Etaamb.openjustice.be
Decreet van 05 december 2008
gepubliceerd op 27 januari 2009

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998, ondertekend te Namen op 3 juli 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009200191
pub.
27/01/2009
prom.
05/12/2008
ELI
eli/decreet/2008/12/05/2009200191/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2008. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998, ondertekend te Namen op 3 juli 2008 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. Het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998, ondertekend te Namen op 3 juli, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 5 december 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen, Mevr. M-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2008-2009. Stukken van het Waalse Parlement, 868 (2008-2009). Nr. 1 Volledig verslag, openbare zitting van 3 december 2008.

Bespreking - Stemmingen. 3 JULI 2008. - Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998 Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, Gelet op de artikelen 130 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 92bis, § 1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55, § 3, en artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998;

Overwegende dat veelvoudige banden zijn ontstaan tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en dat het wenselijk is dat bestaande of toekomstige sectorale akkoorden in een globaal samenwerkingsakkoord worden vastgelegd, met name voor de volgende aangelegenheden : buitenlandse handel, economische stimulering, leefmilieu, toerisme, leerlingenvervoer, vorming, schuldbemiddeling, sociale actie, beleid van gehandicapte personen, telecommunicatiebeleid, statistieken, administratieve vereenvoudiging, openbare werken, opleiding, erediensten, samenwerking inzake Gezondheid en Sociale Actie, ondernemingsoverdracht, Komen overeen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 6 van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998, worden de woorden "de artikelen 7 à 13" vervangen door de woorden "de artikelen 7 à 13octies ".

Art. 2 (nieuw). In hetzelfde akkoord wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 7bis.Economische stimulering : Binnen het "Agence de stimulation économique" (Agentschap voor economische stimulering) (afgekort A.S.E.) gelegen te Luik, wordt een Duitstalig contactpunt opgericht belast met de verbinding tussen het "A.S.E." (programmadecreet van 23 februari 2006 betreffende de prioritaire acties voor de toekomst van Wallonië) en de operatoren van de economische activiteit, onderwijsinrichtingen, uitvoerders van projecten en ondernemingen gelegen op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap.

In dit kader zal het Duitstalig contactpunt onder meer de volgende opdrachten moeten vervullen : - aan de uitvoering van opdrachten in verband met de overkoepelende werking van het "A.S.E." deelnemen : het gaat met name om het Waalse plan "Esprit d'Entreprendre", het Waalse plan "Création d'activités" met verwante thema's zoals het ondernemerschap bij vrouwen, zelfcreatie van activiteiten, de "Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat", de Handelsacties; - aan de uitvoering van verschillende gemachtigde opdrachten deelnemen die door de Waalse Regering aan het "A.S.E." worden toevertrouwd : het betreft heden het "Portail Wallon de l'Entreprise", het project "Pensez-I" van "Intelligence Stratégique"; - de opdracht van "bewustmaking voor de Ondernemingsgeest" voor de Duitstalige Gemeenschap uitoefenen; - binnen het "A.S.E." voor het doorgeven en de aanpassing van de communicatie van het "A.S.E." (Duitstalige specificiteiten, gebruik van de taal) zorgen telkens als het relevant is.

De Duitstalige contactpersoon zal worden aangeworven via een arbeidsovereenkomst of via een detachering van het Duitstalige onderwijs. Hij zal beschikken over een kantoor in de "W.F.G. - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgiens" alsook over een telefoonlijn en een toegang tot internet.

In beide gevallen zal de kost ten laste zijn van het "A.S.E." door middel van een specifieke dotatie die vanaf 2009 in haar begroting zal worden opgenomen. De verschillende kosten verbonden aan de operationele werking van het Agentschap zullen worden gefinancierd op dezelfde manier.

Begroting ten laste van het WG : 80.000 euro per jaar."

Art. 3.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13bis.Statistieken : In een kaderovereenkomst te sluiten tussen het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" (Waals Instituut voor Evaluatie, Prospectie en Statistiek) zullen de modaliteiten worden bepaald volgens welke beide partijen, uit zorg voor samenhang en efficiëntie, de werken in verband met de productie en de verspreiding van statistische gegevens over Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap zullen coördineren."

Art. 4.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13ter.Administratieve vereenvoudiging en E-regering : De uitvoeringsmodaliteiten van de samenwerking inzake E-regering en administratieve vereenvoudiging zullen het voorwerp uitmaken van een protocol van akkoord tussen beide Regeringen".

