Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 februari 1998
gepubliceerd op 27 februari 1998

Decreet houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035232
pub.
27/02/1998
prom.
03/02/1998
ELI
eli/decreet/1998/02/03/1998035232/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 1998. Decreet houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.De Vlaamse regering richt na overleg met de Nederlandse Taalunie een Dienst voor Taaladvies op, hierna de Dienst genoemd.

Art. 3.De Dienst heeft als opdracht op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies te verstrekken aan de burgers. Hij werkt daarbij nauw samen met de gremia van de Taalunie.

Art. 4.De Vlaamse regering bepaalt de organisatievorm en de financiering van de Dienst.

Taaladvisering voor burgers kan ofwel publiekrechtelijk of privaatrechtelijk worden georganiseerd.

Art. 5.De Vlaamse regering ziet erop toe dat de Dienst zijn opdracht op adequate en afdoende wijze vervult.

De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop dat toezicht wordt uitgeoefend, alsmede de voorwaarden ervan.

Art. 6.Het decreet van 12 maart 1975 betreffende de Raad voor Taaladvies wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 februari 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, L. MARTENS Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^