Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008003475 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008204828 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Brandveiligheidscommissie voor de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type ministerieel besluit prom. 05/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009200483 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 05/12/2008 pub. 13/02/2009 numac 2009200484 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 51, programma 03 van organisatieafdeling 53 en programma 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204511 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende totale vrijstelling van de betaling van het kijk- en luistergeld ten gunste van de weduwen van de oorlog 1940-1945 type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps" type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008204513 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld type decreet prom. 05/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008204543 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 05/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009027039 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer. - Addendum type decreet prom. 05/12/2008 pub. 16/10/2009 numac 2009035929 bron vlaamse overheid Decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200025 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2000 houdende de oprichting van een Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek. - Verwijzingen type decreet prom. 05/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009200190 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998, ondertekend te Namen, op 3 juli 2008 type decreet prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009200191 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van 26 november 1998, ondertekend te Namen op 3 juli 2008 type decreet prom. 05/12/2008 pub. 18/02/2009 numac 2009200642 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het bodembeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008036393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008036394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008204500 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2008204767 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2 en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie over de bescherming van het gewestelijk openbaar wegendomein en houdende regeling van de voorwaarden voor de uitoefening van dat ambt type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204779 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van AIEG type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204783 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van AIESH type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van IEH type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204781 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204787 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van Interlux type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204789 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van PBE type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van Interest type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204788 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van Intermosane type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van Simogel type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204791 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van de Regie van Waver type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008204793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van Sedilec type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008204829 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B1 type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008204831 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B2 type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008204830 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B1 type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008204832 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering en de sortering van afval van klasse B2 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 november 2007 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afval van klasse B2 type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027019 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de organieke personeelsformatie van « Wallonie-Bruxelles international » - interne loopbaan type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van « Wallonie-Bruxelles international » type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009027017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een deel VIII in het regelgevende deel van Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een sociale dienst voor de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027020 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij « Wallonie-Bruxelles international » mag deelnemen in de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027023 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en bezoldigingsstatuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles international »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 05/02/2009 numac 2009029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2009029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de Raad voor Onderwijs en Vorming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009027021 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Gewestexecutieve, van de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Gewestexecutieve en van sommige instellingen van openbaar nut onderworpen aan het gezag, de controle of het toezicht van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2009029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de Instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren, met uitzondering van het Algemeen Commissariaat voor Internationale Betrekkingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de geldelijke toestand van de leraren zedenleer van de instellingen van het onderwijsnet georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009029050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de aansluiting van « Wallonie-Bruxelles International » bij de Sociale dienst van de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij « Wallonie-Bruxelles International » ertoe gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot instelling van de toekenning van maaltijdcheques voor de personeelsleden van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de werkingsregels van het Beheerscomité alsmede van de werkingsregels van het Oriëntatiecomité van het « Bureau International Jeunesse » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de volgende adviesinstanties : de Commissie voor steunverlening aan de boekhandel, de Raad voor het boek type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/03/2009 numac 2009029114 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra, van informatiecentra voor jongeren en van hun federaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 08/05/2009 numac 2009029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/05/2009 numac 2009029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 12/05/2009 numac 2009029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van "Wallonie-Bruxelles International"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009035087 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 en tot gedeeltelijke verdeling van provisionele kredieten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009035189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009200008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2005 tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2009200009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afgewerkte oliën type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009200063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiëring van de centra voor beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de minimumveiligheidseisen, de goedkeuring van het ontwerp, de veiligheidsdocumentatie, de ingebruikstelling, de wijzigingen en de periodieke oefeningen m.b.t. de tunnels in het trans-Europese wegennet type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200067 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de tunnelbeheerder voor de tunnels van het trans-Europese wegennet type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200096 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het stroomdistributienet van TECTEO

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009200197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie MB0171B, programma MB voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009200204 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdracht en de aankoop van zakelijke rechten van een onroerend goed door een openbare huisvestingsmaatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2009200329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies aan sociale verhuurkantoren voor het uitvoeren van energiebesparende investeringen in woongebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200333 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 02/03/2009 numac 2009200383 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur type besluit van de vlaamse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200593 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Marche-La Roche en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding van de steengroeve van Préalle op het grondgebied van de gemeente Durbuy (Heyd) en, bij wijze van planologische compensaties, op de bestemming als landbouwgebied en bosgebied van gronden opgenomen als ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeente Durbuy (Heyd en Tohogne) type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200594 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een groengebied op het grondgebied van de gemeente Namen

erratum

type erratum prom. 05/12/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008003499 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 05/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International ». - Erratum
^