Etaamb.openjustice.be
Decreet van 11 april 2014
gepubliceerd op 12 mei 2014

Decreet waarbij het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid aangevuld wordt met een Boek VII betreffende lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202982
pub.
12/05/2014
prom.
11/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/11/2014202982/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 APRIL 2014. - Decreet waarbij het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid aangevuld wordt met een Boek VII betreffende lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, van de Grondwet.

Art. 2.Het decreetgevend gedeelte, tweede deel van het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid, wordt aangevuld met een boek VII, met het opschrift « Bijstand aan LHBT-personen »

Art. 3.In boek VII, ingevoegd bij artikel 2, wordt een titel I met het opschrift « Erkenning van regenbooghuizen » ingevoegd.

Art. 4.In Titel I, ingevoegd bij artikel 3, wordt een hoofdstuk 1 met het opschrift « Definities » ingevoegd.

Art. 5.Hoofdstuk I, ingevoegd bij artikel 4, wordt aangevuld met een artikel 694/1, luidend als volgt : «

Art. 694/1.Voor de toepassing van dit boek en de desbetreffende besluiten wordt verstaan onder : 1° « regenbooghuis » : vereniging erkend krachtens deze titel;2° « LHBT » : lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen;3° « Minister » : de Minister van Gelijke Kansen;4° « wet op de VZW's » : de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.».

Art. 6.In titel I, ingevoegd bij artikel 3, wordt een hoofdstuk 2 met het opschrift « Opdrachten » ingevoegd.

Art. 7.Hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 6, wordt aangevuld met een artikel 694/2, luidend als volgt : «

Art. 694/2.De regenbooghuizen beogen de emancipatie en het welzijn van de LHBT-personen.

Daartoe hebben de regenbooghuizen de volgende opdrachten in hun territorial ambtsgebied : 1° sociale en juridische bijstand alsook een psychologische verlenen aan personen die moeilijkheden ondervinden met hun seksuele oriëntatie of identiteit;2° acties organiseren, steunen en coördineren ter bestrijding van discriminaties wegens de seksuele oriëntatie en de geslachtsidentiteit en ter bevordering van gelijke kansen;3° plaatselijke openbare of privé initiatieven begeleiden met het oog op hulpverlening aan de LHBT-personen;4° de emergentie van een plaatselijk netwerk van LHBT-organisaties steunen;5° een onthaalruimte creëren voor de plaatselijk actieve LHBT-organisaties;6° informatie verstrekken aan de LHBT-personen en aan het publiek.

Art. 8.In titel I, ingevoegd bij artikel 3, wordt een hoofdstuk 3 met het opschrift « Erkenning » ingevoegd.

Art. 9.In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 8, wordt een afdeling 1 met het opschrift « Voorwaarden » ingevoegd.

Art. 10.In afdeling 1, ingevoegd bij artikel 9, wordt een artikel 694/3 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 694/3.§ 1. De Regering of haar afgevaardigde erkent de regenbooghuizen die de volgende voorwaarden vervullen : 1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet op de VZW's waarvan het maatschappelijk doel de uitvoering van de in artikel 694/2 bedoelde opdrachten mogelijk maakt;2° de in artikel 694/2 bedoelde opdrachten in het Franse taalgebied vervullen; 3° zijn opdrachten uitvoeren in samenwerking met de openbare en privé actoren die initiatieven i.v.m. de opdrachten van de regenbooghuizen nemen; 4° niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een weigering of intrekking van erkenning in de loop van het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag tot erkenning;5° beschikken over lokalen die geschikt zijn voor de uitoefening van hun opdrachten, voor het onthaal van hun personeel en waar confidentiële gesprekken gevoerd kunnen worden.De lokalen voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsnormen en zijn minstens vijf dagen per week toegankelijk; 6° voldoen aan de beginselen van een goed administratief en boekhoudkundig beheer ». § 2. De Regering of haar afgevaardigde kan hoogstens één regenbooghuis erkennen per provincie met minstens vierhonderdduizend inwoners, onverminderd de mogelijkheid om een gedecentraliseerde antenne op te richten.

De Regering of haar afgevaardigde kan hoogstens één regenbooghuis erkennen per provincie die vierhonderdduizend en één tot één miljoen inwoners telt, onverminderd de mogelijkheid om twee gedecentraliseerde antennes op te richten.

De Regering of haar afgevaardigde kan slechts twee regenbooghuizen erkennen per provincie die meer dan een miljoen inwoners telt, onverminderd de mogelijkheid om vier gedecentraliseerde antennes op te richten ».

