Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 april 2021
gepubliceerd op 06 mei 2021

Decreet tot wijziging van het decreet van 1 oktober 2020 tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021031395
pub.
06/05/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/01/2021031395/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031527 bron waalse overheidsdienst Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging sluiten tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.In het opschrift van het decreet van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031527 bron waalse overheidsdienst Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging sluiten tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging, gewijzigd bij het decreet van 14 januari 2021 tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 3 van het decreet van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031527 bron waalse overheidsdienst Decreet tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging sluiten tot organisatie, tot en met 31 december 2020, van de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw's, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van projectverenigingen of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging, worden de woorden "tot organisatie, tot en met 31 december 2020," vervangen door de woorden "tot tijdelijke organisatie".

Art. 2.In artikel 1, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart 2021" vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart 2021" vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart 2021" vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op 1 april 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waalse Parlement 504 (2020-2021) Nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 31 maart 2021.

Bespreking.

Stemming.

^