Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 februari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998003090 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de Schatkistbons uitgedrukt in vreemde munt type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022083 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 14/02/1998 numac 1998022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde produkten type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998022104 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot beperking van het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 17/02/1998 numac 1998000102 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en van de magnetische drager met het oog op de raadpleging en de registratie van de arresten van de Raad van State type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 18/02/1998 numac 1998003064 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 1998 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 03/02/1998 pub. 10/10/2011 numac 2011000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek en van de magnetische drager met het oog op de raadpleging en de registratie van de arresten van de Raad van State. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 03/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998035194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 10 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers type decreet prom. 03/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998035232 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies type decreet prom. 03/02/1998 pub. 21/03/1998 numac 1998035312 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen

erratum

type erratum prom. 03/02/1998 pub. 21/04/1998 numac 1998022158 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 23 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Erratum
^