Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2023
gepubliceerd op 24 januari 2024

Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2024000476
pub.
24/01/2024
prom.
13/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2023. - Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt verstaan onder: 1° adviesverlenend agentschap inzake sociale economie (in het Frans "A.C.E.S." afgekort) : de rechtspersoon met als hoofddoel adviesverlening en begeleiding te bieden bij de oprichting, ontwikkeling en professionalisering van sociale economiebedrijven; 2° sociaal economiebedrijf: de rechtspersoon die activiteiten verricht in de sociale economie in de zin van artikel 1 van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie;3° projectontwikkelaar: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is bij de oprichting, ontwikkeling of groei van een sociaal economiebedrijf;4° Commissie: de advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven bedoeld in artikel 6 van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie;5° subsidie: de compensatie voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang overeenkomstig het Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9380); 6° W.ALTER : de naamloze vennootschap en gespecialiseerde dochteronderneming van "Wallonie Entreprendre"; 7° "Wallonie Entreprendre": de maatschappij bedoeld in artikel 1 van het decreet van 19 oktober 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022206317 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen sluiten betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen;8° Waalse incubator gespecialiseerd in de sociale economie: de vzw met als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van sociale economiebedrijven en de oprichting en ontwikkeling van sociale economiebedrijven te ondersteunen. HOOFDSTUK 2. - Erkenning Afdeling 1. - Beginselen en gevolgen van de erkenning.

Art. 2.Niemand mag een activiteit uitoefenen als adviesverlenend agentschap inzake sociale economie zonder eerst erkend te zijn in Wallonië. De houder van de erkenning kan zich hierop beroepen bij andere overheden dan het Waalse Gewest. Niemand mag de benaming "adviesverlenend agentschap inzake sociale economie" noch een andere term, vertaling of schrijfwijze die voor verwarring kan zorgen, gebruiken zonder in het bezit te zijn van de erkenning bedoeld in artikel 8.

Art. 3.De erkenning houdt een mandaat in om een dienst van algemeen economisch belang te beheren, zoals bedoeld in artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ze is bedoeld om de subsidies waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk 3 te kunnen toekennen, zodat het erkende en gemandateerde adviesverlenend agentschap inzake sociale economie zijn openbare dienstverplichtingen kan nakomen.

Dit mandaat wordt verleend voor de duur van de erkenning. Het erkende adviesverlenend agentschap inzake sociale economie vervult de openbare dienstverplichting die bestaat uit het gratis sensibiliseren, informeren en begeleiden van de projectontwikkelaar die een sociaal economiebedrijf wil oprichten, alsook het sensibiliseren, informeren en begeleiden van projectontwikkelaars inzake sociale economie en steunregelingen voor sociaal en coöperatief ondernemerschap.

Art. 4.Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dat zijn sociale zetel of inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als rechtspersoon heeft, hetzij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetzij in het Vlaamse Gewest, hetzij in de Duitstalige Gemeenschap moet aantonen dat het aan de erkenningsvoorwaarden die overeenkomen met deze bepaald bij dit decreet voldoet, volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten.

Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dat zijn statutaire zetel in het buitenland en binnen de Europese Economische Ruimte heeft, moet aantonen dat het in zijn land voldoet aan de erkenningsvoorwaarden die overeenkomen met deze bepaald door dit decreet, en dit, zonder directe of indirecte discriminatie op basis van de Staat waaruit het agentschap dat de erkenning aanvraagt afkomstig is, volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie met maatschappelijke zetel in het buitenland en buiten de Europese Economische Ruimte moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden bepaald door dit decreet en het bewijs leveren dat het in zijn land van herkomst hetzelfde soort diensten verleent, volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten.

Art. 5.De erkenning wordt voor zes jaar verleend. Ze kan telkens met zes jaar worden verlengd.

In afwijking van het eerste lid geldt de eerste erkenning en de erkenning die na intrekking van de erkenning wordt verleend, voor een periode van één jaar.

Art. 6.Bij overdracht, splitsing of fusie van een adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dient de overnemer een aanvraag tot erkenning in binnen de termijn en volgens de procedure die de Regering bepaalt. In dat geval kunnen de exploitatie en het gebruik van de benaming in afwijking van artikel 2 voortgezet worden tot de kennisgeving van de te nemen beslissing. De overnemer behoudt het recht op de subsidies bedoeld in hoofdstuk 3 totdat de Regering een beslissing heeft genomen.

