Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 april 1999
gepubliceerd op 18 mei 1999

Decreet houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035577
pub.
18/05/1999
prom.
13/04/1999
ELI
eli/decreet/1999/04/13/1999035577/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 APRIL 1999. - Decreet houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 43, tweede lid, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 1980, 3°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 14 van 18 april 1967 en van 30 december 1980, en 5°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 1994, vervangen door wat volgt : « 2° van de volksvermakelijkheden, namelijk de wedstrijden en spelen waarbij slechts inschrijvings- of deelnemingsrechten worden geheven, die verdeeld worden in de vorm van prijzen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan het tienvoudige van de inzet per deelnemer of die besteed worden aan de normale organisatiekosten, voorzover het totaal bedrag van de rechten per dag en per persoon 1.000 frank niet te boven gaat; 3° van de duivenprijskampen waarbij uitsluitend ingezet wordt door de eigenaars van de ingeschreven duiven;5° van de wedstrijden wanneer zij uitsluitend worden georganiseerd ten behoeve van musea of ten behoeve van instellingen als bedoeld in artikel 104, eerste lid, 3° en 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.» .

Art. 3.Artikel 46 van hetzelfde wetboek, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 14 van 18 april 1967 en van 30 december 1980, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2000.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 april 1999 De minister-president van de Vlaamse regering, Luc Van den Brande De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Mevr. W. DELEESTER-DE MEYER _______ Nota Zitting 1998-1999 Stukken. - Voorstel van decreet : 1312, nr. 1. - Verslag : 1312, nr. 2. - Amendement : 1312, nr.3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 30 en 31 maart 1999.

^