Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 mei 2019
gepubliceerd op 29 mei 2019

Decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2019012549
pub.
29/05/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/03/2019012549/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2019. - Decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet betreffende wijziging van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Artikel 23 van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 23.In artikel 92, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt tussen de woorden "onaangepaste woning" en de woorden "en die bijwoonst" de zinsnede "of een woning die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, vierde lid," ingevoegd; 2° in punt 11°, b), wordt tussen de woorden "onaangepaste woning" en het woord "bewoont" de zinsnede "of een woning die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, vierde lid," ingevoegd.".

Art. 3.Artikel 24 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 24.In artikel 95, § 1, derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten, worden de woorden "onaangepaste woning" vervangen door de zinsnede "onaangepaste woning of een woning die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, vierde lid".".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS _______ Nota (1) Zitting 2018-2019 Stukken: - Voorstel van decreet : 1963 - Nr.1 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1963 - Nr. 2 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 24 april 2019.

^