Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 april 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/04/2002 numac 2002003169 bron ministerie van financien Bestuur der BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest (M.E.T.) is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Florenville - 1 e 2 , sectie D, voorheen gekadastreerd zijnde deel van de nummers (...) type wet prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2002 numac 2002000286 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 2 april 2002 wordt de heer Goffaux, Francis, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Jemeppe-sur-Sambre voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 21/01/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002012066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 05/02/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 26/02/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002012350 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002021142 bron federale overheidsdienst kanselarij enalgemene diensten en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022287 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 20/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022293 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022297 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van monstervoorbereiding en criteria voor de analysemethoden voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in bepaalde voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002016098 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bijlagen van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 21/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022289 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegelaten chemische vormen van nutriënten en van andere voedingsstoffen, die in voedingsmiddelen voor bijzondere voeding mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 05/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022298 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 11/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022302 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 12/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002035448 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2002 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

decreet

type decreet prom. 01/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002035444 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen en met de bijlagen I tot XIII, ondertekend in Helsinki op 17 maart 1992 type decreet prom. 01/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002035443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1993

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002027341 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het begeleid domaniaal natuurreservaat "Canal de Bernistap" type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002027340 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat « Tunnel de la Bête refaite » te Chapelle-lez-Herlaimont

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 12/04/2002 numac 2002035345 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot omzetting van de bedragen van de instellingsspecifieke salarisschalen en vergoedingen en toelagen in euro van sommige Vlaamse openbare instellingen

erratum

type erratum prom. 18/01/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002035491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2002 numac 2002016081 bron ministerie van middenstand en landbouw Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten. - Benoeming van leden-magistraten Bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 worden voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 maart 2000, tot gewoon lid van de Nederlandstalige raa De heren : L. Janssens, emeritus eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen; L. M(...)
^