Art. 7.Indien de erkenning overeenkomstig artikel 20 wordt ingetrokken, kan gedurende drie jaar na de intrekking geen nieuwe erkenningsaanvraag worden ingediend.

Indien de erkenning overeenkomstig artikel 20 wordt geschorst, mag tijdens de schorsingsperiode geen nieuwe erkenningsaanvraag of aanvraag tot verlenging van de erkenning worden ingediend, tenzij de erkenning tijdens die periode vervalt. Afdeling 2. - Toekenning van de erkenning

Art. 8.De erkenning, specifiek voor de activiteit als adviesverlenend agentschap inzake sociale economie, wordt verleend en verlengd door de Regering, volgens de modaliteiten en de procedure die zij bepaalt, op advies van de Commissie en de diensten die de Regering aanwijst.

Art. 9.Om erkend te worden als adviesverlenend agentschap inzake sociale economie, zijn erkenning te behouden of zijn verlenging te verkrijgen, moet de aanvrager aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen: 1° een rechtspersoon zijn waarvan het doel beantwoordt aan artikel 1, 1°, en die is opgericht in een van de volgende vormen: a) één van de verenigingen bedoeld in artikel 1:6, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;b) de private stichting bedoeld in artikel 1:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;c) de coöperatieve vennootschap die is erkend als sociale onderneming zoals bedoeld in artikel 8:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;2° zijn statutaire zetel hebben op het grondgebied van het Franse taalgebied, onverminderd artikel 4;3° de ontwikkeling van de sociale economiemaatschappelijk als doel hebben en als haar prioritaire activiteiten: a) de bewustmaking en promotie van de sociale economie en ondersteuningsprogramma's onder projectontwikkelaars om sociale economiebedrijven op te richten, over te nemen, te transformeren of te ontwikkelen;b) het informeren en begeleiden van projectontwikkelaars die in overeenstemming zijn met de principes van de sociale economie, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie, naar Waalse overheidsinstrumenten (financiering, steun, economische ontwikkeling) en naar het meest geschikte steuntraject, afhankelijk van hun specifieke behoeften;c) de multidisciplinaire begeleiding van één of meerdere projectontwikkelaars met het oog op de oprichting van een sociaal economiebedrijf, de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, met name op het vlak van sociale en territoriale innovatie, herplaatsing, herstructurering, de overname van een sociaal economiebedrijf of de omvorming van een bedrijf tot een sociaal economiebedrijf, alsook de fase na de oprichting van de onderneming en de fase na de overname van het bedrijf. d) eenmalige consultancy, d.w.z. een eenmalige consultancyopdracht, met inbegrip van het verschaffen van instrumenten, met name in termen van geslacht en te leveren prestaties, waarvan het model wordt bepaald door de Regering, uitgevoerd op verzoek van een of meerdere sociale economiebedrijven in aangelegenheden die verband houden met de sociale economie; 4° met elke projectontwikkelaar of ondernemer een overeenkomst sluiten die de rechten en plichten van elke partij vastlegt, met de productie van deliverables door het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie voor elke dienst die wordt uitgevoerd in het kader van zijn prioritaire opdrachten;5° het bewijs leveren van ervaring in het beheer van ten minste vijf steundossiers en vijf diagnosedossiers voor sociale economiebedrijven in het kader van de activiteiten bedoeld in 3° ;6° het driejarig actieplan bedoeld in artikel 16 voorstellen;7° het activiteitenverslag bedoeld in artikel 17 overmaken;8° ten minste een partnerschapsovereenkomst sluiten met "Wallonie Entreprendre", de vereniging(en) bedoeld in artikel 3 van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie en met de Waalse incubator gespecialiseerd in de sociale economie bedoeld in artikel 26, volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald door de Regering, in het kader van de uitvoering van de activiteiten bedoeld in 3°.9° een permanent opleidingsplan opstellen voor de adviseurs inzake de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie op het vlak van management (human resources, financiën, boekhouding, juridisch, economisch, bestuur) en gender (vrouwelijk sociaal ondernemerschap), volgens de modaliteiten die zijn vastgelegd door de Waalse Regering;10° een boekhouding bijhouden die specifiek is voor activiteit van een adviesverlenend agentschap inzake sociale economie en gescheiden is van elke andere activiteit;11° het bewijs leveren van de ervaring in de sociale economie van ten minste twee adviseurs van het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie in ten minste drie van de volgende domeinen: bedrijfsbeheer, financiën, boekhouding, vennootschaps- en verenigingsrecht, bedrijfsstrategie, participatief bestuur, projectbeheer, administratief beheer en personeelsbeheer;12° gratis sensibiliserings-, informatie- en begeleidingsdiensten aanbieden aan projectontwikkelaars en bedrijven bedoeld in 3°, a) en b); 13° gratis diensten aanbieden aan projectontwikkelaars en bedrijven op het vlak van sensibilisering, informatie en begeleiding zoals bedoeld in 3°, a) en b);14° onder zijn bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of andere personen die gemachtigd zijn om het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie te binden, geen personen tellen : a) aan wie verbod tot uitoefening van dergelijke functies is opgelegd krachtens de wetgeving op het gerechtelijk verbod tot uitoefening van bepaalde functies, beroepen of activiteiten opgelegd aan sommige veroordeelden en faillietverklaarden;b) die gedurende de periode van vijf jaar die voorafgaat aan de erkenningsaanvraag of de aanvraag om hernieuwing van de erkenning verantwoordelijk zijn gehouden voor de verbintenissen of de schulden van een faillietverklaarde vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;c) wier burgerlijke en politieke rechten zijn ontnomen;d) die in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag of de aanvraag om verlenging van de erkenning zijn veroordeeld voor een delict dat verband houdt met fiscale of sociale bepalingen of wet- of regelgeving met betrekking tot de uitoefening van de activiteit van eenadviesverlenend agentschap inzake sociale economie;e) die veroordeeld zijn voor discriminatie of intimidatie in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag voor erkenning of verlenging van erkenning;15° een verklaring op erewoord overleggen waaruit blijkt dat het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag geen achterstallige belastingen of door de RSZ, een fonds voor bestaanszekerheid of voor rekening van deze laatste te innen bijdragen, van welke aard ook, verschuldigd is;16° niet veroordeeld zijn voor discriminatie of intimidatie. Voor de toepassing van lid 1, 3°, kan de Regering de inhoud en de wijze van uitvoering van de taken nader bepalen.

