Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999000280 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen in geval van gelijktijdige verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden

decreet

type decreet prom. 13/04/1999 pub. 05/05/1999 numac 1999035529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten betreffende de inspectie en begeleidingsdiensten type decreet prom. 13/04/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999035577 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging en opheffing van sommige bepalingen van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035578 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaams Gewest type decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035596 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, wat het administratief toezicht op de binnengemeentelijke territoriale organen betreft type decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035609 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten type decreet prom. 13/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999035622 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden betreffende het verdedigen van de oevers van de Westerschelde tegen inscharing, ondertekend in Brussel op 6 januari 1993 type decreet prom. 13/04/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999035624 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 13/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de rechtspositie van het statutair en het contractueel personeel van het VRT-Filharmonisch orkest en het VRT-koor type decreet prom. 13/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035697 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties type decreet prom. 13/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven type decreet prom. 13/04/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999036226 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 13/04/1999 pub. 13/01/2000 numac 1999033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999035620 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999035659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999035670 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999035671 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 houdende de werking van de adviescommissie inzake de financiering van projecten en instituten kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999035685 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de datum bedoeld in artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering, voor wat de gehandicaptensector betreft, van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profit sector van 5 mei 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/04/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999035700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het puntengewicht voor het secundair onderwijs en de internaten, bedoeld in artikel 3, § 2, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II

protocol

type protocol prom. 13/04/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999011323 bron ministerie van economische zaken Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet op de merken type protocol prom. 13/04/1999 pub. 25/09/1999 numac 1999011322 bron ministerie van economische zaken Protocol houdende wijziging van het Uitvoeringsreglement van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 13/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999035595 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet betreffende de voorwaarden en de wijze van oprichting van binnengemeentelijke territoriale organen
^