreet van 15 mei 2003 en gewijzigd bij de decreten van 23 november 2006 en 22 juli 2010, wordt vervangen als volgt : «

Art. 200.§ 1. De beleidsgroep "Huisvesting" bedoeld in artikel 2/8 van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie is belast met de volgende opdrachten : 1° de marktsituatie van de huisvesting, de kwaliteit en de kwantiteit van de huisvestingen evalueren;2° voorspellende analyses uitwerken om op de behoefte in huisvesting te kunnen anticiperen;3° databanken uitwerken met informatie over de huisvesting en het huisvestingsbeleid;4° onderzoeken en diagnosen uitwerken en publiceren;5° bijdragen tot de ontwikkeling en de verspreiding van de kennis inzake huisvesting via onderzoeksactiviteiten over thema's bepaald door hem of door de Regering;6° op advies van de Regering of op eigen initiatief adviezen uitbrengen, opmerkingen, suggesties, voorstellen of aanbevelingen formuleren die betrekking hebben op, enerzijds, oriëntatienota's van de Regering of teksten met een algemene of strategische draagwijdte en, anderzijds, op voorontwerpen van decreten of besluiten met een reglementaire draagwijdte inzake huisvesting. § 2. De Beleidsgroep "Huisvesting" bestaat uit tweeëndertig leden aangewezen door de Regering als volgt : 1° acht vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";2° acht vertegenwoordigers van de residentiële sector, onder wie een vertegenwoordiger van de huurders, een vertegenwoordiger van de eigenaar, een vertegenwoordiger van de notarissen, een vertegenwoordiger van de architecten, twee vertegenwoordigers van het verenigingsleven waaronder het "Réseau wallon de lutte contre la pauvreté" (netwerk armoedebestrijding in Wallonië), een vertegenwoordiger van de verenigingen actief in de sector van de bejaarden en een vertegenwoordiger van de representatieve milieuverenigingen; 3° drie vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen, onder wie twee op de voordracht van de "Union des Villes et Communes de Wallonie " en de Federatie van de O.C.M.W.'s; 4° twee vertegenwoordigers van instellingen met een maatschappelijk doel bedoeld in Hoofdstuk VI van Titel III;5° twee vertegenwoordigers van de Openbare huisvestingsmaatschappijen;6° drie leden uit de universitaire instellingen die in het Waalse Gewest actief zijn 7° zes vertegenwoordigers van de operatoren in de uitvoering van het recht op wonen van het woonrecht ingesteld bij het Waalse Huisvestingscode, onder wie twee vertegenwoordigers van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), twee vertegenwoordigers van de "Société wallonne du Crédit social"(Waalse maatschappij voor sociaal krediet), twee vertegenwoordigers van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Huisvestingfonds voor de kroostrijke gezinnen van Wallonië). Een vertegenwoordiger van het Departement Huisvesting van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst woont de vergaderingen van de beleidsgroep met raadgevende stem bij. » Afdeling 7. - Wijzigingen betreffende de plaatselijke besturen

Art. 68.In artikel 30, § 3, 3°, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud worden de woorden « de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) vervangen door de woorden "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten) ».

Art. 69.Het decreet van 1 juli 1993 tot oprichting van een Hoge Raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest, gewijzigd bij het decreet van 11 december 2013 wordt opgeheven.

Art. 70.Het decreet van 9 december 1993 tot uitlegging van artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 juli 1993 tot oprichting van een Hoge Raad voor steden, gemeenten en provincies van het Waalse Gewest wordt opgeheven.

Art. 71.In artikel 6, tweede lid, 6°, van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen worden de woorden « "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne " (Hoge Raad van Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest)" vervangen door de woorden "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten) ».

Art. 72.In artikel D.86, eerste lid, § 3, van Boek I van het Milieuwetboek wordt de zin « Het advies van de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) wordt in ieder geval gevraagd » opgeheven.

Art. 73.In artikel 3, 1°, tweede lid, 2, van het decreet van 27 juni 2013 betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling worden de « de "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad voor de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest) » vervangen door de woorden « de "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten) ».

Art. 74.In artikel 29, § 2, 8°, van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren worden de woorden "Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" (Hoge Raad van de Steden, Gemeenten en Provincies van het Waalse Gewest)" vervangen door de woorden "Union des Villes et Communes de Wallonie" (Unie van de Waalse steden en gemeenten) ». Afdeling 8. - Diverse wijzigingen

Art. 75.Artikel 190 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt aangevuld als volgt : « , en dit onvermiderd de werkingsregels bepaald bij het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie ».

Art. 76.Artikel D.4, § 4, van Boek II van Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt aangevuld volgt : « , en dit onvermiderd de werkingsregels bepaald bij het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie ».

Art. 77.Artikel 31 van het decreet van 23 januari 2014 betreffende de erkenning en de structurele subsidiëring van de milieuverenigingen en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie wordt opgeheven.

Art. 78.In artikel 33 van hetzelfde decreet worden de getallen "28, 30" vervangen door "28 en 30" en worden de termen "en 31" opgeheven.

Art. 79.In de artikelen 4, § 2, van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen worden de woorden "zes jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar". HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 80.Artikel 1, 3°, s) houdt op uitwerking te hebben op de dag van inwerkingtreding van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 81.Dit decreet treedt in werking na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 82.Artikel 1,1°, d), artikel 2, d), en artikel 8 van dit decreet treden in werkingng op dezelfde dag als het decreet van 2 juli 8 tot opheffing van het decreet van 20 april 2016 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 184 en 1 tot 128 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 83.De artikelen 11, 91, 1°, 93 tot 98, 106 en 108 van de slotbepalingen van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling worden opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 februari 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed, M. PREVOT De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen, de Stad, Huisvesting en Energie, P. FURLAN De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO De Minister van Tewerkstelling en Vorming, E. TILLIEUX De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, C. LACROIX De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Stukken van het Waalse Parlement 601 (2016-2017), nrs. 1 tot 17.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 februari 2017.

Bespreking.

Stemming.

^