Art. 5.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13quater.Coördinatie inzake openbare werken : Een werkgroep met vertegenwoordigers van de kabinetten van de Waalse Minister van Openbare Werken en van de Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap zal jaarlijks vergaderen voor de coördinatie van de projecten inzake openbare werken."

Art. 6.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13quinquies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13quinquies.Vorming : Kenniscentra In het kader van de herwaardering van het Gespecialiseerd onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap, stelt het Waalse Gewest, vie de Kenniscentra, ter beschikking van de Duitstalige Gemeenschap een vormingsaanbod voor de leerlingen en de leerkrachten van het Gespecialiseerd onderwijs van vorm 3, het onderwijs voor sociale promotie, het niet-universitair hoger onderwijs en de opleiders van het "IAWM". De praktische modaliteiten zullen worden bepaald in een bijzondere overeenkomst.

Het Waalse Gewest zal binnen de begroting van de FOREm een jaarlijks bedrag van 30.000 euro voorbehouden voor de verwezenlijking van die samenwerking.

Samenwerking tussen het "IFAPME" en het "IAWM" Beide Instituten belast met alternerende vorming in kleine en middelgrote ondernemingen, het "IAWM" en het "IFAPME", verbinden zich ertoe hun bilaterale uitwisselingen inzake pedagogie en informatie te verdiepen via de actualisering van de overeenkomst van 1992.

Daartoe zullen de Instituten regelmatig vergaderen om de balans op te maken van de uitwisselingen op dit gebied.

Om de pedagogische en strategische uitwisselingen tussen het "IFAPME" en het "IAWM" te bevorderen, zal een nieuwe partnerschapsovereenkomst worden opgesteld.

Partnerschap tussen de "ADG" en de "FOREm".

Om de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en van de werknemers te bevorderen, zal een partnerschap worden afgesloten om de samenwerkingen tussen de "FOREM" en de "ADG", met name inzake talenopleiding te versterken. Zo zal dit partnerschap het samenwerkingsakkoord gesloten op 27 mei 2004 tussen beide instellingen versterken."

Art. 7.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13sexies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13sexies.Eredienst - Kerkfabrieken : De protestantse Kerkfabrieken van Eupen - Neu-Moresnet en Malmedy worden gezamenlijk georganiseerd op het Franse en op het Duitse taalgebied.

Om een dubbele voogdij erover te vermijden, wordt de voogdij over die twee Fabrieken uitgeoefend in functie van de maatschappelijke zetel van elk van hen. Een sectoraal samenwerkinsprotocol tussen de Duitste Gemeenschap en het Waalse Gewest zal die uitoefening van de voogdij over de Kerkfabrieken regelen."

Art. 8.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13septies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13septies.Samenwerking inzake Gezondheid en Sociale actie : Gelet op de respectieve uitoefening van de bevoegdheden in het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn, het bejaardenbeleid, de opvang en integratie van migranten, en overwegende dat veelvoudige banden tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap zijn ontstaan, wordt een werkgroep opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Waalse en Duitse betrokken Ministers, die jaarlijks minstens één keer zal vergaderen om de mogelijkheden voor samenwerking en de uitwisselingen van goede praktijken in verband met vermelde materies te bekijken."

Art. 9.In hetzelfde akkoord wordt een artikel 13octies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 13octies.Ondernemingsoverdracht : De modaliteiten van de uitvoering van de samenwerking inzake ondernemingsoverdracht maken het voorwerp uit van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de "SOWACCESS" en de "WFG". De jaarlijkse evaluatie, bedoeld bij voornoemde Overeenstemming, zal worden doorgegeven aan de Waalse en de Duitse Regeringen."

Art. 10.Dit akkoord wordt in twee originele versies gesloten, de ene in het Frans, de andere in het Duits.

Art. 11.De artikelen 1, 2, 5, 6 wat betreft de samenwerking tussen het "IFAPME" en het "IAWM" en het partnerschap tussen de "ADG" en de "FOREm", 8, 9 en 10 van dit akkoord treden in werking na de dag waarop het laatste van beide goedkeuringsdecreten in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, mits instemming van de Waalse Gewestraad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

De artikelen 3, 4, 6, wat betreft de kenniscentra en 7 van dit akkoord treden in werking met ingang van de inwerkingtreding van de overeenkomsten en protocollen bedoeld bij deze artikelen, zonder dat deze datum mag voorafgaan aan de dag waarop het laatste van beide goedkeuringsdecreten in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Gedaan in vijftien originele exemplaren.

Namen, 3 juli 2008.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Vice-Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme, B. GENTGES De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, O. PAASCH De Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport, I. WEYKMANS

^