Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 maart 2002
gepubliceerd op 12 april 2002

Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen en met de bijlagen I tot XIII, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035444
pub.
12/04/2002
prom.
01/03/2002
ELI
eli/decreet/2002/03/01/2002035444/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2002. - Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen en met de bijlagen I tot XIII, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, en de bijlagen I tot XIII, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992, zullen, wat het Vlaamse Gewest betreft, volkomen gevolg hebben, onder voorbehoud van hetgeen in artikel 3 van dit decreet bepaald is.

Art. 3.In afwijking van de grenswaarden bepaald in bijlage I, deel 1, nrs. 3, 4 en 5, van het Verdrag, behoudt het Vlaamse Gewest zich het recht voor om de volgende grenswaarden toe te passen. - voor broom (zeer toxische stof) : 100 ton; - voor methanol (toxische stof) : 5 000 ton; - voor zuurstof (verbranding bevorderende stof) : 2 000 ton.

In afwijking van de grenswaarde bepaald in bijlage I, deel 1, nr. 8, van het Verdrag, behoudt het Vlaamse Gewest zich het recht voor om de volgende grenswaarden toe te passen voor stoffen ingedeeld overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen : - voor stoffen waarvoor de waarschuwingszinnen R 50 en R 53 gelden ("zeer vergiftig voor in het water levende organismen"; "kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken") : 500 ton; - voor stoffen waarvoor de waarschuwingszinnen R 51 en R 53 gelden ("vergiftig voor in het water levende organismen"; "kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken") : 2 000 ton.

Brussel, 1 maart 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS _______ Nota (1) Zitting 2000-2001 Stukken.- Ontwerp van decreet : 771, nr. 1.

Zitting 2001-2002 Stukken. - Verslag : 771, nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 771, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 6 februari 2002.

^