Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 februari 1998
gepubliceerd op 25 februari 1998

Decreet houdende wijziging van artikel 10 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035194
pub.
25/02/1998
prom.
03/02/1998
ELI
eli/decreet/1998/02/03/1998035194/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 1998. Decreet houdende wijziging van artikel 10 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 10, § 1, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Met het oog op een maximale afstemming op de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen, bedoeld in de artikelen 5 en 6 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, kan de Vlaamse regering, als ze het model van conformiteit vastlegt, de criteria en de procedure bepalen om de conformiteit vast te stellen van de kamerwoning en van elke kamer afzonderlijk of van de studenten- of gemeenschapshuizen en van elke studentenkamer afzonderlijk met de in het eerste lid bedoelde normen. Ze kan bij die gelegenheid ook de criteria en procedure bepalen om eventuele tekortkomingen te verhelpen door middel van renovatie, verbeterings- of aanpassingswerken. Ze kan eveneens bepalen in welke mate een afwijking van voormelde normen beslissend is voor de aflevering van het attest. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 februari 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, L. PEETERS Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

^