Voor de toepassing van de voorwaarde, vermeld in lid 1, 5°, preciseert de Regering het soort dossiers dat in aanmerking wordt genomen en de evaluatiemethoden.

Voor de toepassing van lid 1, 7°, bepaalt de Regering het model en de inhoud van het activiteitenverslag.

Voor de toepassing van lid 1, 11°, wordt het personeel ingezet voor de uitvoering van de activiteiten bedoeld in paragraaf 1, 3°. De Regering stelt de vereisten voor beroepsbekwaamheid vast. HOOFDSTUK 3. - Subsidie

Art. 10.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kent de Regering een jaarlijkse basissubsidie toe aan de erkende adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie volgens de modaliteiten die zij bepaalt, om de diensten te financieren die worden aangeboden aan de projectontwikkelaars en ondernemers in overeenstemming met de geïdentificeerde behoeften en de doelstellingen bepaald door de Regering.

De subsidie wordt toegekend aan het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dat voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, op voorwaarde dat de erkenning van het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie niet wordt opgeschort. § 2. De steun verleend krachtens het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) sluiten betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften, de Europese steun en de steun in het kader van de regeling " bedrijvencheques » worden in mindering gebracht op de subsidie bedoeld in paragraaf 1 voor zover deze steun betrekking heeft op de basistaken gefinancierd krachtens dit decreet. § 3. De Regering bepaalt het maximumbedrag van de basissubsidie en de modaliteiten voor de toekenning en betaling ervan.

De jaarlijkse basissubsidie wordt voor elke adviesverlenend agentschap inzake sociale economie bepaald op basis van een minimaal aantal uren voor het uitvoeren van de prioritaire activiteiten bedoeld in artikel 9, eerste lid, 3°, en gedefinieerd in haar driejarig actieplan bedoeld in artikel 16. § 4. Elk jaar in januari indexeert de Regering het bedrag van de subsidies volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) bedoeld in hoofdstuk II van titel I van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bevestigd door de wet van 30 maart 1994.

