Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021020843 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021, wordt de heer Carl BARTIER, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Justitie in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, eervol ontslag uit zijn ambt verleend De heer Carl BARTIER mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021020844 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021, wordt mevrouw Patricia DE CLERCQ, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de minimumlonen type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vervoersonkosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021030988 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 3 van de "Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector" gedateerd op 12-01-2021 werd op 1 april 2021 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsp Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021031005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt de heer Stefaan JACOBS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021031084 bron federale overheidsdienst justitie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt de heer Michael LAMHASNI aangesteld als houder van de managementfunctie Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal van de Rechterlijke Organisatie bij de Federale overheidsdienst Ju Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021041030 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel **** koninklijk besluit ****. 3401 van 18 maart 2021, wordt adjudant-majoor van het reservekader ****. **** **** bevorderd tot Officier in de Orde van **** **** voor Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021200407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de wettelijke vergoeding type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale premie voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar en met 33 jaar loopbaan zwaar beroep (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031001 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 4 en 5 van het ministerieel besluit van 30 juni 2017 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen type ministerieel besluit prom. 10/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031017 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij de Raad van beroep inzake tuchtzaken voor ambtenaren type ministerieel besluit prom. 08/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031027 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 21/04/2021 numac 2021201667 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 21/04/2021 numac 2021201668 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 21/04/2021 numac 2021201671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 21/04/2021 numac 2021201669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 32 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 19/11/2020 pub. 21/04/2021 numac 2021201670 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021041233 bron raad van state Vernietiging . Bij arrest nr. 250.137 van 17 maart 2021 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIIe kamer, het koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot wij(...) Hetzelfde arrest beveelt de bekendmaking ervan, bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, in dezel(...)

decreet

type decreet prom. 04/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030486 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten genomen in uitvoering van het decreet van 23 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie in het kader van de COVID-19-pandemie type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031065 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031100 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van het Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de projectoproep `Flanders is a festival 2021' voor het organiseren van festivals in de zomer van 2021 in de context van het coronavirus type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 193/1 en artikel 261/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen en de revalidatieziekenhuizen

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201958 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen (niveau A3) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. - Selectienummer : ANG21095 Solliciteren kan tot 11/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021030877 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Erratum In het Belgisch **** ****. 92 van 30 maart 2021, bladzijde 30536, in de **** tekst, dient men "luitenant" te vervangen **** type erratum prom. 04/02/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021030982 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot de toekenning van een subsidie aan « ARC-EN-CIEL WALLONIE » in het kader van de Taskforce Kwetsbare groepen voor het ondersteunen van de oprichting van een tijdelijk onderkomen met in totaal tien plaatsen voor LGBTQI+ personen die zijn uitgesloten van - of op de vlucht zijn voor - hun familie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021031068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021, wordt mevrouw Tina VAN NUFFEL, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederla Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021031109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 februari 2021, wordt mevrouw Beatriz MANDEIRO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Fran Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021031058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Secretaris dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processe Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...)

document

type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021020818 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Versoepeling van de maatregelen genomen in het kader van de "periode van verhoogd risico" ter bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza Op 1 november 2020 werd voor onbepaalde duur de "periode van verhoogd risico" afgek 1 november 2020: - pluimvee van geregistreerde (professionele) pluimveebedrijven moet worden op(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021030892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie audiciens - verzekeringsinstellingen van 11 februari 2021 e Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 31, § 1, van de nomenclatuur van(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés ICT (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20359 Deze selectie werd afgesloten op 07/04/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201959 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen - Diensthoofd medische kwaliteit (niveau A4) voor FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, Leefmilieu. - Selectie-nummer : ANG21094 Solliciteren kan tot 11/05/2021 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201962 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gezondheidsinspecteurs-Clusterverantwoordelijke Oost- en West-Vlaanderen (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: A(...) Deze selectie werd afgesloten op 30/03/2021. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201966 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ADG21003 Deze selectie werd afgesloten op 13/04/2021. Er zijn 0 l(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten professionele re-integratie (niveau B) voor het RIZV. - Selectienummer : AFG21001 Deze selectie werd afgesloten op 08/03/2021. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201980 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directiesecretaresses (niveau B) voor het RIZV. - Selectie-nummer : AFG20251 Deze selectie werd afgesloten op 08/03/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201981 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders (niveau B) voor het RIZV. - Selectie-nummer : AFG21008 Deze selectie werd afgesloten op 31/03/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201978 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor het RIZIV. - Selectienummers : BNG20154 - BNG20155 - BNG20156 - BNG20157 - BNG20158 - Experten beroepsherscholing - Dienst Uitkeringen (m/v/(...) Er zijn 1 laureaten. - Attachés wetenschappelijke onderzoek en kwaliteit - Cel kwaliteit en onde(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige data analisten - statistici (niveau A2) voor FOD Justitie. - Selectie-nummer : AFG21017 Deze selectie werd afgesloten op 15/04/2021. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten informatie en databeheer (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG21024 Deze selectie werd afgesloten op 19/03/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 ja(...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201983 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A2) voor RIZIV. - Selectie-nummer : ANG21005 Deze selectie werd afgesloten op 25/03/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 21/04/2021 numac 2021201984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Financiël deskundigen (niveau B) voor het RIZV. - Selectie-nummer : AFG20250 Deze selectie werd afgesloten op 07/04/2021. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^