Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2001
gepubliceerd op 17 december 2002

Decreet houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031607
pub.
17/12/2002
prom.
13/12/2001
ELI
eli/decreet/2001/12/13/2002031607/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2001. - Decreet houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002


Het College, Op voorstel van het Lid van het College bevoegd voor Begroting en na beraadslaging, Besluit : Het Lid van het College bevoegd voor Begroting is belast met het voorleggen, namens het College, van het hierna- volgend ontwerp van decreet aan de Vergadering van de Franse gemeenschapscommissie : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 115, § 1, eerste lid, 116, § 1er, 121, § 1er, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de uitgaven van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2002 worden kredieten vrijgemaakt voor de onderstaande bedragen : in duizend EUR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Deze kredieten worden opgesomd in de tabel die aan dit decreet werd aangehecht.

Art. 3.In afwijking van artikel 15 van de wet houdende organisatie van het Rekenhof van 29 oktober 1846 en van artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende verordening van de vastlegging van de uitgaven van de bestuursdiensten, mogen voor een bedrag van 248.000 EUR kasvoorschotten toegestaan worden aan buitengewone rekenplichtigen voor de betaling van schuldvorderingen kleiner dan 4.958 EUR (incl. BTW), ongeacht het uitgavenprogramma.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd aan ambtenaren en deskundigen die in opdracht naar het buitenland gestuurd worden de noodzakelijke voorschotten te verschaffen, zelfs al zijn deze voorschotten groter dan 4.958 EUR, voorzover 9.916 EUR niet overschreden wordt. Ook deskundigen afkomstig uit andere landen, alsook kosten die het gevolg zijn van regelingen met vreemde landen kunnen bij kasvoorschot betaald worden, voorzover 9.916 EUR niet overschreden wordt.

De door het College aangestelde bijzondere rekenplichtige wordt gemachtigd schuldvorderingen uit te betalen die 9.916 EUR (incl. BTW) niet overschrijden met behulp van de kasvoorschotten aangerekend op de basis allocaties 29.02.12.11 en 29.02.74.02.

Inzake personeel kunnen, voor het betalen van schuldvorderingen, aan de buitengewone rekenplichtigen tot maximaal 61.973 EUR (incl. BTW) kasvoorschotten toegestaan worden ten laste van de basisallocaties 21.00.11.05 (personeelskosten) en 29.03.11.05) personeelskosten- enkel facturen maaltijdchèques) en tot maximaal 173.525 EUR (incl. BTW) ten laste van de basisallocatie 21.00.12.03 (beheerskosten personeel).

Inzake onderwijs kunnen aan de buitengewone rekenplichtigen tot maximaal 372.000 EUR kasvoorschotten toegestaan worden ten laste van de begrotingsartikelen 29.03.12.11 en 29.03.74.01 van de onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschapscommissie, met name : Het Institut Emile GRYSON Het Institut REDOUTE-PEIFFER Het Internat de la Commission communautaire française Het Institut Roger GUILBERT CERIA, Affaires générales Het Institut Roger LAMBION De Ecole supérieure des Arts du Cirque Het IPHOV Inzake onderwijs kunnen kasvoorschotten toegestaan worden op basisallocatie 29.03.74.01 (aankoop van duurzame goederen) voor de uitbetaling van schuldvorderingen kleiner dan 9.916 EUR (incl. BTW), ongeacht het uitgavenprogramma.

Inzake uitgaven voor energie en water zijn de buitengewone rekenplichtigen gemachtigd tot het betalen van schuldvorderingen kleiner dan 49.600 EUR (incl. BTW).

Voor een maximum van 744.000 EUR kunnen aan de buitengewone rekenplichtige kasvoorschotten toegestaan worden ten laste van het begrotingsartikel voor de betaling van de kosten van het schoolvervoer.

Voor schoolvervoer kunnen kasvoorschotten aangewend worden om schuldvorderingen te betalen, ongeacht het bedrag, maar voorzover de opdrachten werden vastgelegd in een contract

Art. 4.In afwijking van artikel 14, eerste lid, van de wet van 29 oktober 1846 houdende organisatie van het Rekenhof kunnen de in artikel 15, 2°, van diezelfde wet bedoelde voorschotten gebruikt worden voor de betaling van de aansluitings-, plaatsings- en huurkosten van een telefoontoestel en van de kosten voor een teletoezichtsysteem aangerekend op basisallocatie 22.10.33.04.

Art. 5.In afwijking van artikel 15 van de op 17 juli 1991 samengeordende weten op de Rijkscomptabiliteit kunnen de kredieten aangerekend op de basisallocaties 21.00.11.03; 21.00.11.04; 22.32.11.01; 22.32.11.02; 25.00.11.04; 29.02.11.01; 29.03.11.01; 29.03.11.02 et 29.03.11.04 onderling herverdeeld worden bij besluit van het College.

Art. 6.In afwijking van artikel 15 van de op 17 juli 1991 samengeordende weten op de Rijkscomptabiliteit kunnen de kredieten aangerekend op de basisallocaties 22.50.52.01; 22.50.52.02; 22.50.63.21; 22.50.63.22 en 23.50.52.01 onderling herverdeeld worden bij besluit van het College.

Art. 7.In afwijking van artikel 40, § 1, van de op 17 juli 1991 samengeordende wetten op de Rijkscomptabiliteit gebeurt de uitbetaling van de geboortetoelagen en de vergoedingen voor begrafeniskosten overeenkomstig de regels bepaald in artikel 41 van diezelfde wetten.

Art. 8.Er kunnen provisies worden uitgekeerd aan advocaten, deskundigen en gerechtsdeurwaarders die optreden voor rekening van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 9.Interesten en aflossing van leningen respectievelijk aangerekend op de basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 10.In afwijking van de artikelen 5 en 6 van de op 17 juli 1991 samengeordende wetten op de Rijkscomptabiliteit kunnen schuldvorderingen van vorige jaren aangezuiverd worden ten laste van de door dit decreet vrijgemaakte kredieten met betrekking tot : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 11.Het College wordt gemachtigd werkings- en investeringssubsidies toe te kennen ten laste van de volgende basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 12.Het College wordt gemachtigd de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie te verlenen aan : - leningen aangegaan door de de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" met het oog op de herfinanciering van leningen die aflopen en waarvoor reeds een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie gold; - leningen aangegaan door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" met het oog op vervroegde terugbetaling van leningen die door deze maatschappij werden gesloten en waarvoor reeds een waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie gold; - operaties voor interestbeheersing (afgeleide producten) verricht door de "Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois" in het raam van de leningen die de waarborg van de Franse Gemeenschapscommissie genieten. HOOFDSTUK II. - Instelling van openbaar nut

Art. 13.Na goedkeuring door het College wordt het Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle gemachtigd gebruik te maken van een van zijn begrotingsreserves opgenomen bedrag van 4.463 EUR voor het voeren van een vastgoedbeleid.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie wordt gemachtigd voor het verlenen van zijn waarborg aan de lening afgesloten door het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, voor een bedrag beperkt tot 12.394.676 EUR. HOOFDSTUK III. - Dienst in afzonderlijk beheer

Art. 14.De aan dit decreet aangehechte begroting van de dienst in afzonderlijk beheer (le Service à gestion séparée) voor het begrotingsjaar 2002 wordt goedgekeurd.

Art. 15.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

Brussel, 13 december 2001.

Voor het College, Het Lid bevoegd voor Begroting

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^