Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998000084 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 januari 1998 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te **** op 27 ****(...) Bij koninklijk besluit van 14 januari 1998 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003060 bron ministerie van financien Administratie van de B.T.W., registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen :(...) Gemeente Floreffe, 4 e afdeling, Floriffoux Percelen grond groot 1 ha 64 a 86 ca, geka(...) type wet prom. 05/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998003084 bron ministerie van financien Wet houdende negende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997. - Sectie 12 « Justitie ». - Erratum type wet prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003101 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1997000929 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 januari 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen (...) type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1997012849 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 18 september 1997 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 1998 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998002011 bron ministerie van ambtenarenzaken Einde affectatie Bij koninklijk besluit van 19 december 1997 wordt een einde gesteld aan de affectatie van de heer Alain Canneel, administrateur-generaal bij het Hoog Comité van Toezicht, met ingang van 31 december 1997. type koninklijk besluit prom. 05/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007019 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1991 betreffende de medische geschiktheid voor dienst op zee type koninklijk besluit prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007032 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vanstelling van de taalkaders van het personeel van de Directie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type koninklijk besluit prom. 04/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007043 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het uniform van de militairen type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998007042 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen en van de militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 december 1997 wordt Mevr. Sophie du Bled, attaché, met ingang van 1 november 1997, bij toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan, bevorderd tot de graad van eerstaanwezend attaché. type koninklijk besluit prom. 09/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012033 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 1984 tot vaststelling in de ondernemingen van de uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces type koninklijk besluit prom. 10/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak die de ondernemingen omvat waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen, met uitzondering van de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen type koninklijk besluit prom. 02/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van de langdurig werklozen type koninklijk besluit prom. 18/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998014048 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst "ombudsman" bij het autonome overheidsbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998022072 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders bij het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1997007250 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 1994 tot vaststelling van de vorm en de wijze van toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de vermelding Korea type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1997007249 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1983 tot vaststelling van de vorm en de wijze van toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen 40-45 type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1997031546 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Intrekking van de voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 22 december 1997 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de N.V. Hotesse Deze intrekking is geldig met ingang van 22 december 1997. Weigering van de voorafgaande t(...) type ministerieel besluit prom. 31/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998007014 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot oprichting van een intermachtencommissie belast met het onderzoeken van de opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998009143 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen Personeel Benoemingen Bij ministeriële besluiten van 9 februari 1998 zijn : Mevr. K. Geenens benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Bergen, ter vervanging van de he De heer C. Seghin benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie te Namen, ter vervanging van d(...) type ministerieel besluit prom. 08/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1969 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998016039 bron ministerie van middenstand en landbouw Beroepsinstituut van boekhouders Vernieuwing van de mandaten Bij ministerieel besluit van 22 januari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998, worden de mandaten van commissaris belast met het nazicht van de jaarrekening van d (...) type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998027091 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels en voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van investeringspremies die medegefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Enig Programmeringsdocument (DOCUP) van Doelstelling nr. 1 - Henegouwen

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998027094 bron ministerie van het waalse gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 70.092 van 8 december 1997, Afdeling Administratie, VIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 4 oktober 1993 tot bevordering van de heer Michel Defawe tot d (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998031028 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Arrest van de Raad van State van 3 december 1997 Op 3 december 1997 is de afdeling administratie van de Raad van State overgegaan tot de nietigverklaring van artikel 1, 3°, b, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart - de afgifte van een stedenbouwkundiuge vergunning strekkende tot het toestaan van kantoren met een(...)

decreet

type decreet prom. 03/02/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998035194 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 10 van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers type decreet prom. 17/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035223 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde en tot de stage toegelaten personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998003048 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998003056 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998003057 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, van het publiek gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst mogen nemen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998027090 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdelingsmaatstaven van de toelagen die toegekend zijn aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn type besluit van de waalse regering prom. 11/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998027102 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het belastingstelsel dat van toepassing is op lozingen van afvalwater uit veehouderijen of -fokkerijen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanvulling voor de "Office de la Naissance et de l'Enfance" van het koninklijk besluit van 19 september 1967 betreffende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren in de Rijksbesturen, die belast zijn met ambten in verband met bijstand en hygiëne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Universiteit Luik type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering voor het schooljaar 1996-1997 van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 d.d. 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het rijksonderwijs van de werkingstoelagen aan het gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 31 januari 1994 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij niet-confessioneel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1981 betreffende de Kabinetten van de Ministers, leden van de Excutieve van de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/10/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998031089 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Basisdossier van het bijzonder bestemmingsplan nr. 80-41 « Orts-Devaux ». - Goedkeuring BRUSSEL. - Bij besluit van 29 januari 1998 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het basisdossier van het B.B.P. nr. 80-41 « Orts- De goedkeuring van dit basisdossier gaat vergezeld van voorwaarden, overeenkomstig artikel 54 van d(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998035179 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035177 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998035213 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998022087 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1997012186 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisatie - artikel 1, § 1, van voormeld koninklijk besluit, aanvullen met : « 4° de ondernemingen, m(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003086 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 10 februari 1998. De voorzitter, J.-L. Duplat. Bij besluit van de Commissie (...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003075 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 385 van 10 februari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003111 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand maart 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand maart 1998 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na 19 uur : Iedere zaterdag. Ten zetel van de Nationale Loterij : Kardinaal Mercierstr

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998011034 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel Verbod tot het in de handel brengen Het ministerieel besluit van 19 januari 1998 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines Stralingspaneel van het merk Golden Sun, Super Sun, Super Ser, Agni, Crols et Agni Sol, type A-1500(...)

erratum

type erratum prom. 28/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998012097 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1998, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998021066 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Te begeven betrekking Bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel, De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of onderdaan van een Lid-St(...)

erratum

type erratum prom. 04/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1998031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998015028 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 januari 1998, wordt de heer Claude Carême met ingang van 1 december 1997, benoemd tot ingenieur bij het Algemeen Bestuur v(...) (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998007031 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 1998 1. In 1998 zal een werving van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** plaatsvinden : ****) Koninklijke **** School, 153**** **** promotie; ****) **** ****) Kandidaat-beroepsofficieren die opgeleid worden in de **** Zeevaartschool; ****) **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003110 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - TELE-KWINTO voor de maand maart 1998 De openbare trekkingen, TELE-KWINTO, voor de maand maart 1998 zullen plaatshebben : Vanaf 11 uur : Op dinsdag 10 maart. Studio's V.T.P. Nijverheidstraat 17 1840 Londerzeel. type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998003112 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand maart 1998 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand maart 1998 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m : Op zaterdag 7, 14, 21 en 28 maart 1998. R.T.B.F. Studio 0 August Reyerslaan 52 1044 Brussel. type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998027093 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998027092 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998027095 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 25/02/1998 numac 1998031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan Gedeeltelijke wijziging omwille van openbaar nut GANSHOREN. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 1997 wordt beslist tot de gedeel De gemeente Ganshoren wordt verzocht een basisdossier tot wijziging van kavel 2 van de verkavelings(...)
^