Etaamb.openjustice.be
Decreet van 11 april 2014
gepubliceerd op 09 mei 2014

Decreet betreffende de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de Waalse belastingsprocedure en tot wijziging van het decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202973
pub.
09/05/2014
prom.
11/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/11/2014202973/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 APRIL 2014. - Decreet betreffende de registratie-, hypotheek- en griffierechten en de Waalse belastingsprocedure en tot wijziging van het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten houdende verscheidene fiscale bepalingen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I. - Wijzigingen betreffende het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Afdeling 1. - Bepalingen betreffende de schenkingen

Artikel 1.Artikel 131bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203367 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten sluiten en gewijzigd bij de decreten van 30 avril 2009, 22 juli 2010, 10 mei 2012 en 19 december 2012 wordt gewijzigd als volgt : a) § 1 wordt vervangen als volgt : "In afwijking van artikel 131 wordt voor de schenkingen onder levenden van onroerende goederen, met uitzondering van welke waarop een opschortende voorwaarde berust, die ten gevolge van het overlijden van de schenker wordt uitgevoerd, op het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven van : 1° 3,3 % voor de schenkingen in de rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden;2° 5,5 % voor de schenkingen tussen broers en zusters, tussen ooms of tantes en neven of nichten; 3° 7,7 % voor de schenkingen aan andere personen."; b) de § § 2 en 3 worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 140, eerste lid, 1°bis wordt een punt f) ingevoegd, luidend als volgt : "f) de Beheerscommissies voor natuurparken wanneer ze de vorm aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk, overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken.". Afdeling 2. - Bepaling betreffende de akten vrijgesteld van het

evenredig recht en onderhevig aan een bijzonder vast recht

Art. 3.In artikel 159, 1°, derde lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, gewijzigd bij de wet van 23 december 1958, vervangen bij de wet van 10 oktober 1967 en gewijzigd bij artikel 29, 3°, van het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten houdende verscheidene fiscale bepalingen, wordt de volgende wijziging aangebracht : In punt a) wordt het woord "eerste" ingevoegd tussen de woorden "uiterlijk de" en het woord "werkdag" vervangen door het woord "vijfde". HOOFDSTUK II. - Bepaling betreffende het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen

Art. 4.Artikel 63, § 3 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999027513 bron ministerie van het waalse gewest 6 MEI 1999 - Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen sluiten betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, vervangen bij het decreet van 22 maart 2007, wordt vervangen als volgt : " § 3. Onverminderd artikel 11bis, § 4, d) worden deze boetes gevestigd en geïnd op dezelfde wijze als de belasting waarop ze betrekking hebben.". HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten houdende verscheidene fiscale bepalingen

Art. 5.In het decreet van 19 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013205512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verscheidene fiscale bepalingen sluiten houdende verscheidene fiscale bepalingen wordt artikel 30 vervangen als volgt : "

Art. 30.Artikel 29 treedt in werking op 1 april 2014.". HOOFDSTUK IV. - Bepaling betreffende het Wetboek der successierechten

Art. 6.In artikel 60ter van het Wetboek der successierechten, wordt de in § 1 vermelde tabel vervangen als volgt :

Tabel met betrekking tot het preferentiele tarief voor de netto-aandelen in woningen

Schijf van het netto-aandeel

echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende

Erfgenaam, begiftigde, legataris in de rechte lijn

Van

tot en met

a

b

a

b

EUR

EUR

pct

EUR

pct

EUR

0,01

25.000,00

0

-

1

-

25.000,01

50.000,00

0

-

2

250

50.000,01

160.000,00

0

-

5

750

160.000,01

175.000,00

5

-

5

6.250

175.000,01

250.000,00

12

750

12

7.000

250.000,01

500.000,00

24

9.750

24

16.000

Meer dan 500.000

30

69.750

30

76.000


". HOOFDSTUK V. - Inwerkingtreding

Art. 7.Dit decreet treedt in werking de tiende dag na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft op 1 april 2014 en artikel 6 dat van toepassing is op de erfopvolgingen die openvallen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 11 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, Kmo's, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Waals Parlement, 1027 (2013-2014) Nrs. 1 tot 6.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 11 april 2014.

Bespreking.

Stemming.

^