Art. 11.In hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 8, wordt een afdeling 2 met het opschrift « Toekenning van erkenning » ingevoegd.

Art. 12.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 11, wordt een artikel 694/4 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 694/4.De aanvraag tot erkenning wordt bij de Regering ingediend volgens de modaliteiten die zij bepaalt.

De Regering bepaalt de inhoud van het dossier van de erkenningsaanvraag. Het dossier bevat op zijn minst : 1° de statuten van de vereniging;2° de samenstelling van de beheersorganen;3° de laatste goedgekeurde jaarrekeningen; 4° een omschrijving van de activiteiten van de vereniging en, desgevallend, van haar samenwerking met de openbare en privé actoren die initiatieven i.v.m. de opdrachten van de regenbooghuizen nemen; 5° desgevallend, de lijst van de personen die in dienst genomen worden door de vereniging. De erkenning wordt voor een onbepaalde duur verleend.

De Regering bepaalt de procedures tot toekenning of intrekking van de erkenning. ».

Art. 13.In titel I, ingevoegd bij artikel 3, wordt een hoofdstuk 4 met het opschrift « Subsidiëring » ingevoegd.

Art. 14.Hoofdstuk 4, ingevoegd bij artikel 13, wordt aangevuld met een artikel 694/5, luidend als volgt : «

Art. 694/5.Binnen de perken van de begrotingskredieten verleent de Regering of haar afgevaardigde een jaarlijkse subsidie aan de erkende regenbooghuizen, onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die zij bepaalt.

De subsidie dient uitsluitend voor de werkings- of personeelskosten van het regenbooghuis opdat het zijn opdrachten kan vervullen. De Regering bepaalt het bedrag en de wijze van berekening van de subsidie.

De Regering bepaalt de modaliteiten, bedragen en voorwaarden voor de toekenning van die subsidie ».

Art. 15.In titel I, ingevoegd bij artikel 3, wordt een hoofdstuk 5 met het opschrift « Controle en sancties » ingevoegd.

Art. 16.Hoofdstuk 5, ingevoegd bij artikel 15, wordt aangevuld met een artikel 694/6, luidend als volgt : «

Art. 694/6.De controle op de uitvoering van deze titel en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten wordt door de Regering uitgeoefend volgens de modaliteiten die zij bepaalt.

De Regering kan elk ogenblik controle voeren op de naleving van de erkenningsvoorwaarden bedoeld in artikel 694/3.

Het regenbooghuis geeft de Regering onmiddellijk kennis van elk element dat een weerslag kan hebben op het behoud van de erkenning ».

Art. 17.Hoofdstuk 5, ingevoegd bij artikel 15, wordt aangevuld met een artikel 694/7, luidend als volgt : «

Art. 694/7.Bij niet-nakoming van de verplichtingen waarin deze titel voorziet, kan de Regering de erkenning intrekken volgens de modaliteiten en de procedure die zij bepaalt. ».

Art. 18.In boek VII, ingevoegd bij artikel 2, wordt een titel 2 met het opschrift « Erkenning van de federatie van de regenbooghuizen » ingevoegd.

Art. 19.In titel 2, ingevoegd bij artikel 18, wordt een hoofdstuk 1 met het opschrift « Opdrachten » ingevoegd.

Art. 20.Hoofdstuk 1, ingevoegd bij artikel 19, wordt aangevuld met een artikel 694/8, luidend als volgt : «

Art. 694/8.De federatie van de regenbooghuizen heeft de volgende opdrachten : 1° overleg tussen de regenbooghuizen om de kwaliteit van de activiteiten te bevorderen en te steunen;2° de vertegenwoordiging van de regenbooghuizen op gemeenschappelijke of op individuele wijze als ze daarom vragen;3° de ontwikkeling van uitwisselingen en aanmerkingen tussen de regenbooghuizen en deelname aan hun informatie en sensibilisering;4° de permanente vorming van de personeelsleden van de regenbooghuizen;5° banden leggen met andere verenigingen die hetzelfde doel hebben en met actoren van de maatschappij;6° het opmaken van een jaarlijks rapport dat aan de Regering overgelegd wordt in de loop van het eerste kwartaal van het jaar na dat waarop het betrekking heeft.Dat rapport bevat : a. een balans en een omschrijving van de acties verwezenlijkt door de federatie tijdens het afgelopen jaar;2° acties organiseren, steunen en coördineren ter bestrijding van discriminaties wegens de seksuele oriëntatie en de geslachtsidentiteit en ter bevordering van gelijke kansen van de LHBT;c. een evaluatie van de acties gevoerd door de regenbooghuizen tijdens het afgelopen jaar;d. een statistische bijlage betreffende de tijdens het afgelopen jaar geregistreerde en behandelde dossiers, naar gelang van de verschillende types actie ».