Deze indexering is beperkt tot de groei van de algemene begroting voor primaire uitgaven zoals bepaald door het Waalse parlement.

Art. 11.§ 1. De Regering kan op advies van de Commissie een aanvullende subsidie verlenen binnen de perken van de beschikbare kredieten.

De Regering bepaalt het maximumbedrag van de aanvullende subsidie en de modaliteiten voor de toekenning en betaling ervan. § 2. De aanvullende subsidie wordt voor elk adviesverlenend agentschap inzake sociale economie bepaald op basis van het aantal begeleidingen voor het uitvoeren van de specifieke activiteiten die door de Regering bepaald en opgenomen zijn in haar driejarig actieplan bedoeld in artikel 16. § 3. Elk jaar in januari kan de Regering het bedrag van de aanvullende subsidie indexeren volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) bedoeld in hoofdstuk II van titel I van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bevestigd door de wet van 30 maart 1994. Deze indexering, waarvan de kredieten worden gedekt door de begroting van de Minister, is beperkt tot de groei van de algemene begroting van de primaire uitgaven zoals bepaald door het Waalse parlement.

Art. 12.Om het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie in staat te stellen om via sommige van zijn activiteiten bij te dragen tot de strategische doelstellingen van de programma's van de Structuurfondsen in Wallonië (ESF, EFRO), de programma's van de Europese Territoriale Samenwerking (afgekort Interreg), of andere regionale, nationale, Europese en internationale programma's, kan de Regering bedoeld agentschap subsidies van eender welke duur toekennen die bestemd zijn voor de cofinanciering van deze activiteiten. Deze subsidies moeten aanvullend, onderscheidend of specifiek zijn ten opzichte van de subsidie bedoeld in artikel 10, zowel op het vlak van de problematiek, de fase van de activiteiten, de prioritaire doelgroepen, de prioritaire activiteitensectoren, de geografische afbakening of de vernieuwende methodologische aanpak, maar moeten gericht zijn op de ondersteuning van de projectlontwikkelaars inzake sociale economie bedoeld in artikel 9, eerste lid, 3°.

Art. 13.De totale subsidies die krachtens dit decreet aan het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie worden toegekend, mogen samen met alle andere vormen van steun, inclusief Europese of internationale steun, of verlagingen van de geldende socialezekerheidsbijdragen, niet meer bedragen dan de totale kosten die door de activiteit van het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie worden gegenereerd.

De Regering bepaalt de berekeningsmethoden die worden gebruikt om de totale steun te vergelijken met de kosten die worden gegenereerd door de activiteit van het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie, evenals de criteria die worden gebruikt om de redelijke winst te berekenen.

De subsidie als bedoeld in artikel 12 moet het voorwerp uitmaken van een analytische boekhouding door het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie.

Art. 14.De uitgaven die kunnen worden gedekt door de subsidie bedoeld in artikel 10 zijn de werkingskosten en de personeelskosten, volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten, noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten bedoeld in artikel 9, eerste lid, 3°.

Art. 15.Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dient zijn subsidieaanvraag in volgens de vormen en de modaliteiten die de Regering heeft bepaald.

De Regering beslist over de procedure, de modaliteiten voor het onderzoeken en de beoordeling van subsidieaanvragen. HOOFDSTUK 4. - Actieplan

Art. 16.Elke drie jaar stelt het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie een actieplan voor aan de diensten aangewezen door de Regering. Dit actieplan bevat meetbare en in de tijd afgebakende doelstellingen, projecten, partnerschappen en verwachte resultaten met betrekking tot de activiteiten vermeld in artikel 9, eerste lid, 3°.

Het actieplan is in lijn met de producten van "Wallonie Entreprendre" en de bijbehorende deliverables. Het actieplan wordt gevalideerd door de Regering, volgens de modaliteiten en de procedure die zij bepaalt, op advies van de Commissie, die eerst het advies van "Wallonie Entreprendre" inwint via de diensten die de Regering aanwijst.

