Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 maart 2018
gepubliceerd op 16 maart 2018

Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond

bron
vlaamse overheid
numac
2018011270
pub.
16/03/2018
prom.
02/03/2018
ELI
eli/decreet/2018/03/02/2018011270/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MAART 2018. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten betreffende de diepe ondergrond, wat betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten betreffende de diepe ondergrond, wat betreft de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 2 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid sluiten betreffende de diepe ondergrond, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 25 maart 2016 en 30 juni 2017, worden een punt 42° tot en met 44° toegevoegd, die luiden als volgt: "42° Algemene Groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van 26 juni 2014, L 187, blz. 1-78), en de latere wijzigingen ervan; 43° aquifer: watervoerende laag in de ondergrond;44° door het Vlaamse Gewest verzekerbaar geologisch risico: risico op een te laag gerealiseerd vermogen voor zover dit te wijten is aan de afwijkingen van één of meer specifieke aquiferparameters bestaande uit: a) de bruto aquiferdikte;b) de netto-brutoverhouding van de aquifer;c) de aquiferpermeabiliteit;d) de diepte van de top van de aquifer;e) de saliniteit van het formatiewater; f) de geothermische gradiënt.".

Art. 3.Aan hoofdstuk III/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 25 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/03/2016 pub. 06/05/2016 numac 2016035746 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft het invoegen van een hoofdstuk over het opsporen en het winnen van aardwarmte en een hoofdstuk over een structuurvisie inzake de diepe ondergrond sluiten, wordt een afdeling IV toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling IV. Waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond".

Art. 4.In hetzelfde decreet wordt in afdeling IV, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling I, die bestaat uit artikel 63/25/1, ingevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling I. Toepassingsgebied Art. 63/25/1. De Vlaamse Regering kan een gewestwaarborg verlenen aan de houder van een opsporingsvergunning voor aardwarmte of van een winningsvergunning voor aardwarmte om het korte termijn geologisch risico van een aardwarmteproject in de diepe ondergrond af te dekken onder de voorwaarden, vermeld in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt in afdeling IV, ingevoegd bij artikel 3, een onderafdeling II, die bestaat uit artikel 63/25/2 tot en met 63/25/5, ingevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling II. Steunintensiteit en nadere regels Art. 63/25/2. De steunintensiteit bij de waarborgpremie, zoals bepaald in artikel 63/25/3, wordt berekend als een percentage van de in aanmerking komende kosten. De in aanmerking komende kosten worden bepaald conform artikel 41 (6) van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. De steunintensiteit mag de maximale percentages, zoals opgenomen in artikel 41, (7) en (8), van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, niet overtreffen.

Art. 63/25/3. In afwijking van artikel 8, vijfde lid, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest sluiten houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, betaalt de ontvanger van de waarborg bij de aanvraag en dus voorafgaand aan de start van het aardwarmteproject in de diepe ondergrond een premie als percentage van het maximale uitkeringsbedrag.

Art. 63/25/4. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de aanvraagprocedure om een waarborg te verkrijgen, de vormelijke en inhoudelijke voorwaarden waaraan een dergelijke aanvraag moet voldoen, de maximale steunintensiteit, het premiepercentage, de in aanmerking komende kosten, de implementatietermijn voor het aardwarmteproject in de diepe ondergrond, de gevallen waarin de steun kan worden teruggevorderd, en de termijn waarbinnen het door het Vlaamse Gewest verzekerbaar geologisch risico moet vastgesteld worden om in aanmerking te komen voor een gewestwaarborg.

Art. 63/25/5. De Vlaamse Regering bepaalt het jaarlijkse waarborgplafond en de manier waarop dit tussen verschillende aanvragen wordt verdeeld. Het maximale steunbedrag per onderneming per investeringsproject mag hierbij in elk geval de drempel zoals bepaald in artikel 4, (1), (s), van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening niet overtreffen.".

Art. 6.Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 maart 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota Zitting 2017-2018 Stukken: - Ontwerp van decreet : 1445 - Nr. 1. - Verslag : 1445 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1445 - Nr. 3.

Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 21 februari 2018.

^