Art. 21.In titel 2, ingevoegd bij artikel 18, wordt een hoofdstuk 2 met het opschrift « Erkenning » ingevoegd.

Art. 22.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt een afdeling 1e met het opschrift « Voorwaarden » ingevoegd.

Art. 23.In afdeling 1e, ingevoegd bij artikel 22, wordt een artikel 694/9 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 694/9.De Regering of haar afgevaardigde erkent een federatie van regenbooghuizen als ze de volgende voorwaarden vervult : 1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet op de VZW's waarvan het maatschappelijk doel de uitvoering van de in artikel 694/8 bedoelde opdrachten mogelijk maakt;2° de in artikel 694/8 bedoelde opdrachten in het Franse taalgebied vervullen;3° niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een weigering of intrekking van erkenning in de loop van het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag tot erkenning ».

Art. 24.In hoofdstuk 2, ingevoegd bij artikel 21, wordt een afdeling 2 met het opschrift « Toekenning van de erkenning » ingevoegd.

Art. 25.In afdeling 2, ingevoegd bij artikel 24, wordt een artikel 694/10 ingevoegd, luidend als volgt : «

Art. 694/10.De aanvraag tot erkenning wordt bij de Regering ingediend volgens de modaliteiten die zij bepaalt.

De Regering bepaalt de inhoud van het dossier van de erkenningsaanvraag. Het dossier bevat op zijn minst : 1° de statuten van de vereniging;2° de samenstelling van de beheersorganen;3° de laatste goedgekeurde jaarrekeningen;4° het activiteitenprogramma conform de opdrachten bedoeld in artikel 694/8;5° desgevallend, de lijst van de personen die in dienst genomen worden door de vereniging. De erkenning wordt voor een onbepaalde duur verleend. De Regering bepaalt de procedures tot toekenning en intrekking van de erkenning.

Art. 26.In titel 2, ingevoegd bij artikel 18, wordt een hoofdstuk 3 met het opschrift « Subsidiëring » ingevoegd.

Art. 27.Hoofdstuk 3, ingevoegd bij artikel 26, wordt aangevuld met een artikel 694/11, luidend als volgt : «

Art. 694/11.Binnen de perken van de begrotingskredieten verleent de Regering of haar afgevaardigde een jaarlijkse subsidie aan de erkende federatie van regenbooghuizen.

De subsidie dient uitsluitend voor de werkings- of personeelskosten van de federatie opdat ze haar opdrachten kan vervullen.

De Regering bepaalt de modaliteiten, bedragen en voorwaarden voor de toekenning van die subsidie ».

Art. 28.In titel 2, ingevoegd bij artikel 18, wordt een hoofdstuk 4 met het opschrift « Evaluatie » ingevoegd.

Art. 29.Hoofdstuk 4, ingevoegd bij artikel 28, wordt aangevuld met een artikel 694/12, luidend als volgt : «

Art. 694/12.De erkende federatie is het voorwerp van een jaarlijkse evaluatie die door de Regering georganiseerd wordt.

De evaluatie wordt doorgevoerd op basis van het activiteitenrapport bedoeld in artikel 694/8. ».

Art. 30.In titel 2, ingevoegd bij artikel 18, wordt een hoofdstuk 5 met het opschrift « Controle en sancties » ingevoegd.

Art. 31.Hoofdstuk 5, ingevoegd bij artikel 30, wordt aangevuld met een artikel 694/13, luidend als volgt : «

Art. 694/13.§ 1. De controle op de uitvoering van deze titel en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten wordt door de Regering uitgeoefend volgens de modaliteiten die zij bepaalt. § 2. De Regering kan elk ogenblik controle voeren op de naleving van de in artikel 694/9 bedoelde erkenningsvoorwaarden door de federatie van regenbooghuizen. § 3. De federatie van regenbooghuizen geeft de Regering onmiddellijk kennis van elk element dat een weerslag kan hebben op het behoud van de erkenning. ».

Art. 32.Hoofdstuk 4, ingevoegd bij artikel 28, wordt aangevuld met een artikel 694/14, luidend als volgt : «

Art. 694/14.Bij niet-nakoming van de verplichtingen waarin deze titel voorziet, kan de Regering de erkenning intrekken volgens de modaliteiten en de procedure die zij bepaalt. ».

Art. 33.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement, 1019 (2013-2014) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 11 april 2014.

Bespreking.

Stemming.

^