De Regering bepaalt de evaluatiemethode en -criteria, het model, de inhoud en de bijlagen van het actieplan. HOOFDSTUK 5. - Beoordeling

Art. 17.Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dient jaarlijks een geactualiseerd activiteitenverslag in bij de door de Regering aangewezen diensten, waarin met name wordt ingegaan op de partnerschappen, de kwantiteit, de kwaliteit en de duurzaamheid van de door hem gesteunde projecten voor sociale economiebedrijven, in het licht van het driejarige actieplan, met inbegrip van een genderbenadering en de dimensie handicap (handistreaming), de (directe en indirecte) economische impact en de sociale impact van de gesteunde projecten, alsmede het aantal arbeidsplaatsen dat door deze sociale economiebedrijven is gecreëerd in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het activiteitenverslag wordt ingediend.

De gegevens die door de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie worden verzameld (indicatoren, deliverables, activiteitenverslagen) worden uitgevoerd door de diensten die door de Regering zijn aangewezen, ongeacht de financieringsbron.

Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie wordt jaarlijks geëvalueerd, volgens de modaliteiten bepaald door de Regering, op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve elementen in het activiteitenverslag en op basis van de kwaliteit van de deliverables van het referentiekader van ondersteunende producten die het doorgeeft, ten opzichte van de verbintenissen aangegaan in het driejarig actieplan bedoeld in artikel 16. De Regering bepaalt de methode en de criteria voor de evaluatie van het activiteitenverslag.

Art. 18.§ 1. De Commissie voert een jaarlijkse beoordeling uit van het in artikel 16 bedoelde actieplan, het in artikel 17 bedoelde activiteitenverslag en de deliverables van de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie. § 2. De Commissie brengt advies uit op basis van een dossier samengesteld door de diensten aangewezen door de Regering, die eerst het advies van "Wallonie Entreprendre" inwint.

Het advies van "Wallonie Entreprendre" heeft betrekking op het actieplan, het activiteitenverslag en de kwaliteit van de deliverables van het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie met betrekking tot het in kaart brengen van de diensten die worden aangeboden door de actoren van economische ontwikkeling en in lijn met de benchmark van "Wallonie Entreprendre" met betrekking tot het aanbod van bewustmakings-, informatie-, begeleidings- en ondersteuningsproducten van "Wallonie Entreprendre".

Art. 19.Het " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) beoeld in het decreet van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027785 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de oprichting van het « Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique » (1) sluiten betreffende de oprichting van het " Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " (Waals Instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) zal een evaluatieverslag opstellen over de uitvoering van dit decreet aan het einde van een periode van drie jaar vanaf de inwerkingtreding van dit decreet, en vervolgens aan het einde van elke periode van zes jaar. In het evaluatieverslag, waarin de genderaanpak en de dimensie handicap (handstreaming) worden geïntegreerd, wordt beoordeeld in hoeverre de in artikel 1, lid 1, bedoelde doelstellingen met de regeling worden verwezenlijkt en worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering ervan. Het evaluatierapport wordt naar de Regering gestuurd. HOOFDSTUK 6. - Weigering, schorsing en intrekking van de erkenning

Art. 20.De erkenning kan worden ingetrokken of opgeschort, volgens de modaliteiten en de procedure bepaald door de Regering en na een met redenen omkleed advies van de Commissie, in de volgende gevallen: 1° indien het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie niet langer voldoet aan één van de erkenningsvoorwaarden bepaald in artikel 9;2° indien het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie één van de verplichtingen voorgeschreven door dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten niet naleeft;3° wanneer uit de evaluatie van het activiteitenverslag bedoeld in artikel 17 blijkt dat de doelstellingen van het actieplan bedoeld in artikel 16 niet bereikt zijn in een door de Regering bepaalde verhouding;4° wanneer blijkt dat het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie valse verklaringen aflegt aan de door de Regering aangewezen dienst. De erkenning kan voor maximaal zes maanden worden opgeschort.

Art. 21.In geval van weigering, opschorting of intrekking van een erkenning kan het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie volgens de door de Regering vastgestelde modaliteiten beroep aantekenen bij de door haar aangewezen diensten. Wanneer het beroep betrekking heeft op de schorsing of intrekking van de erkenning, heeft het schorsende werking.

De Regering neemt een beslissing binnen vier maanden na de indiening van het beroep. Als de Regering geen beslissing neemt, wordt de beslissing om de erkenning te weigeren, op te schorten of in te trekken bevestigd. HOOFDSTUK 7. - Schorsing, intrekking en terugbetaling van de subsidie

Art. 22.Als de erkenning wordt ingetrokken, verliest het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie zijn subsidie vanaf de datum van de intrekkingsbeslissing. Het betaalt het deel van de reeds betaalde subsidie terug dat overeenkomt met de periode waarvoor de erkenning wordt ingetrokken.

