Etaamb.openjustice.be
Decreet van 04 maart 2021
gepubliceerd op 21 april 2021

Decreet houdende bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten genomen in uitvoering van het decreet van 23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021030486
pub.
21/04/2021
prom.
04/03/2021
ELI
eli/decreet/2021/03/04/2021030486/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MAART 2021. - Decreet houdende bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten genomen in uitvoering van het decreet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie


MEMORIE VAN TOELICHTING Dit ontwerp van decreet beoogt de bekrachtiging van de teksten die door het College van de Franse Gemeenschapscommissie zijn aangenomen in het kader van de bijzondere machten die hem werden toevertrouwd krachtens het decreet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie sluiten om bijzondere machten toe te kennen aan het College van de Franse gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, overeenkomstig artikel 4 ervan. Dat artikel bepaalt immers dat de besluiten bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Decreet die de bijzondere machten toekennen, bekrachtigd dienen te worden binnen een termijn van zes maanden na de beëindiging van de periode van de bijzondere machten, met dien verstande dat deze is geëindigd op 24 juni 2020.

De wet [het decreet] tot bekrachtiging van een bijzonderemachtenbesluit geeft dat besluit vanaf de datum van de inwerkingtreding ervan kracht van wet (Cass., 28 februari 1986, Pas. 1986, blz. 813.). Zo wordt het bijzonderemachtenbesluit door de bekrachtiging zelf wettelijke norm vanaf de datum van de inwerkingtreding (Arbitragehof [Grondwettelijk Hof], 17 maart 1999, nr. 36/99, B.2.).

In dit ontwerp van decreet is evenwel een bepaling opgenomen om uitdrukkelijk te bepalen dat het College gemachtigd zal zijn om de bijzonderemachtenbesluiten met kracht van besluit later te wijzigen, dit uitsluitend wanneer een voorafgaande rechtsgrond aanwezig is. Door gebruik te maken van de bijzondere machten heeft het College immers soms teksten met kracht van besluit aangenomen of gewijzigd.

Bijgevolg, als het Parlement eenvoudigweg alle teksten die het College in het raam van zijn bijzondere machten heeft goedgekeurd, bekrachtigt, dan worden die teksten (dus zelfs de klassieke besluiten) vanaf de datum van hun inwerkingtreding automatisch wettelijke normen.

Het gevolg daarvan is dat een formeel goedgekeurd decreet nodig is om ze later te kunnen wijzigen.

De invoeging van deze bepaling in het huidige bekrachtigingsdecreet sluit aan op een aanbeveling tot voorzichtigheid van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State (zie over dit onderwerp met name het advies van de RvS 61.069/1 van 13 april 2017 bij een voorontwerp, later decreet van 16 juin 2017 `betreffende het onderwijs XXVII', nr. 7.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61069.). Het zou immers moeilijk te vatten zijn dat het optreden achteraf van het College ingewikkelder gemaakt zou worden terwijl de effecten van de gezondheidscrisis voortduren. Indien deze bepaling niet in dit ontwerp van decreet opgenomen wordt, zou het College weliswaar normaliter bevoegd zijn om bepaalde maatregelen te nemen, doch zou het dan noodzakelijk zijn om formeel een decreet aan te nemen om nadien de bekrachtigde bepalingen te wijzigen.

Voorliggend ontwerp van decreet is bijgevolg ook bedoeld om "klassieke" besluiten van het College waarvoor - ingevolge de door § 4 artikel 2 geboden mogelijkheid - bepaalde voorafgaande formaliteiten misschien niet vervuld waren, te bekrachtigen.

TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN Artikel 1 Vergt geen commentaar.

Artikel 2 Deze artikelen bekrachtigen de verschillende bijzonderemachtenbesluiten die zijn aangenomen krachtens het decreet van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie sluiten.

Artikel 3 Na bekrachtiging door de wetgever krijgen alle bepalingen die bij een bijzonderemachtenbesluit worden vastgesteld of gewijzigd, kracht van wet. Ze kunnen bijgevolg niet langer gewijzigd worden door een formeel decreet. De in dit artikel bedoelde bepaling vormt slechts een formele machtiging die aan het College wordt verleend om de betrokken bepalingen opnieuw te wijzigen, zonder dat dit het College ontslaat van de vereiste dat daartoe een voorafgaande materiële rechtsgrond voorhanden moet zijn en dat de voorafgaande formaliteiten in acht moeten worden genomen. Deze bepaling kan echter niet worden beschouwd als een onbeperkte machtiging die het College toelaat eender welke wijziging door te voeren.

4 MAART 2021. - Decreet houdende bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten genomen in uitvoering van het decreet van maandag 23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie Het College van de Franse Gemeenschapscommissie, Op voordracht van de voorzitster van het College, Na beraadslaging, Besluit : De voorzitster van het College wordt ermee belast aan de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie het ontwerp van decreet voor te leggen waarvan de inhoud volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.Worden bekrachtigd: 1. het bijzonderemachtenbesluit 2020/546 van 16 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;2. het besluit 2020/847 van 14 mei 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 2 van het bijzonderemachtenbesluit nr.2020/546 van 16 april 2020 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten die onder de bevoegdheden van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen; 3. het bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr.1 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 4. het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr.2 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 5. het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 nr.3 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 6. het bijzonderemachtenbesluit 2020/550 nr.4 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 7. het bijzonderemachtenbesluit 2020/765 nr.6 van 20 mei 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitzonderlijke maatregelen inzake de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen naar aanleiding van de coronacrisis; 8. het bijzonderemachtenbesluit 2020/1019 nr.7 van 11 juni 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 9. Het bijzonderemachtenbesluit 2020/1018 nr.8 van 11 juni 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 10. het bijzonderemachtenbesluit 2020/1017 nr.9 van 11 juni 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/549 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 11. het bijzonderemachtenbesluit 2020/1016 nr.10 van 11 juni 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/550 nr. 4 van 2 april 2020 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de reglementaire algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 12. het bijzonderemachtenbesluit 2020/1101 nr.12 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/547 nr. 1 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020; 13. het bijzonderemachtenbesluit 2020/1102 nr.13 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het bijzonderemachtenbesluit 2020/548 nr. 2 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanpassing van de decretale algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020.

Art. 3.De door dit decreet bekrachtigde bepalingen van de regeringsbesluiten kunnen door de regering worden opgeheven, aangevuld, gewijzigd of vervangen, althans in zoverre daarvoor ook een materiële rechtsgrond voorhanden is.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 20 december 2020.

Gedaan te Brussel, op 4 maart 2021.

Voor het College : B. TRACHTE, Voorzitster van het College

^