Als de erkenning wordt opgeschort, verliest het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie zijn subsidie naar rato van de duur van de opschorting. Het betaalt het deel van de reeds betaalde subsidie dat overeenkomt met de duur van de opschorting, terug.

Art. 23.Wanneer de subsidie verkregen is door fraude of bedrog of niet gebruikt wordt voor het doel dat dit decreet beoogt of in geval van niet-naleving van de verplichtingen die dit decreet oplegt of het niet bereiken van de doelstellingen van het actieplan bedoeld in artikel 16, kan de Regering : 1° de subsidie geheel of gedeeltelijk opschorten voor een termijn die het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie in de mogelijkheid stelt om zijn niet-nageleefde verplichtingen na te komen;2° de subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken in evenredigheid met de vastgestelde overtredingen;3° de beslissing tot toekenning van de subsidie intrekken;4° de beslissing tot toekenning van de subsidies intrekken en het betrokken adviesverlenend agentschap inzake sociale economie Art.24. De Regering stelt de modaliteiten en de procedure voor de terugvordering van de subsidie vast. De door de Regering aangewezen diensten worden ermee belast de ten onrechte betaalde subsidies met alle rechtsmiddelen terug te vorderen, met inbegrip van de compensatie. HOOFDSTUK 8. - W.ALTER

Art. 25.De regering kan W.ALTER een jaarlijkse exploitatiesubsidie toekennen, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de modaliteiten die zij vaststelt, om haar in staat te stellen haar taken uit te voeren en de daaruit voortvloeiende kosten te dekken. De subsidie is afhankelijk van de indiening van een verslag over de activiteiten van het voorgaande jaar, waarvan de details door de Regering worden vastgesteld.

W.ALTER ontvangt een jaarlijkse subsidie van Wallonië in het kader van haar missie, die is vastgelegd in haar statuten zoals goedgekeurd door de Waalse Regering op 3 juni en 18 november 1999 en laatstelijk gewijzigd door de wet van 17 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2021030003 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2019 en van voorgaande jaren type wet prom. 17/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020031738 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2021 sluiten, om de oprichting en ontwikkeling van projecten door commerciële sociale economiebedrijven gevestigd in het Waalse Gewest te ondersteunen. Daartoe kan zij in het bijzonder tussenkomen ten gunste van vennootschappen en verenigingen waarvan de activiteit commercieel is en die rechtstreeks of onrechtstreeks beantwoorden aan de criteria van de sociale economie zoals bepaald in artikel 1 van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie en zijn toepassingsgebied. W.ALTER kan participaties nemen in bedrijven die aan deze criteria voldoen, leningen in welke vorm dan ook verstrekken of garanties geven namens deze bedrijven. Ze voert ook de taken uit die haar worden gedelegeerd door decreten of besluiten van de Regering in de sector van de sociale economie.

Elk jaar in januari past de Regering het bedrag van de subsidies aan volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (gezondheidsindex) bedoeld in hoofdstuk II van titel I van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bevestigd door de wet van 30 maart 1994. Deze indexering, waarvan de kredieten worden gedekt door de begroting van de Minister, is beperkt tot de groei van de algemene begroting van de primaire uitgaven zoals bepaald door het Waalse parlement. HOOFDSTUK 9. - Waalse incubator gespecialiseerd in de sociale economie

Art. 26.§ 1. De Regering heeft samen met "Wallonie Entreprendre" via haar filiaal W.ALTER en de vereniging(en) bedoeld in artikel 3 van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie, een vzw opgericht onder de naam iES! De vereniging is een incubator gespecialiseerd in de sociale economie met als doel bij te dragen tot de ontwikkeling van sociale economiebedrijven en de oprichting en ontwikkeling van sociale economiebedrijven te ondersteunen in de zin van artikel 1, lid 1, van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie. De incubator biedt een fysieke en digitale toegangspoort tot de sociale economie in Wallonië. § 2. De prioritaire opdrachten van de incubator zijn de volgende: 1° het proces van oprichting, ontwikkeling en groei van sociale economiebedrijven, in de zin van artikel 1, eerste lid, van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie, vergemakkelijken;2° de professionalisering en schaalvergroting van sociale economiebedrijven vergemakkelijken;3° de samenwerking tussen Waalse actoren op het vlak van begeleiding, advies en financiering voor de sociale economie versterken;4° het uitwisselen van ervaringen tussen actoren van de sociale economie in Wallonië (projectontwikkelaars, ondernemers, instellingen) en de uitwisseling van goede ondernemerspraktijken met de academische wereld vergemakkelijken;5° bruggen slaan tussen de sociale economie en de traditionele economie, in het bijzonder in het kader van duurzame overheidsopdrachten;6° sociale innovatie in projecten van de sociale economie ondersteunen; 7° de zichtbaarheid van sociale economiebedrijven in Wallonië vergroten en bevorderen. Prioritaire opdrachten worden gratis aangeboden aan de begunstigden.

De Waalse Regering kan de opdrachten van de incubator specificeren of aanvullen. § 3. De vereniging voert haar opdrachten uit in overeenstemming met de prioriteiten en richtlijnen die zijn vastgelegd in het beheerscontract tussen de vereniging en de Regering.

Het beheerscontract heeft een looptijd van vier jaar. De Regering bepaalt de inhoud en praktische details van het beheerscontract. Het kan tijdens de uitvoering ervan in onderling overleg worden gewijzigd.

Het beheerscontract regelt op zijn minst : 1° de doelstellingen die aan de partijen zijn toegewezen en de indicatoren die worden gebruikt om ze te beoordelen;2° de termijnen om deze doelstellingen te bereiken;3° de middelen om ze te bereiken, in het bijzonder de financiële middelen;4° de straffen als de erin vastgestelde doelstellingen en termijnen niet in acht worden genomen. § 4. De incubator valt onder de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op verenigingen zonder winstoogmerk voor zover ze niet in strijd zijn met dit artikel. HOOFDSTUK 1 0. - Controle en sancties

Art. 27.De controle op de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen.

Art. 28.Elke persoon die niet erkend is volgens dit decreet en die zich voordoet als een adviesverlenend agentschap inzake sociale economie of die opzettelijk een persoon misleidt over het feit dat hij een adviesverlenend agentschap inzake sociale economie is, zelfs door feitelijk correcte informatie te verstrekken, is strafbaar met een administratieve boete tussen 10 en 100 euro. HOOFDSTUK 1 1. - Verwerking van persoonsgegevens

Art. 29.De Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van dit decreet De adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie die een erkenning aanvragen en goedgekeurd zijn, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van artikel 9, eerste lid, 3°.

De Commissie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar taken uit hoofde van de artikelen 8, 11, 16, 18 en 20. "Wallonie Entreprendre" is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar taken uit hoofde van de artikelen 16 en 18.

Het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar taken uit hoofde van artikel 19.

Art. 30.De categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie in het kader van de erkenning die mogen worden verwerkt voor de toepassing van artikel 9, lid 1, 1° tot 16°, zijn : 1° wat betreft de projectontwikkelaar(s): a) de persoonlijke identificatiegegevens zijn de voornamen en familienamen en het identificatienummer in het Rijksregister bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid ;b) de digitale identificatiegegevens;c) leeftijd, geslacht en nationaliteit;d) de gegevens met betrekking tot academische vooruitgang: bezochte schooltypes, behaalde kwalificaties, beoordelingen van academische vooruitgang;e) de gegevens over het huidige dienstverband: werkgever, functietitel en -omschrijving, rang, plaats van tewerkstelling, specialisatie of type bedrijf, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, eerdere taken en ervaring bij de huidige werkgever en werkafspraken;f) informatie over de motivatie, ervaring en doelstellingen van de projecteigenaar;g) de gegevens met betrekking tot zijn project;2° wat betreft het personeel van het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie.: a) de persoonlijke identificatiegegevens zijn de voornamen en familienamen en het identificatienummer in het Rijksregister bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of, bij ontstentenis daarvan, het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid ;b) de gegevens met betrekking tot academische vooruitgang: bezochte schooltypes, behaalde kwalificaties, beoordelingen van academische vooruitgang;c) de gegevens over het huidige dienstverband: werkgever, functietitel en -omschrijving, rang, plaats van tewerkstelling, specialisatie of type bedrijf, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, individuele rekeningen, eerdere taken en ervaring bij de huidige werkgever en werkafspraken; De Regering kan de in het eerste lid bedoelde gegevens nader bepalen.

Art. 31.Voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, worden persoonsgegevens die relevant zijn voor het certificeren van de naleving van de erkenningsvoorwaarden of de hoogte van de ontvangen subsidies, aan de volgende entiteiten meegedeeld: 1° de ambtenaren aangewezen door de Regering overeenkomstig artikel 2, § 1, 2°, van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen;2° de Commissie voor de uitvoering van haar taken krachtens de artikelen 8, 11, 16, 18 en 20;3° "Wallonie Entreprendre" voor de uitvoering van haar taken krachtens de artikelen 16 en 18;4° het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique " voor de uitvoering van zijn taken krachtens artikel 19.

Art. 32.Onverminderd de bewijslast ten aanzien van het juiste gebruik van de subsidie die bij het erkende adviesverlenend agentschap inzake sociale economie ligt en onverminderd de instandhouding die noodzakelijk is voor de verwerking voor archiefdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89 van voornoemde Verordening (EU) 2016/679, en overeenkomstig artikel 5. 1, onder e), van voornoemde Verordening (EU) 2016/679 bewaart de in artikel 29 bedoelde verwerkingsverantwoordelijke de in artikel 30 bedoelde persoonsgegevens met het oog op het toezicht op de naleving van de wettelijke voorwaarden voor erkenning en subsidies: 1° voor persoonsgegevens met betrekking tot een erkenning, voor een periode van tien jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de erkenning verstrijkt;2° voor persoonsgegevens met betrekking tot een subsidie, gedurende een periode van tien jaar vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de definitieve afsluiting van het budgettair en boekhoudkundig jaar waarop de subsidie betrekking heeft. De in lid 1 bedoelde bewaringstermijn wordt in geval van een administratieve of gerechtelijke procedure opgeschort tot de volledige uitvoering van een beslissing waartegen geen beroep mogelijk is. HOOFDSTUK 1 2. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 33.Het adviesverlenend agentschap inzake sociale economie dat erkend is krachtens het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet, wordt erkend in toepassing van dit decreet, op voorwaarde dat het binnen de termijn en volgens de modaliteiten bepaald door de Regering aantoont dat ze voldoet aan de voorwaarden bepaald door dit decreet.

Bij het verstrijken van de termijn wordt het, indien het voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, erkend op basis van dit decreet. Zoniet verliest het zijn erkenning.

Art. 34.Een vereniging zonder winstoogmerk die al bestaat op het moment van inwerkingtreding van dit decreet, kan worden omgezet in de vereniging bedoeld in artikel 26.

Art. 35.In artikel 2 van het decreet van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/11/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204798 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de sociale economie sluiten betreffende de sociale economie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in lid 1, 2°, worden de woorden "het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie" vervangen door de woorden "het decreet van 13 december 2023 betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie;"; 2° in lid 1, 4°, de woorden "de "Société wallonne d'Economie sociale marchande" (Waalse Maatschappij voor Sociale Markteconomie), afgekort : "SOWECSOM" " vervangen door de woorden "W.ALTER " .

Art. 36.In artikel 6, 1°, b), van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie" vervangen door de woorden "het decreet van 13 december 2023 betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie".

Art. 37.In artikel 7, § 1, 6°, van hetzelfde decreet worden de woorden "de SOWECSOM" vervangen door het woord "W.ALTER".

Art. 38.In afwijking van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie, kan de Waalse Regering een eenmalige, forfaitaire subsidie van 150.000 euro per erkend adviesverlenend agentschap inzake sociale economie toekennen voor het jaar 2023, onder voorbehoud van de beschikbare kredieten onder programma 18.104 van het Waals Gewest, op voorwaarde dat het ten minste twee voltijdse equivalenten tewerkstelt of aanwerft.

Art. 39.Het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie wordt opgeheven.

Art. 40.Het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006200347 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027200 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie sluiten betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie wordt opgeheven.

Art. 41.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2024, met uitzondering van artikel 38, dat in werking treedt op 1 januari 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen op 13 december 2023.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2023-2024 Stukken van het Waals Parlement, 1495 (2023-2024) Nrs.1 tot 4 Volledig verslag, plenaire vergadering van 13 december 2023 Bespreking Stemming

^